fbpx

Category

img
Spojky v slovenčine - Leitus
20sep 2022

Spojky (konjunkcie)

Spojky radíme do spoločnej skupiny ako predložky a častice. Klasifikujeme ich ako neplnovýznamový, neohybný slovný druh, ktorý nemá vetnočlenskú platnosť. Ide o gramatické slová, ktoré spájajú menšie syntaktické jednotky (vetné členy) do väčších (viacnásobné výrazy, vety, súvetia) a určujú vzťahy medzi nimi.

Viac info...
Číslovky v slovenčine - Leitus
19sep 2022

Číslovky (numeráliá)

Číslovky klasifikujeme ako plnovýznamový, (ne)ohybný slovný druh, ktorý má vetnočlenskú platnosť. Čo sa týka ich ohybnosti, väčšinu čísloviek skloňujeme, no niektoré základné číslovky sa prirodzene prestali skloňovať, pretože sú chápané ako názvy pojmov počtu.

Viac info...
spisovná slovenčina
07sep 2022

Spisovná slovenčina: Cesta k súčasnej spisovnej slovenčine

Dvaja solúnski bratia, Konštantín Filozof (rehoľné meno: Cyril) a Metod, sú významné osobnosti z obdobia Veľkej Moravy, ktoré stoja na samom začiatku cesty k spisovnej slovenčine. Ako Vám už ich prívlastok napovedá, pochádzali zo Solúna nachádzajúceho sa v Byzantskej ríši (dnešné Grécko). Metod bol starším bratom Konštantína.

Viac info...
slovné druhy - slovenčina
07sep 2022

Slovné druhy

Slovné druhy sú skupiny slov, pri čom každá skupina má spoločné gramatické ale aj lexikálne vlastnosti – to znamená, že jedna a tá istá skupina má spoločné miesto v slovnej zásobe jazyka.

Viac info...
Predložky - Leitus
07sep 2022

Predložky (prepozície)

Predložky klasifikujeme ako neplnovýznamový a neohybný slovný druh, ktorý nemá vetnočlenskú platnosť. Môžeme ich charakterizovať ako gramatické prostriedky, ktorých funkciou je vyjadrovať vzťahy medzi slovami. Vo vete nevystupujú samostatne ale vždy v spojení s iným slovom, ktorému diktujú pád.

Viac info...
Citoslovcia - slovenčina
07sep 2022

Citoslovcia (interjekcie)

Citoslovcia zaraďujeme (vraj) k neplnovýznamovým a neohybným slovným druhom. Vďaka nim sme schopní prostredníctvom jazyka vyjadriť city, pocity, emócie, vôľu ale aj rozličné zvuky zo sveta okolo nás.

Viac info...
Častice - Leitus jazyková škola
05sep 2022

Častice (partikuly)               

Častice klasifikujeme ako neplnovýznamový a neohybný slovný druh, ktorý nemá vetnočlenskú platnosť. Hovoriaci môže vďaka nim vyjadriť svoj postoj k výpovedi, resp. len k jej časti alebo nadviazať na predchádzajúci kontext.

Viac info...
Trpný a činný rod v slovenčine
22aug 2022

Trpný rod a činný rod

Slovesný rod je gramatická kategória, ktorá sa určuje pri slovesách. Táto gramatická kategória je založená na premiestnení vykonávateľa deja a súčasne entity, ktorá je daným dejom zasahovaná.

Viac info...
Pády podstatných mien - Leitus
22aug 2022

Pády podstatných mien v slovenčine

Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. Vďaka pádom dokážeme v slovenčine vyjadriť vzťahy medzi jednotlivými slovami, predovšetkým podstatnými menami. Do úvahy treba brať aj iné menné slovné druhy, ako prídavné mená a zámená, ktoré s podstatnými menami neodmysliteľne súvisia.

Viac info...
Testovanie 9 - blog
24apr 2022

Testovanie 9

Ak máte doma deviataka alebo kvartána, určite ste nejeden raz spomenuli testy zo slovenčiny a matematiky, známe ako Testovanie 9 (T9). Túto prvú veľkú skúšku detí môže sprevádzať množstvo otázok. U nás nájdete všetky dôležité informácie na jednom mieste.

Viac info...

Odber noviniek

Zaujímavé články, novinky a akcie