Číslovky v slovenčine - Leitus

Číslovky (numeráliá)

Čo sú to číslovky?

Číslovky klasifikujeme ako plnovýznamový, (ne)ohybný slovný druh, ktorý má vetnočlenskú platnosť. Čo sa týka ich ohybnosti, väčšinu čísloviek skloňujeme, no niektoré základné číslovky sa prirodzene prestali skloňovať, pretože sú chápané ako názvy pojmov počtu. Napríklad bežne povieme „počítaj od desať do dvadsať“ a nie „ počítaj od desiatich do dvadsiatich“, aj keď oba varianty sú spisovné. Číslovky označujú počet a poradie osôb, zvierat, vecí, dejov a javov.

Klasifikácia (rozdelenie) čísloviek

Číslovky je možné zatriediť na základe 2 hľadísk: podľa určitosti pojmu a podľa významu.

1. Podľa určitosti pojmu poznáme:

 • určité číslovky,
 • neurčité číslovky.

2. Podľa významu ich delíme na:

 • základné číslovky (kardináliá),
 • skupinové číslovky (kolektíva),
 • násobné číslovky (multiplikatíva),
 • radové číslovky (ordináliá),
 • druhové číslovky (speciáliá).

Určité a neurčité číslovky

Určité číslovky vyjadrujú presne danú početnosť. Dajú sa nahradiť konkrétnou číslicou.

Na hodine bolo pätnásť detí. = Na hodine bolo 15 detí.

Na rozdiel od toho neurčité číslovky pomenúvajú len približný počet na základe odhadu. Nie sme schopní ich v texte zameniť za číslicu.

Bolo tam veľa ľudí.

Základné číslovky

Základné číslovky tvoria jadro tohto slovného druhu. Dávajú  nám odpoveď na otázku „Koľko?“ a „Koľkí?“ a vyjadrujú:

 • samostatné pojmy počtu (napr. štyri, päť a sedem je dvanásť,…),
 • počet konkrétnych osôb, zvierat, vecí, javov,… (napr. osem detí, trinásť mačiek, dvesto euro,…).

Poznáme určité základné číslovky a neurčité základné číslovky (pozri vyššie).

Medzi neurčité základné číslovky patria: málo, mnoho, veľa, niekoľko, (zo)pár, trochu, dosť, koľko, toľko, niečo, čosi,…

Skloňovanie základných čísloviek

Na základe toho, ako sa základné číslovky skloňujú, ich môžeme rozdeliť na 3 skupiny.

Číslovky jeden, dva, tri, štyri

Prvú skupinu tvoria číslovky jeden, dva, tri štyri. Tieto číslovky sú charakteristické tým, že pri ich skloňovaní zohráva dôležitú úlohu gramatická kategória rodu (podobne ako pri prídavných menách).

Skloňovanie číslovky jeden:

Singulár Plurál
Pád

Mužský rod

napr. chlap, dub

Ženský rod

napr. žena

Stredný rod

napr. mesto

Mužský rod – životné

napr. chlapi

Ostatné

napr. duby, ženy, mestá

N jeden jedna jedno jedni jedny
G jedného jednej jedného jedných jedných
D jednému jednej jednému jedným jedným
A jedného (životné)

jeden (neživotné)

jednu jedno jedných jedny
L jednom jednej jednom jedných jedných
I jedným jednou jedným jednými jednými

Skloňovanie číslovky dva:

Pád

Mužský rod

napr. chlap, dub

Ženský rod

napr. žena

Stredný rod

napr. mesto

N

dvaja (životné)

dva (neživotné)

dve

dve

G

dvoch dvoch

dvoch

D

dvom dvom

dvom

A

dvoch (životné)

dva (neživotné)

dve

dve

L

dvoch dvoch

dvoch

I

dvomi/dvoma dvoma

dvoma

Skloňovanie číslovky tri:

Pád Mužský rod

napr. chlap, dub

Ženský rod

napr. žena

Stredný rod

napr. mesto

N traja (životné)

tri (neživotné)

tri tri
G troch troch troch
D trom trom trom
A troch (životné)

tri (neživotné)

tri tri
L troch troch troch
I tromi/troma tromi/troma tromi/troma

Skloňovanie číslovky štyri:

Pád Mužský rod

napr. chlap, dub

Ženský rod

napr. žena

Stredný rod

napr. mesto

N štyria (životné)

štyri (neživotné)

štyri tri
G štyroch štyroch štyroch
D štyrom štyrom štyrom
A štyroch (životné)

štyri (neživotné)

štyri štyri
L štyroch štyroch štyroch
I štyrmi štyrmi štyrmi
Číslovky päť až deväťdesiatdeväť

Všetky vyššie základné číslovky (od päť až po deväťdesiatdeväť) skloňujeme podľa vzoru päť.

Pád Mužský rod

napr. chlap, dub

Ženský rod

napr. žena

Stredný rod

napr. mesto

N päť/piati (životné)

päť (neživotné)

päť päť
G piatich piatich piatich
D piatim piatim piatim
A päť/piati (životné)

päť (neživotné)

päť päť
L piatich piatich piatich
I piatimi piatimi piatimi

Číslovky typu „dvadsaťjeden“ (tridsaťjeden, štyridsaťjeden,…) neskloňujeme.

Ostatné ostávajú buď v nesklonnej podobe alebo je potrebné vyskloňovať obe časti číslovky (aj desiatky, aj jednotky). Ich nesklonná podoba sa používa, ak:

 • ide o základný tvar  (nominatív),
 • stoja úplne samostatne bez pomenovania počítanej entity,
 • ide o pomenovanie číselného pojmu.
Číslovky sto, tisíc, milión a miliarda

Číslovky sto, tisíc, milión a miliarda majú jednu spoločnú vlastnosť, a to že v niektorých prípadoch sa správajú ako podstatné mená. Ak sa využívajú ich sklonné podoby, potom ich skloňujeme  podľa nasledovných vzorov:

Číslovka Vzor
sto mesto
tisíc stroj
milión dub
miliarda žena

Číslovky sto a tisíc a ich zloženiny (dvesto, tritisíc,…) neskloňujeme, ak stoja pred podstatným menom.

dvesto prihlásených detí dokončilo úspešne kurz vyše osemdesiat.

Pre tritisíc zamestnancov vo firme nachystali peňažné odmeny.

Číslovka milión má menší sklon k neohybnosti. Ak sa číslovka milión spája so základnými číslovkami jeden až štyri, skloňujeme ju:

 • ak stojí samostatne,
 • ak bližšie určuje podstatné meno.

Kvôli odmene v hodnote troch miliónov sa zapojil do súťaže.

Toto mesto spolu so štyrmi miliónmi obyvateľov patrí k najväčším v krajine.

Ak ide o spojenie so základnými číslovkami päť a viac, tak máme dve možnosti:

 1. buď skloňujeme obe časti výrazu číslovky,
 2. alebo skloňujeme len časť milión.

Dvadsiatim piatim miliónom nakazených okamžite zabral nový liek vyvinutý najlepšími odborníkmi.

Dvadsaťpäť miliónom nakazených okamžite zabral nový liek vyvinutý najlepšími odborníkmi.

Skupinové číslovky

Skupinové číslovky určujú niektorí lingvisti ako podtriedu základných čísloviek, pretože ich nahrádzajú predovšetkým  pri pomnožných podstatných menách a pri podstatných menách, ktoré existujú v pároch. Porovnajte si navzájom nasledujúce príklady:

Deťom sme nachystali päť veľkých výkresov a pätoro nožníc.

Číslovka „päť“ je základná číslovka. Avšak číslovka „pätoro“ stojí pred pomnožným podstatným menom a ide teda o skupinovú číslovku.

Manželka znovu  kúpila dvoje nových topánok.

V tomto prípade ide o podstatné meno vyskytujúce sa v páre, a teda je potrebné použiť skupinovú číslovku.

Jediná neurčitá skupinová číslovka v slovenčine je viacero.

Násobné číslovky

Násobné číslovky odpovedajú na otázku „Koľkoráz?“, resp. „Koľkokrát?“. Môžeme povedať, že ide o upravené základné číslovky, ku ktorým je potrebné pridať ešte samostatné slovo „raz“  („ráz, razy“) alebo nesamostatný základ (morféma) „krát“. Vyjadrujú počet dejov vyjadrených väčšinou slovesami alebo môžu vyjadrovať aj počet, koľkokrát sa stupňuje vlastnosť pomenovaná prídavným menom, príp. príslovkou.

Päť ráz sa zúčastnil medzinárodnej súťaže.

Päťkrát sa zúčastnil medzinárodnej súťaže.

Do násobných čísloviek zaraďujeme aj číslovky, ktoré majú spoločnú črtu s prídavnými menami. Ide o číslovky ako napríklad dvojnásobné, trojnásobné,… Tento druh násobných čísloviek slúži na počítanie dejov vyjadrenými hlavne neurčitými slovesnými tvarmi, ale prešli aj k podstatným menám, pri ktorých sa samozrejme vyskytujú aj v mužskom rode, aj v ženskom rode.

Zistenie, že čakajú trojčatá, im prinieslo trojnásobné potešenie.

Z tvaru prídavného mena sa následne vytvorili číslovky podobné príslovkám: dvojnásobne, trojnásobne,…

Úlohou detí bolo zmenšiť obrázok dvojnásobne.

Aj pri násobných číslovkách existuje ich neurčitá podoba. Patria sem číslovky ako veľa ráz, zopár ráz, viackrát, nejedenkrát, niekoľkonásobný, viacnásobne,…

radové číslovky v slovenčine - Leitus

Radové číslovky

Radové číslovky nám dávajú odpoveď na otázku „Koľký/ktorý (v poradí)?“.  Značia teda poradie veci v rade tých istých vecí. Ak sa pozriete na ich tvar, zistíte, že majú tvar prídavného mena a podľa toho sa aj správajú. Treba však podotknúť, že nejde o prídavné mená. Takmer všetky sa skloňujú podľa vzoru pekný až na výnimky: tretí tisíci, tie sa skloňujú podľa vzoru cudzí.

Radové číslovky odvodené od základných čísloviek jeden až štyri sú nepravidelné a ich podoba je nasledovná: prvý, druhý, tretí, štvrtý. V nasledovnej tabuľke uvádzame spôsob tvorby ostatných čísloviek:

Číslovka Prípony Príklady
číslovka päť a vyššie -ý, -á, -é

-y, -a, -e (pre zachovanie zákonu o rytmickom krátení)

dvadsiaty prvý

siedmy

tisíc -i, -a, -e tisíci
nula, milión, miliarda -tý. -tá, -té

-ty, -ta, te (pre zachovanie zákonu o rytmickom krátení)

nultý, stý

 

miliónty

Nultý ročník obecného plesu sa nad očakávania podaril.

V kolóne spôsobenej dopravnou nehodou stáli siedmi v poradí.

Medzi neurčité radové číslovky patria len: niekoľký, niekoľký raz (dakoľký/voľakoľký/koľkýsi raz), niekoľkýkrát (dakoľkýkrát, voľakoľkýkrát, koľkýsikrát), posledný, ostatný, ďalší.

Neskoro vyštartovali, a tak prišli poslední.

Druhové číslovky

Druhové číslovky odpovedajú na otázky „Koľkoraký?“ a „Koľkorako?“ a určujú počet druhov, na ktoré môžeme veci alebo deje rozdeliť. Tvoria zo skupinových čísloviek a to nasledovne:

Prípona (morféma) Príklady
-aký, -aká, -aké jednaký, dvojaký, trojaký,…
-ako jednako, dvojako, trojako,…

Používajú sa hlavne pri množnom čísle, keďže ide o skupinu vecí (dejov) daného druhu.

Na záhrade sme posadili trojaké odrody okrasnej tekvice.

Abstraktné a látkové podstatné mená tvoria výnimku, kedy sa druhové číslovky používajú aj v jednotnom čísle.

Za jednaký čas prešli odlišné úseky trate.

V recepte bola použitá dvojaké korenie.

Poznáme len málo neurčitých druhových čísloviek: mnohoraký, mnohorako, niekoľkoraký, niekoľkorako.

Zhrnutie druhov čísloviek v prehľadnej tabuľke

Druhy čísloviek: Otázka Pomenúvajú… Určité číslovky

(príklady)

Neurčité číslovky

(príklady)

základné Koľko?

Koľkí?

počet osôb, zvierat, vecí jeden, päť, dvadsaťjeden, sto
skupinové Koľko? počet vecí pomenovaných pomnožným podstatným menom, vecí vyskytujúcich sa v páre dvoje, pätoro viacero
násobné Koľko ráz?

Koľkokrát?

Koľkonásobný?

Koľkonásobne?

počet dejov päť ráz, trikrát, trojnásobný, dvojnásobne veľa ráz, viackrát, niekoľkonásobný, viacnásobne
radové Koľký (v poradí)?

Ktorý (v poradí)?

poradie prvý, druhý, siedmy ďalší, ostatný, posledný
druhové Koľkoraký?

Koľkorako?

počet druhov jednaký, dvojaký, trojaký mnohoraký, mnohorako
ako písať číslovky - Leitus

Číslovky: pravopis a časté chyby

Ako správne písať základné číslovky slovom? Osve či spolu?

Písanie základných čísloviek úzko súvisí s ich skloňovaním. Problém nastáva pri vyšších číslovkách a pri vyšších zložených číslovkách. To ako jednotlivé číslovky správne zapísať slovom uvádzame v nasledujúcom zhrnutí. Pri niektorých bodoch sú dve možnosti ako číslovku zapísať, necháme na Vás, ktorú si vyberiete.

1. Základné číslovky typu „dvadsaťjeden“ (tridsaťjeden, štyridsaťjeden,…) neskloňujeme a píšeme ich spolu ako jedno slovo.

štyridsaťjeden občanov z nášho okresu kandidovalo za poslancov.

So štyridsaťjeden zástupcami odleteli na kongres.

2. Základné číslovky typu „dvadsaťdva, dvadsaťtri,…dvadsaťdeväť“ (tridsaťdva,…,štyridsaťdva,…) buď:

 • skloňujeme a je potrebné ich vyskloňovať v oboch častiach podľa zodpovedajúcich vzorov a vtedy píšeme obe časti ako samostatné slová,
 • alebo ich neskloňujeme a píšeme ich spolu.

Štyridsiatim piatim zamestnancom bola udelená výnimočná odmena za ich prácu.

Štyridsaťpäť zamestnancom bola udelená výnimočná odmena za ich prácu.

3. Základné číslovky vyjadrujúce len stovky, resp. tisícky píšeme spolu.

dvesto prihlásených detí dokončilo úspešne kurz vyše osemdesiat.

Pre tritisíc zamestnancov vo firme nachystali peňažné odmeny.

Stosedemdesiatpäťtisíc návštevníkov si užívalo atmosféru festivalu.

4. Ak sa vyššie základné zložené číslovky neskloňujú, potom ich píšeme buď:

 • spolu,
 • alebo pri dlhých výrazoch oddelíme tisícky a stovky.

Na účte mala zostatok tritisícdvestopäťdesiatosem euro.

Na účte mala zostatok tritisíc dvesto päťdesiatosem euro.

5. Ak sa vyššie základné zložené číslovky skloňujú, potom ich zapisujeme nasledovne:

 • vyššie číslovkové stupne spolu a jednotky samostatne,
 • alebo všetky číslovkové stupne samostatne.

Z tritisícdvestopäťdesiatich ôsmich eur jej neostalo vôbec nič.

tritisíc dvesto päťdesiatich ôsmich eur jej neostalo vôbec nič.

6. Základná číslovka milión a jej zloženiny sa píšu nasledovne:

 • ak sa spája s číslovkami jeden až štyri, skloňujeme obe časti a píšeme ich samostatne,
 • ak sa spája s vyššími číslovkami a skloňujeme všetky časti, potom píšeme každú časť samostatne,
 • ak sa spája s vyššími číslovkami a skloňujeme len časť „milión“ oddelíme len vyššiu nesklonnú číslovku.

Toto mesto spolu so štyrmi miliónmi obyvateľov patrí k najväčším v krajine.

Dvadsiatim piatim miliónom nakazených okamžite zabral nový liek vyvinutý najlepšími odborníkmi.

Dvadsaťpäť miliónom nakazených okamžite zabral nový liek vyvinutý najlepšími odborníkmi.

Ako správne písať základné číslovky číslom?

Ak má číslo označujúce základnú číslovku viac ako tri číslice je potrebné rozdeliť číslice do skupín po troch a to v smere od poslednej číslice.

 4 562

 72 863

1 000 000

Ak má číslo desatinnú čiarku, najprv oddelíme číslice do skupín po troch pred desatinnou čiarkou smerom doľava a potom za desatinnou čiarkou.

72 863, 523 12

Ako správne písať radové číslovky slovom? Osve či spolu?

Radové číslovky sa píšu podľa nasledujúcich pravidiel:

1. Radové číslovky zložené z desiatok a jednotiek sa v základnom tvare aj pri skloňovaní píšu rovnako – jednotky stoja vždy samostatne.

Prišiel si vystáť radu na lístky na hokej a bol v nej päťdesiaty šiesty v poradí.

2. Ak vyššie zložené radové číslovky pozostávajú z čísloviek jeden až dvadsať, píšeme ich spolu.

Cyklista na známych pretekoch vo Francúzsku skončil na stodevätnástej priečke.

3. Ak sa vo vyšších zložených radových číslovkách jednotky nenapájajú priamo na desiatky píšeme ich spolu.

Na dvestodruhej /dvetisícdruhej/dvetisícstodruhej strane v skriptách nájdete podrobnú schému procesu.

4. Ak sa vo vyšších zložených radových číslovkách jednotky napájajú priamo na desiatky, potom ich píšeme samostatne .

Na stodvadsiatej piatej strane.

tisícosemstodvadsiatom piatom roku sa uskutočnila dôležitá bitka.

Ako správne písať radové číslovky číslom?

Radové číslovky rozlíšime od základných tak, že za radovými sa vždy píše bodka. Ide hlavne o označenie dátumu, strany, odseku, paragrafu, kapitoly,…

9. paragrafe v 5. odseku sa píše o spomínanej situácii.

1. mája oslávil okrúhle narodeniny.

70. rokoch bol tento účes veľmi populárny. (nesprávne sa často uvádza: 70-te roky)

Treba však dávať pozor, ak číslovka stojí za podstatným menom, ide o základnú číslovku a bodka sa nepíše.

Kapitola 15 bola v deji kľúčová.

chyby pri číslovkách - Leitus

Časté chyby spojené s číslovkami

Najčastejšia otázka: Siedmimi alebo siedmymi?

Tak čo je správne? Musíme Vám povedať, že oba tvary sú správne, no každý nesie iný gramatický význam.

Siedmimi je tvar inštrumentálu základnej číslovky sedem. Číslovka sedem sa skloňuje podľa vzoru päť a tu už to je úplne jasné: siedmimi – piatimi. Obe majú mäkké zakončenie. Pre lepšie pochopenie uvádzame aj konkrétne použitie vo vete:

So siedmimi kamarátmi som sa bol lyžovať.

piatimi kamarátmi som sa bol lyžovať.

