Metóda Teddy Eddie - kurzy pre deti 2-7 rokov - Leitus | Jazyková škola

Teddy Eddie – Metóda

img

Teddy Eddie je...

Vďaka metóde Teddy Eddie sa dieťa naučí prvých 2000 slov a je pripravené na ďalšie pokročilejšie štádium výučby.

PRIATEĽSKÝ

Výučba prebieha formou zábavy v malých skupinách, krásnych a farebných učebniach.

VIACÚROVŇOVÝ

Táto metóda garantuje postupný pokrok, hladký prechod z jednej úrovne do druhej a ďalšie pokračovanie vo výukovom procese.

FLEXIBILNÝ

Kurz sa zameriava na potreby detí rôzneho veku a rôznych jazykových úrovní.

AMBICIÓZNY

Metóda využíva výnimočne široký rozsah slovnej zásoby (deti sa zoznamujú s novými slovíčkami vždy iba pomocou celých viet); lekcie sú vedené kvalifikovanými lektormi pod neustálym dohľadom metodologických poradcov.

ĽAHKO POCHOPITEĽNÝ PRE RODIČOV

Podpora pre rodičov zahŕňa originálnu príručku pre rodičov, spolu s priebežnými informáciami o prebiehajúcom kurze vo forme otvorených lekcií, pravidelných e-mailov, vrátane stretnutí pre rodičov a spoľahlivého systému pre vyhodnocovanie pokroku Vášho dieťaťa.

SPOĽAHLIVÝ

Licenčné pravidlá garantujú vysoký štandard výučby a tomu zodpovedajúce školenia pre učiteľov.

VESELÝ

Materiály sú prispôsobené detskému veku, sú vtipné, zábavné a štylizované vo forme rozprávok.

JAZYKOVO BOHATÝ

Bezkonkurenčné jazykové bohatstvo, ktoré umožňuje skutočne sa ponoriť do výučby cudzieho jazyka.

PRIRODZENÝ

V našom prístupe sa odráža proces prirodzeného osvojovania si jazyka, ktorý je skutočne komunikatívny.

O kurze...

Každá učebnica v rámci metódy TEDDY EDDIE je navrhnutá na obdobie 60 lekcií trvajúcich 35 alebo 45 minút. Lekcie prebiehajú dvakrát týždenne.

LEKTORI, ktorí vedú lekcie sa podrobujú prísnemu náboru v súlade s pokynmi poskytovateľa Licencie. Kontroluje sa ich jazyková úroveň, výslovnosť a predispozície k práci s deťmi.

Vybraný káder absolvuje školenia týkajúce sa výučby cudzieho jazyka, špecifík práce s deťmi predškolského veku a používania našej vyučovacej metódy. Kádra vybavíme aj podrobnými pokynmi, postupmi, rozvrhmi tried a materiálmi, vďaka ktorým sa stanú hodiny atraktívnejšie.

Lekcie sú pravidelne hospitované a preberané Metodikom Programu. Vybrané hodiny sú nahrávané a potom prezerané metodológmi a zároveň poskytovateľmi Licencie. Diskutujeme o nich podľa špeciálneho ŠTANDARDU METÓDY TEDDY EDDIE, aby sme nielen zaistili najvyššiu kvalitu kurzov, ale aj neustály rozvoj vyučujúcich lektorov, ktorí vedú lekcie.

Veľmi dôležitým aspektom tejto metódy je KONTAKT MEDZI LEKTOROM A RODIČMI. Rodičia môžu očakávať:

- otvorené triedy;

- e-maily s informáciami o preberanom učive počas lekcií, vrátane tipov na spôsoby opakovania nového učiva v domácom prostredí;

- pravidelné informácie o pokroku celej skupiny a úspechoch jednotlivých detí, ktoré sú ústne oznamované rodičom po každej lekcii;

- písomné hlásenia o pokroku dieťaťa (na konci každého semestra).

Súprava pre žiaka...

Deti zúčastňujúce sa kurzu TEDDY EDDIE dostanú nasledovnú sadu:

UČEBNICU a CVIČEBNICU

PRÍRUČKU pre rodičov

OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA

KUFRÍK

CD s nahrávkami všetkých piesní a príbehov

PLAYGROUND - prístup k vzdelávacej platforme

Pozorovanie našich metodikov ukazuje, že vďaka Teddy Eddie vstrebáva dieťa až päťkrát viac slov, než pomocou štandardných učebníc. Prirodzená konverzácia je rýchlejšia než v prípade iných, bežne používaných metód. Rodičia veľmi rýchlo vidia výsledky výučby, ktoré presahujú obyčajné vedomosti slov – mnoho viet a kontextov spôsobuje, že sa dieťa učí myslieť v cudzom jazyku, čo zlepšuje jeho asociačné schopnosti.

Ohodnotenie výsledkov výučby

Hlavným účelom tejto metódy je spokojnosť dieťaťa – aby si ono samo vytvorilo pozitívny vzťah k výučbe cudzieho jazyka, rado chodilo na lekcie a cítilo sa v triede dobre. Z tohto dôvodu je dôležité monitorovať reakcie dieťaťa, jeho správanie a pokroky a zdieľať tieto zistenia s lektorom.

Overovanie jazykového pokroku dieťaťa, môže byť niekedy dosť náročné ako pre rodiča, tak aj lektora. Dôvodom je to, že správanie detí alebo preukazovanie nadobudnutých znalostí je často veľmi rozdielne v triede a doma. Stáva sa, že v triede sa dieťa horlivo zapája do aktivít, všetkému rozumie, spieva pesničky a hrá hry, zatiaľ čo doma sa nedokáže, alebo sa skôr nechce, ničím novým pochváliť. Občas ale dochádza k opačnej situácii, keď dieťa, ktoré je doma aktívne, rozpráva rodičom rozprávky, hrá s nimi hry, spieva pesničky, je počas lekcie nesmelé a tiché.

Preto lipneme na neustálom kontakte učiteľa s rodičmi za účelom výmeny informácií a vzájomnej podpory.

Informácie o základných zručnostiach a vedomostiach, ktoré dieťa získa počas kurzu, sú obsiahnuté v "Sprievodcovi pre rodičov".

Základná osnova je rovnaká pre všetkých študentov. Detské pokroky však často prekonajú všetky očakávania. Ak a kedy k tomu dochádza, záleží na mnohých faktoroch: frekvencii dochádzky, veku dieťaťa, dĺžke štúdia, domácom precvičovaní, vrátane individuálnych predispozícií, ale závisí to aj od povahy, či akčnosti dieťaťa.

Na konci každého semestra dostanú rodičia detailnú SPRÁVU O POKROKU DIEŤAŤA vyplnenú lektorom dieťaťa na základe týchto kritérií:
– úroveň osvojenia slovnej zásoby,
– úroveň porozumenia textu,
– schopnosť reagovať na zadanie a otázky lektora,
– účasť na hrách a aktivitách.

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie