fbpx

Články

Slovná zásoba – Rodina (family)

Slovná zásoba – Rodina (family)

Podrobne spracovaná slovná zásoba a frázy na tému rodina a vzťahy.

Vocabulary

rodina family
otec father
oci / ocko dad/daddy
matka mother
mami mum/mummy
dieťa child/kid
manželstvo marriage
manžel husband
bývalý manžel ex-husband
manželka wife
nastávajúca manželka wife-to-be
muž man
žena woman
kamarát / kamarátka friend
priateľ boyfriend
priateľka girlfriend
rodičia parents
brat brother
brácho / bráško bro
sestra sister
ségra sis
súrodenci siblings
chlapec boy
dievča girl
dieťatko baby
starí rodičia grandparents
stará mama grandmother/grandma
starý otec grandfather/grandpa
vnuk grandson
vnučka granddaughter
strýko uncle
teta aunt
bratranec cousin
sesternica (female) cousin
synovec nephew
neter niece
svokrovci husband´s parents/ wife´s parents
svokor father-in-law
svokra mother-in-law
švagor brother-in-law
švagriná sister-in-law
zať son-in-law
nevesta daughter-in-law
príbuzný to be related to sb
pokrvne príbuzný blood-related
blízki príbuzní close relatives
vzdialení príbuzní distant relatives
porodiť to give a birth
narodeniny birthday
tehotná pregnant
meno name
krstné meno first name
priezvisko surname, family name, last name
rodné priezvisko (za slobodna) maiden name
krstňa godchild
krstný syn godson
krstná dcéra goddaughter
krstní rodičia godparents
krstný otec godfather
krstná mama godmother
krstný list baptism certificate
rodina s deťmi family with children
deti children/kids
obaja rodičia both parents
domov dôchodcov old people´s home/retirement home
detský domov children´s home
člen rodiny family member
založiť si rodinu to start a family
domácnosť household
viesť domácnosť to keep house
veľká rodina a big family
malá rodina a small family
starať sa o niekoho / niečo look after sb/sth, take care of sb/sth
rozvedená / rozvedený to be divorced
rozviesť sa to get divorced
vydatá / ženatý to be married
vydať sa / oženiť sa to get married
zasnúbená / zasnúbený to be engaged
slobodný / slobodná single
rozísť sa to break up with sb
vdovec widower
ovdovieť/ stať sa vdovcom, vdovou to be widowed
slamený vdovec grass widower
vdova widow
zaľúbiť sa to fall in love with sb
žiť spolu to live together
ponuka na sobáš marriage proposal
byť za niečo zodpovedný to be responsible for sth
nemanželský extramarital
nemanželské dieťa illegitimate child
oddací list marriage certificate
živobytie living, livelihood
zarábať si na živobytie to make / earn a living
samoživiteľ single parent, lone parent
vzťah relationship
voľnosť freedom
priateľstvo friendship
dovoliť to allow sb to do sth, let sb to do sth
mať rád to like
milovať to love
dôchodok (obdobie) retirement
dôchodok (dávka) pension
dôchodok (príjem/ výnos z kapitálu) income/ revenue
odpustiť, prepáčiť to forgive
rozumieť to understand
svadba wedding
svadba v kostole church wedding
svadba na radnici civil wedding
strieborná svadba (výročie) silver wedding (anniversary)
zlatá svadba golden wedding
porcelánová svadba china anniversary
diamantová svadba diamond wedding
výslužka zo svadby box of wedding sweets to take home

 

Phrases

Povedali sme si áno. – We said yes to each other.

Ste slobodný / slobodná? – Are you single?

Som vydatá / ženatý. / Som zasnúbená / zasnúbený. – I´m married. / I´m engaged.

Čo robí Vaša manželka / Váš manžel? – What does your wife / husband do for living?

Máte deti? – Have you got children? / Do you have children?

Áno, dcéru a syna. – Yes, I have one daughter and one son.

Máte vy / máš ty súrodencov? – Do you have any siblings?

Nemám žiadnych súrodencov, som jedináčik. – I have no siblings, I´m the only child.

Koľko majú rokov? / Ako sú starí? – How old are they?

Dievča má desať a chlapec dvanásť. (rokov) – The girl is ten and the boy is twelve.

Kde bývajú jeho svokrovci? – Where does his wife´s parents live?

Má ju veľmi rád. – He likes her a lot.

Aký je váš rodinný stav? – What about your marital status?

Je slobodná matka. – She´s single / unmarried mother.

Kde ste sa spoznali? – Where did you meet each other?

Kedy si ju spoznal? – Where did you meet her?

Náhodou ju poznám. – I know her just by lucky chance.

Dvoril jej. – He courted the favour of her.

Požiadal ju o roku. – He proposed her.

Je sklamaná životom. – She is / feels disappointed by her life.

Moji rodičia sú 24 rokov zosobášení. – My parents have been married for 24 years.

Žijú ešte vaši rodičia? – Are your parents still alive?

Môj dedko už nežije. Zomrel pred jedným rokom. – My grandpa doesn´t live anymore. He died / passed away one year ago.

Môj brat je už jeden rok ženatý. – My brother has been married for one year.

Poznáme sa už viac ako jedenásť rokov. – We have known each other for more than eleven years.

Sme už jeden rok spolu. – We have been dating each other for more than one year.

Nemám žiadne deti, ale chcem dve deti. – I have no children, but I´d like to have two kids.

9. júla 1979 sa narodilo naše dieťa. – On july 9 in 1979 our first child was born .

Nechala sa zviesť. – She let her to seduce.

Je do nej zaľúbený. – He´s in love with her.

Rozchádzam sa s ním. – I´m breaking up with him.

Postavil ma pred hotovú vec. – He presented me with a fait accompli.

Stratila pre neho svoje srdce. – She lost her heart for him.

Je do nej zamilovaný až po uši. – He fell head over heels in love with her.

Zamiloval sa. – He fell in love.

Je v siedmom nebi. – She / He´s in heaven.

Žiť si ako v nebi. – to be on easy street.

Leží jej pri nohách. – He lies at her feet.

Je zaslepený láskou. – He´s infatuated with love.

Poplietla mu hlavu. – She bewitched / infatuated him.

Zobe jej z ruky. – He eats out of her hand.

Žiari šťastím. – She / he beams with happiness.

Padla mu hneď do oka. – She clicked immediately.

Je do nej blázon. – She drives him crazy.

Kašle na ňu. – He doesn´t give a shit.

Dostal kopačky./ Dala mu košom. – He got the axe.

Ona stojí za tú námahu. – She´s worth it.

Leave a Comment (0) ↓