Súťažné pravidlá » Leitus | Jazyková škola

Súťažné pravidlá

img

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Vyhraj 20x online kurz anglickej gramatiky" (ďalej len „súťaž") je spoločnosť Leitus pro s.r.o., so sídlom Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava, identifikačné číslo 52002772, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132491/B (ďalej len „usporiadateľ").
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá").

Trvanie súťaže

Súťaž prebieha 24.8.2020 do 14.9.2020.

Účastníci súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Výhry v súťaži

20x Online video kurz: Anglická gramatika s doživotným prístupom pre 1 osobu.

Hodnota daného kurzu je 111 €. Dokopy tak rozdáme ceny za 2 220 €.

Podmienky účasti v súťaži a žrebovanie

Účastník sa môže do súťaže zapojiť prostredníctvom vyplnenie registračného formulára.
Účastník, ktorý sa chce zapojiť do súťaže, je povinný pri registrácii použiť svoju e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Po úspešnej registrácii mu na zadanú e-mailovú adresu bude doručená e-mailová správa s potvrdzujúcou správou.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.
Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o výhre cez e-mailovú adresu, ktorú účastník uvedie pri registrácií.

Žrebovanie výhercov

Zo všetkých účastníkov súťaže vyžrebuje usporiadateľ 20tich výhercov pomocou automatizovaného zlosovacieho zariadenia.  Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Účastník si musí výhru uplatniť do 7 kalendárnych dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, ak tak neurobí výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Zmena podmienok súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

Ochrana osobných údajov

Zadaním nasledovných údajov: e-mailová adresa, meno, priezvisko do registračného formulára zverejneného na internetovej stránke www.leitus.sk, kliknutím na príslušné políčko “Súhlasím s pravidlami súťaže.*“, umiestnené pod formulárom, a potvrdením uvedeného formulára (kliknutím na políčko “Registrovať“), prostredníctvom ktorého je možné sa zapojiť sa do verejnej súťaže, účastník udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31.12.2021, na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry usporiadateľom súťaže spoločnosťou Leitus pro s.r.o., so sídlom Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava, identifikačné číslo 52002772, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132491/B.
Účastník súťaže týmto vyslovuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s platnou legislatívou, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách a v súlade s pravidlami reklamnej súťaže.
Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas udeľuje bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch na webovej stránke www.leitus.sk a www.facebook.com a na účely doručenia výhry.
Účastník súťaže súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania výhier a hlavnej výhry, najdlhšie do 31.12.2021.

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím políčka “Prihlásiť sa na odber noviniek” účastník súhlasí, aby usporiadateľ spracúval jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a bol usporiadateľom kontaktovaný na účely ponúkania produktov a služieb spoločnosti Leitus pro s.r.o. a to do 5 rokov od udelenia súhlasu. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adrese sídla usporiadateľa.

Poučenie

Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že bol informovaný/á o svojich právach, t.j. o. i.) o práve na prístup k osobným údajom, ii) o práve osobné údaje aktualizovať a opraviť, iii) o práve namietať spracúvanie, iv) o práve na obmedzenie spracúvania, v) o práve na prenos, vi) o práve na vymazanie, vii) o práve podať sťažnosť na dozorný orgán a viii) o práve odvolať udelený súhlas kontaktovaním usporiadateľa na e-mailovej adrese sutaz@leitus.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla usporiadateľa.
I. Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie účastníka súťaže požiadať usporiadateľa súťaže o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pričom účastník súťaže má súčasne aj právo získať prístup k týmto jeho osobným údajom.
II. Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo účastníka súťaže na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Usporiadateľ súťaže je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
III. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, účastník súťaže má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak účastník súťaže namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, usporiadateľ súťaže už jeho osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.
IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zahŕňa právo účastníka súťaže na to, aby usporiadateľ súťaže obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) účastník súťaže napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho usporiadateľovi súťaže overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a účastník súťaže namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) usporiadateľ súťaže už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich účastník súťaže na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) účastník súťaže namietal voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane usporiadateľa súťaže prevažujú nad oprávnenými dôvodmi účastníka súťaže.
V. Účastník súťaže má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol usporiadateľovi súťaže, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Usporiadateľ súťaže je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).
VI. Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie účastníka súťaže podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Účastník súťaže berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, usporiadateľ nie je povinný žiadosti účastníka súťaže vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Výhry a daň z príjmov

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.
Výherca nemá právny nárok na zámenu okamžitej výhry ani hlavnej výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťami Instagram a Facebook a nie je žiadnym spôsobom Instagramom  a Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.8.2020.

V Bratislave dňa 24.8.2020

Leitus pro s.r.o.,
so sídlom Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava,
identifikačné číslo 52002772,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132491/B

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie