Testovanie 9 - blog

Testovanie 9

Ak máte doma deviataka alebo kvartána, určite ste nejeden raz spomenuli testy zo slovenčiny a matematiky, známe ako Testovanie 9 (T9). Túto prvú veľkú skúšku detí môže sprevádzať množstvo otázok. U nás nájdete všetky dôležité informácie na jednom mieste.

Čo sa vlastne skrýva pod názvom Testovanie 9?

Ide o celoslovenské testovanie, ktorého sa povinne zúčastňujú práve spomínaní žiaci 9. ročníka základnej školy a zároveň žiaci 4. ročníka osemročného gymnázia.

Ešte pred pár rokmi bolo nazývané Monitor 9. V tom čase sa ho zúčastňovali len deviataci.

Žiaci si preveria svoje nadobudnuté vedomosti hneď v 2 oblastiach – matematika a slovenský jazyk a literatúra. Ak však žiak navštevuje školu s vyučovacím jazykom iným ako slovenským (napríklad maďarským jazykom), čaká ho ešte preskúšanie zo štátneho jazyka – slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Kto zabezpečuje Testovanie 9?

Testovanie nie je tvorené samotnými školami, ale zabezpečuje ho Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

NÚCEM je zodpovedný za celý priebeh testovania – od vytvorenia testov, cez odosielanie inštrukcií jednotlivým školám, až po vyhodnocovanie a porovnávanie výsledkov. Táto inštitúcia sa nezaoberá len Testovaním 9. Vytvárajú aj externú (písomnú) časť maturitnej skúšky.

Na ich webovej stránke (https://www.nucem.sk/) nájdete aktuálne informácie o každom testovaní žiakov, prípadne aj konkrétne testy z jednotlivých predmetov zoradené podľa rokov, v ktorých boli uverejnené.

Čo je cieľom Testovania 9?

Hlavným dôvodom, prečo sú žiaci skúšaní, je, v prvom rade, získanie objektívneho obrazu o ich  vedomostiach po absolvovaní základného stupňa vzdelania a zistiť ich pripravenosť na stredoškolské štúdium.

Zároveň Testovanie 9 slúži na porovnanie jednotlivých žiakov či škôl po celom Slovensku, a tak podáva nielen spätnú väzbu pre školy a pedagógov, ale aj celkový prehľad o testovaných predmetoch, vďaka čomu môže rásť kvalita edukácie.

Dosiahnutý výsledok je dôležitý aj pre nasledujúce štúdium, pretože na základe neho mnohé stredné školy prijímajú svojich nových žiakov.

Cieľ

Čo zahŕňa Testovanie 9?

Ako už bolo spomínané, na väčšine škôl sa testuje len matematika a slovenský jazyk a literatúra. Obsahom testovania je učivo spadajúceho do osnov 2. stupňa, teda od 5. ročníka do polovice 9. ročníka základnej školy.

Konkrétna špecifikácia je zverejnená na webovej stránke NÚCEM-u pred termínom testovania.

Otázky majú rôzny charakter a rôznu náročnosť. Niektoré sú založené na jednoduchých myšlienkových operáciách ako je zapamätanie a porozumenie.

Pri iných je potrebná aplikácia vedomostí a tie najzložitejšie si vyžadujú tvorivé riešenie problému.

Testy z oboch predmetov pozostávajú z 30 otázok. Doba písania je však odlišná. Odpovede sú následne odoslané do NÚCEM-u a tam elektronicky vyhodnotené.

Matematika

 • celkový počet otázok: 30
 • typy otázok:
 • 15 otázok je uzavretých s výberom odpovede zo štyroch možností
 • 15 otázok je voľných s krátkou číselnou odpoveďou
 • doba písania: 90 minút

Slovenský jazyk a literatúra

 • celkový počet otázok: 30
 • typy otázok:
 • 20 otázok je uzavretých s výberom odpovede zo štyroch možností
 • 10 otázok je voľných s tvorbou krátkej odpovede

 

 • 21 otázok sa vzťahuje na ukážky (na každú ukážku pripadá 7 otázok)
 • 9 otázok je voľných, z ktorých niektoré sa môžu vzťahovať na kratšie texty
 • doba písania: 70 minút
Čas

Kedy je Testovanie 9?

Riadny termín Testovania 9 sa uskutočňuje zvyčajne začiatkom apríla daného roku. Predmety matematika a slovenský jazyk a literatúra sa testujú spoločne v rámci jedného dňa.

Na školách s vyučovacím jazykom iným ako slovenským sa na druhý deň ešte testujú vedomosti zo štátneho jazyka. V tomto roku sa testovanie uskutočnilo v stredu 6. apríla.

Ako prebieha samotné skúšanie?

Matematika
8:00 – 8:10 hod. inštrukcie, rozdanie odpoveďových hárkov a pomocných papierov
8:10 – 8:20 hod. rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8:20 – 9:50 hod. riešenie testu
9:50 – 9:55 hod. zozbieranie testov, odpoveďových hárkov a pomocných papierov

prestávka (25 minút)

Slovenský jazyk a literatúra
10:20 – 10:25 hod. inštrukcie, rozdanie odpoveďových hárkov a pomocných papierov
10:25 – 10:35 hod. rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10:35 – 11:45 hod. riešenie testu
11:45 – 11:20 hod. zozbieranie testov, odpoveďových hárkov a pomocných papierov

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať…

Čo je (ne)povolené používať počas testovania?

Žiaci počas testovania môžu používať:

 • modré alebo čierne guľôčkové pero,
 • rysovacie pomôcky,
 • kalkulačku (bez špeciálnych funkcií).

Počas testu nie je povolené používať:

 • mobilný telefón,
 • akékoľvek študijné materiály, učebnice, vlastné poznámky a pod.

Kedy sa dozviem výsledky?

Výsledky sú elektronicky odosielané do škôl koncom apríla.

Kľúč správnych odpovedí je však zverejnený niekoľko dní po uskutočnení sa riadneho termínu. Na základe kľúču si teda dokážete aspoň približne spočítať, koľko bodov ste dosiahli.

Aký je rozdiel medzi výsledkom uvedeným v percentách a percentile?

Percento vyjadruje výsledok žiaka, ktorý dosiahol v teste. Na rozdiel od toho percentil (tiež vyjadrený v percentách) nám hovorí o tom, aké poradie žiak dosiahol v rámci všetkých testovaných žiakov na Slovensku.

Pre lepšie pochopenie uvádzame príklad:

Žiak mal 22 správnych odpovedí z testu z matematiky (z 30). Jeho výsledok v percentách bude teda 73,3%. Percentil však môže byť úplne odlišný. Zvyčajne má vyššiu hodnotu ako percento úspešnosti žiaka, ale nie je to pravidlom.

Čo ak sa žiak nemôže zúčastniť riadneho termínu zo závažných dôvodov?

Ak sa žiak nemôže zúčastniť riadneho termínu z objektívnych príčin, nezúfajte, máme pre Vás dobrú správu. Existuje aj náhradný termín, ktorý sa koná pár týždňov po riadnom termíne.

O náhradný termín je potrebné požiadať NÚCEM, čo má za úlohu riaditeľ školy po dohodnutí sa so zákonným zástupcom žiaka. Jedinou zmenou oproti riadnemu termínu je, že sa píše na stanovenom mieste v krajskom meste a nie na pôde školy, ktorú daný žiak navštevuje.

Pomoc

Príprava na Testovanie 9

Prípravu na Testovanie 9 určite netreba podceniť. Ideálnym spôsobom je začať už v septembri, lebo ako sa hovorí pomaly ďalej zájdeš. Poctivou a pravidelnou prípravou sa žiak pripraví na testovanie.

Súčasne nadobudne trvalé vedomosti, ktoré si so sebou odnesie do ďalšieho štúdia a bude môcť na nich ďalej stavať. Keď staviame dom, tiež sú pevné základy veľmi dôležité, lebo inak by nám celá stavba spadla. A presne na rovnakom princípe fungujú vedomosti.

Prechod na strednú školu býva pre mnohých náročný. Takýmto riešením si žiak spraví pevnú základňu a prvé týždne stredoškolského štúdia budú pre neho oveľa jednoduchšie. Nikdy však nie je neskoro začať.

Preto Vám ponúkame pomoc v podobe kurzov:

Štatistiky

Je všeobecne známe, že deti majú problém s čítaním s porozumením. Výsledky v tabuľke odzrkadľujú zistenia NÚCEM-U po testovaní v roku 2021. Táto obsahová zložka je na tom najhoršie v porovnaní so zvyšnými z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Čítanie s porozumením je veľmi dôležité, lebo veľmi úzko súvisí s učením samotným. Pokiaľ majú deti vyvinutú túto schopnosť na vysokej úrovni, s učením nemajú žiaden problém.

Čím vyššia úroveň, tým sa žiak dokáže lepšie prispôsobiť aj na stredoškolský systém výučby. Existujú viaceré metódy na zlepšenie schopností čítania s porozumením, ktoré vašim deťom pomôžu.

Každé dieťa, dokonca aj žiak s dyslexiou, je schopné naučiť sa základné princípy, ktoré mu následne pomôžu aj v učení. Aj tieto metódy sú zahrnuté v osnovách našich kurzov.

Obsahová zložka Priemerná úspešnosť v %
Jazyk a komunikácia 61,0
Literatúra 69,7
Čítanie s porozumením 58,2

Čo sa týka matematiky, priepastný rozdiel v úspešnosti môžeme vidieť medzi tematickým okruhom jedna a okruhom tri (pozrite tabuľku).

Úlohy práve z prvého okruhu mali na teste v roku 2021 najväčšie zastúpenie. Žiakom chýbajú poznatky, na ktorých sa stavia hneď v 1. ročníku na strednej škole. Stredoškolskí učitelia rátajú s istými vedomosťami, ale žiaci ich, žiaľ, nemajú. Preto sa známky z matematiky môžu zhoršiť hneď o niekoľko stupňov.

Okruh učiva Priemerná úspešnosť v %
1. Čísla, premenná, počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
52,9
2. Geometria a meranie 57,2
3. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika a dôkazy
60,9