Tvar siedmymi je tvarom inštrumentálu množného čísla radovej číslovky siedmy.

Športovci, cyklista a bežec, neboli spokojní so svojimi siedmymi miestami v súťažiach.

-> obaja športovci sa umiestnili na siedmom mieste

Podobne je to aj s inými číslovkami (napr. ôsmimi alebo ôsmymi). Najľahšie rozpoznáme, či ide o základnú alebo radovú číslovku tak, že vo vete ich zameníme za vzor päť.

Pozor na nominatív množného čísla

Ďalšou častou chybou je tvar nominatívu množného čísla mužského rodu pri číslovkách, ktoré sa správajú ako prídavné mená a skloňujeme ich podľa vzoru pekný. Ide o:

 • základnú číslovku jeden,
 • radové číslovky,
 • niektoré násobné číslovky,
 • druhové číslovky.

Porovnajte si nasledovné príklady:

 • jedny – jedni

Jedny lyže sa zlomili. (platí pri ostatných rodoch a pomnožných podstatných menách)

Jedni hokejisti boli zo zámoria, iní z Európy. (mužský rod, životné, množné číslo)

 • prvý – prví

Janko skončil v tejto disciplíne ako prvý.

Futbalisti skončili v tabuľke prví.

 • dvojnásobný – dvojnásobní

Dvojnásobný majster sveta v plávaní útočí na ďalšie víťazstvo.

Dvojnásobní víťazi v tejto párovej korčuliarskej disciplíne si siahli opäť na dno svojich síl.

 • mnohoraký – mnohoraký

Mnohoraký úžitok mal z prečítania odporúčanej knihy.

Mnohorakí muži sa potulujú po tejto ulici.

Dvakrát meraj a jeden raz rež alebo ako písať násobné číslovky

Ako sme už spomenuli v samostatnom článku o číslovkách, násobné číslovky môžeme tvoriť dvomi spôsobmi:

 • pridaním samostatného slova „raz“,
 • pridaním nesamostatného základu (morfémy) „krát“.

Časté chyby pramenia práve z toho, že si mnohí pletú, ktorá časť násobnej číslovky je samostatná a ktorá sa viaže ešte k samotnej číslovke. Na lepšie zapamätanie nám môže pomôcť slovenské príslovie:

Dvakrát meraj a jeden raz strihaj.

Násobná číslovka zložená zo základu „krát“ sa vždy píše spolu. Na rozdiel od toho, „raz“ je samostatné slovo, ktoré stojí izolovane za číslovkou. Možno Vám ako pomôcka bude slúžiť, keď si uvedomíte, že v tomto konkrétnom príklade je možné slovo „jeden“ vynechať a veta sa nestane nezmyselnou, pretože „raz“ nesie svoj význam. Ak by sme vynechali „dva“, veta by nemala zmysel.

Pozor však na príslovku „tentoraz“ píše sa spolu.

Raz, ráz alebo razy?

Ďalší problém s násobnými číslovkami môže nastať práve so slovom raz, ktoré môže mať aj ďalšie podoby ráz razy. Kedy však použiť ktorý tvar?

Číslovka Tvar slova
nula, zlomkové číslovky: štvrť, pol ráz
jeden raz
dva, tri štyri razy
päť a vyššie číslovky ráz

Častokrát sa stretávame s podobou „päťrazy“, ktorá však nie je spisovná

Už som ti to päťrazy hovoril. -> Už som ti to päť ráz hovoril.

Ako zapísať desatinné číslo skombinované s číslovkou milión miliarda?

Ak kombinujeme číslo a číslovku milión, resp. miliarda, vždy ich píšeme oddelene ako dve samostatné slová bez spojovníka.

Na Slovensku žije 5,459 miliónov obyvateľov.

Na svete žije takmer 8 miliárd obyvateľov.

Spojovník je potrebné použiť, ak ide o jedno slovo.

Petíciu podpísalo zatiaľ 7-tisíc ľudí.