fbpx

Teddy Eddie – Metóda

img

Teddy Eddie je…

Vďaka metóde Teddy Eddie sa dieťa naučí prvých 2000 slov a je pripravené na ďalšie pokročilejšie štádium výučby.

Priateľský

Výučba prebieha príjemnou, hravou, zábavnou a motivujúcou formou. S mackom Teddym Eddiem si budujú pozitívny vzťah k angličtine.

Flexibilný

Kurz sa zameriava na potreby detí podľa veku. Hodiny sa prispôsobujú skupinke ako celku, ale aj podľa individuálnych potrieb detí.

Pre rodičov

Rodičia dostanú originálnu príručku pre rodičov, spolu s priebežnými informáciami o prebiehajúcom kurze vo forme otvorených lekcií, pravidelných e-mailov, vrátane stretnutí pre rodičov a spoľahlivého systému pre vyhodnocovanie pokroku Vášho dieťaťa.

Ambiciózny

Metóda využíva výnimočne široký rozsah slovnej zásoby. Deti sa zoznamujú s novými slovíčkami, ktoré potom dávame do celých viet. Lekcie sú vedené kvalifikovanými lektormi pod neustálym dohľadom metodologických poradcov.

Viacúrovňový

Táto metóda garantuje postupný pokrok, hladký prechod z jednej úrovne do druhej a ďalšie pokračovanie vo výukovom procese.

Jazykovo bohatý

Bezkonkurenčné jazykové bohatstvo, ktoré umožňuje skutočne sa ponoriť do výučby cudzieho jazyka.

Veselý

Materiály sú prispôsobené podľa veku detí, sú vtipné, zábavné a štylizované vo forme zaujímavých príbehov. Kartičky a knihy, s ktorými sa pracuje, sú krásne a pútavo ilustrované.

Spoľahlivý

Každý lektor musí prejsť školeniami a pravidelne je kontrolovaný, aby bola dodržaná správna forma a postup výučby. Lektori si obsah hodín nevymýšľajú sami, ale pracujú podľa osnovy. Vieme tak zaručiť plynulé napredovanie u detí.

Prirodzený

Pri výučbe dbáme na prirodzené osvojovanie si cudzieho jazyka. Deti sa učia aj správnu výslovnosť a veci chápať v kontextoch.

O kurze…

Každá učebnica v rámci metódy TEDDY EDDIE je navrhnutá na obdobie 60 lekcií trvajúcich 35 alebo 45 minút. Lekcie prebiehajú dvakrát týždenne.

LEKTORI, ktorí vedú lekcie sa podrobujú prísnemu náboru v súlade s pokynmi poskytovateľa Licencie. Kontroluje sa ich jazyková úroveň, výslovnosť a predispozície k práci s deťmi.

Vybraný káder absolvuje školenia týkajúce sa výučby cudzieho jazyka, špecifík práce s deťmi predškolského veku a používania našej vyučovacej metódy. Kádra vybavíme aj podrobnými pokynmi, postupmi, rozvrhmi tried a materiálmi, vďaka ktorým sa stanú hodiny atraktívnejšie.

Lekcie sú pravidelne hospitované a preberané Metodikom Programu. Vybrané hodiny sú nahrávané a potom prezerané metodológmi a zároveň poskytovateľmi Licencie. Diskutujeme o nich podľa špeciálneho ŠTANDARDU METÓDY TEDDY EDDIE, aby sme nielen zaistili najvyššiu kvalitu kurzov, ale aj neustály rozvoj vyučujúcich lektorov, ktorí vedú lekcie.

Veľmi dôležitým aspektom tejto metódy je KONTAKT MEDZI LEKTOROM A RODIČMI.

Rodičia môžu očakávať:

 • otvorené triedy,
 • e-maily s informáciami o preberanom učive počas lekcií, vrátane tipov na spôsoby opakovania nového učiva v domácom prostredí,
 • pravidelné informácie o pokroku celej skupiny a úspechoch jednotlivých detí, ktoré sú ústne oznamované rodičom po každej lekcii,
 • písomné hlásenia o pokroku dieťaťa (na konci každého semestra).

Súprava pre žiaka…

Deti zúčastňujúce sa kurzu TEDDY EDDIE dostanú nasledovnú sadu:

 • Učebnicu a cvičebnicu
 • Kufrík
 • Príručku pre rodičov
 • CD s nahrávkami všetkých piesní a príbehov
 • Obrázková knižka
 • PLAYGROUND – prístup k vzdelávacej platforme

Pozorovanie našich metodikov ukazuje, že vďaka Teddy Eddie vstrebáva dieťa až päťkrát viac slov, než pomocou štandardných učebníc. Prirodzená konverzácia je rýchlejšia než v prípade iných, bežne používaných metód. Rodičia veľmi rýchlo vidia výsledky výučby, ktoré presahujú obyčajné vedomosti slov – mnoho viet a kontextov spôsobuje, že sa dieťa učí myslieť v cudzom jazyku, čo zlepšuje jeho asociačné schopnosti.

Ohodnotenie výsledkov výučby

Hlavným účelom tejto metódy je spokojnosť dieťaťa – aby si ono samo vytvorilo pozitívny vzťah k výučbe cudzieho jazyka, rado chodilo na lekcie a cítilo sa v triede dobre. Z tohto dôvodu je dôležité monitorovať reakcie dieťaťa, jeho správanie a pokroky a zdieľať tieto zistenia s lektorom.

Overovanie jazykového pokroku dieťaťa, môže byť niekedy dosť náročné ako pre rodiča, tak aj lektora. Dôvodom je to, že správanie detí alebo preukazovanie nadobudnutých znalostí je často veľmi rozdielne v triede a doma. Stáva sa, že v triede sa dieťa horlivo zapája do aktivít, všetkému rozumie, spieva pesničky a hrá hry, zatiaľ čo doma sa nedokáže, alebo sa skôr nechce, ničím novým pochváliť. Občas ale dochádza k opačnej situácii, keď dieťa, ktoré je doma aktívne, rozpráva rodičom rozprávky, hrá s nimi hry, spieva pesničky, je počas lekcie nesmelé a tiché.

Preto lipneme na neustálom kontakte učiteľa s rodičmi za účelom výmeny informácií a vzájomnej podpory.

Informácie o základných zručnostiach a vedomostiach, ktoré dieťa získa počas kurzu, sú obsiahnuté v “Sprievodcovi pre rodičov“.

Základná osnova je rovnaká pre všetkých študentov. Detské pokroky však často prekonajú všetky očakávania. Ak a kedy k tomu dochádza, záleží na mnohých faktoroch: frekvencii dochádzky, veku dieťaťa, dĺžke štúdia, domácom precvičovaní, vrátane individuálnych predispozícií, ale závisí to aj od povahy, či akčnosti dieťaťa.

Na konci každého semestra dostanú rodičia detailnú SPRÁVU O POKROKU DIEŤAŤA vyplnenú lektorom dieťaťa na základe týchto kritérií:

 • úroveň osvojenia slovnej zásoby,
 • úroveň porozumenia textu,
 • schopnosť reagovať na zadanie a otázky lektora,
 • účasť na hrách a aktivitách.

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie