Pády podstatných mien - Leitus

Pády podstatných mien v slovenčine

Pády: PDF súbor na stiahnutie

Stiahnite si náš PDF súbor, kde nájdete pády v slovenčine a pádové otázky.

Prečo má slovenčina pády?

Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. Vďaka pádom dokážeme v slovenčine vyjadriť vzťahy medzi jednotlivými slovami, predovšetkým podstatnými menami. Do úvahy treba brať aj iné menné slovné druhy, ako prídavné mená a zámená, ktoré s podstatnými menami neodmysliteľne súvisia. Spomínané slovné druhy preberajú gramatické kategórie (rod, číslo, pád) od nadradeného podstatného mena.

Porovnajme si spojenia: „s môj šťastný mama“ a „s mojou šťastnou mamou“. Prvé spojenie je gramaticky nesprávne, pretože zámeno a prídavné meno je použité v základnom tvare a nie je vôbec zviazané s podstatným menom rovnakými gramatickými kategóriami. Naopak, druhé spojenie koreluje s rodom, číslom aj pádom podstatného mena „mama“.

Koľko pádov je v slovenčine a aké to sú?

Súčasná spisovná slovenčina používa 6 pádov:

  • nominatív,
  • genitív,
  • datív,
  • akuzatív,
  • lokál,
  • inštrumentál.

V minulosti ich bolo používaných viac, napríklad tzv. oslovovací pád – vokatív, ktorý sa v súčasnosti používa už len veľmi zriedka, a to hlavne v knižnom alebo náboženskom prostredí. Je však potrebné zdôrazniť, že vokatív nepatrí do spisovnej podoby slovenského jazyka.

Ako sa pýtame na pády

Ako určiť pád? Ako sa pýtame na pády?

Pád nedokážeme zistiť zo slova samotného, je viazaný na kontext. Je závislý hlavne od slovesa, prípadne predložky typickej pre daný pád.

Pre lepšie pochopenie uvedieme príklad.
Zoberte si slovíčko „mamy“. Bez ďalších súvislostí nie je možné určiť, o aký pád ide, pretože tento konkrétny tvar slova predstavuje viacero rôznych pádov.

Ak toto slovíčko uvedieme napr. v slovnom spojení alebo v celej vete, pád dokážeme určiť na základe ostatných slov v jeho okolí:

  • Bez mamy bol úplne stratený.
  • Mamy sa zhovárali o materskej dovolenke.
  • Na ihrisku som videl mamy s deťmi.

Pádové otázky

Pri určovaní pádu Vám pomôžu pádové otázky, ktorých prehľad uvádzame v nasledovnej tabuľke.

Pád Pádová otázka
nominatív kto? čo?
genitív (bez) koho? čoho?
datív komu? čomu? (dám)
akuzatív koho? čo? (vidím)
lokál (o) kom? čom?
inštrumentál (s) kým? čím?

Pády a pádové otázky sú totožné pre oba členy gramatickej kategórie čísla – jednotné číslo (singulár) a množné číslo (plurál).

Dokážeme určiť pád pri každom podstatnom mene?

Niektoré slová cudzieho pôvodu sa označujú ako nesklonné.

Čo to znamená?
Majú rovnaký gramatický tvar vo všetkých pádoch (aj v číslach) a neskloňujú sa.

Takéto slovíčka sú napríklad:  menu, resumé, kupé, klišé, kešu, loby, lady, miss a mnohé iné. A tu môžete o to viac vidieť, ako veľmi je dôležitý kontext, v ktorom sa slovo nachádza.

Pád Nesklonné podstatné meno – singulár, plurál
nominatív kupé
genitív (bez) kupé
datív kupé
akuzatív (vidím) kupé
lokál (o) kupé
inštrumentál (s) kupé