Starý a mladý. Veselý a smutný

Prídavné mená (adjektíva)

Prídavné mená sú jedným z gramatických slovných druhov, ktoré vyjadrujú určité príznaky vecí, pričom ide o ohybný slovný druh, pretože je možné ho skloňovať alebo stupňovať. Používanie prídavných mien v hovorenom a písanom jazyku dokáže recipientovi bližšie priblížiť vlastnosti vecí, dejov alebo okolností.

Ako delíme prídavné mená?

Prídavné mená, respektíve adjektíva, sa delia na dve hlavné skupiny vzhľadom k statickým príznakom, ktoré pomenúvajú:

 • vlastnostné prídavné mená (sem spadajú akostné a vzťahové prídavné mená)
 • privlastňovacie prídavné mená (delia sa na individuálne a druhové)

Aké druhy prídavných mien poznáme?

Poďme si spolu rozobrať jednotlivé druhy prídavných mien.

Akostné prídavné mená

Akostné prídavné mená slúžia na pomenovanie príznaku, ktorý pozorujeme zmyslami. Vidíme, že sneh je biely, cítime, že čaj je horúci, počujeme, že siréna je hlasná.

Vzťahové prídavné mená

Vzťahové prídavné mená pomenúvajú vzťah podstatných mien k iným veciam, napríklad páperová bunda, bavlnená plienka, betónová stena, zlatý prsteň.

Privlastňovacie prídavné mená

Privlastňovacie prídavné mená zase vyjadrujú určitý vlastnícky vzťah k podstatným menám, a to sú napríklad Sládkovičova škola, mamina kabelka, Adamova kniha. Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa privlastňujú jednotlivým osobám či zvieratám (Zuzkin, priateľov, babičkina, susedove), druhové sa privlastňujú celému druhu zvierat alebo ľudí (psie, mačacie, sloní, myšací).

Gramatické kategórie prídavných mien

Pri gramatickom rozbore viet a slovných druhov sa pri prídavných menách určujú vždy gramatické kategórie:

 • rod,
 • číslo,
 • pád,
 • vzor
 • a v niektorých prípadoch aj stupeň.

Rod prídavných mien sa určí na základe rodu prídavného mena, pred ktorým stoja (rody poznáme: mužský, ženský a stredný).

Číslo sa určuje singulár (jednotné) alebo plurál (množné).

Pád prídavného mena môže byť nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál alebo inštrumentál.

Vzor, podľa ktorého sa adjektíva skloňujú, sú pekný, cudzí, otcov, matkin a páví.

Pravidlom je, že adjektíva sa zásadne zhodujú v rode, čísle a páde s podstatným menom, ktoré po nich nasleduje.

Stupňovanie prídavných mien

Stupňovanie prídavných mien, čo je znak ohybnosti slovného druhu, je v slovenskom jazyku možné buď:

 • pravidelným spôsobom,
 • alebo nepravidelným spôsobom.

Pri pravidelnom stupňovaní (napr. nízky, veselý, rýchly…) ostáva koreň prídavného mena nezmenený, mení sa prípona -ší/-ejší (v 2. a 3. stupni) a pridáva sa prípona naj- (v 3. stupni). Pri nepravidelnom stupňovaní (napr. pekný, malý, zlý…) sa mení celý koreň daného prídavného mena.

Porovnanie - malý a veľký

Príklady na pravidelné stupňovanie:

 • rýchly, rýchlejší, najrýchlejší
 • veselá, veselšia, najveselšia

Príklady na nepravidelné stupňovanie:

 • pekný, krajší, najkrajší
 • zlá, horšia, najhoršia

Vzory a skloňovanie prídavných mien

Druhým znakom ohybnosti prídavných mien je ich skloňovanie, ktoré sa vždy vzťahuje na podstatné meno, na ktoré sa adjektívum viaže. To znamená, že pri mužskom rode je zakončenie prídavných mien koncovkou -ý, pri ženskom rode je to koncovka -á a pri strednom rode koncovka -é. Pri správnom skloňovaní prídavných mien je nutné vedieť vzor, podľa ktorého sa analogicky skloňujú.

Ako sme už spomenuli, vzory skloňovania prídavných mien v slovenčine sú:

 • pekný
 • cudzí
 • otcov
 • matkin
 • páví

Podľa vzoru pekný sa skloňujú prídavné mená, ktoré sú ukončené (pred ohýbacou príponou) na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.

Pekný: Singulár (jednotné číslo)

Pád Mužský rod Ženský rod Stredný rod
Nominatív pekný pekná pekné
Genitív pekného peknej pekného
Datív peknému peknej peknému
Akuzatív pekného (životné) peknú pekné
pekný (neživotné)
Lokál peknom peknej peknom
Inštrumentál pekným peknou pekným

Pekní: Plurál (množné číslo)

Pád Mužský životný rod Mužský neživotný, ženský, stredný rod
Nominatív pekní pekné
Genitív pekných pekných
Datív pekných pekným
Akuzatív pekných pekné
Lokál pekných pekných
Inštrumentál peknými peknými

Podľa vzoru cudzí sú skloňované adjektíva, ktoré sú ukončené (pred ohýbacou príponou) na mäkkú spoluhlásku.

Cudzí: Singulár (jednotné číslo)

Pád Mužský rod Ženský rod Stredný rod
Nominatív cudzí cudzia cudzie
Genitív cudzieho cudzej cudzieho
Datív cudziemu cudzej cudziemu
Akuzatív cudzieho (životné) cudziu cudzie
cudzí (neživotné)
Lokál cudzom cudzej cudzom
Inštrumentál cudzím cudzou cudzí

Cudzí: Plurál (množné číslo)

Pád Mužský životný rod Mužský neživotný, ženský, stredný rod
Nominatív cudzí cudzie
Genitív cudzích cudzích
Datív cudzím cudzím
Akuzatív cudzích cudzie
Lokál cudzích cudzích
Inštrumentál cudzími cudzími

Vzory otcov a matkin majú prípony skloňovania rovnaké a podľa nich sa skloňujú individuálne prídavné mená ukončené príponami -ov a -in.

Otcov: Singulár (jednotné číslo)

Pád Mužský rod Ženský rod Stredný rod
Nominatív otcov otcova otcovo
Genitív otcovho otcovej otcovho
Datív otcovmu otcovej otcovmu
Akuzatív otcovho (životné) otcovu otcovo
otcov (neživotné)
Lokál otcovom otcovej otcovom
Inštrumentál otcovým otcovou otcovým

Otcov: Plurál (množné číslo)

Pád Mužský, ženský, stredný rod
Nominatív otcovi / otcove
Genitív otcových
Datív otcovým
Akuzatív otcových / otcove
Lokál otcových
Inštrumentál otcovými
Páv

Podľa vzoru páví sú skloňované všetky druhové prídavné mená, ktoré majú ukončovaciu príponu -í.

Páví: Singulár (jednotné číslo)

Pád Mužský rod Ženský rod Stredný rod
Nominatív páví pávia pávie
Genitív pávieho pávej pávieho
Datív páviemu pávej páviemu
Akuzatív pávieho (životné) páviu pávie
páví (neživotné)
Lokál pávom pávej pávom
Inštrumentál pávím pávou pávím

Páví: Plurál (množné číslo)

Pád Mužský životný rod Mužský neživotný, ženský, stredný rod
Nominatív páví pávie
Genitív pávích pávích
Datív pávím pávím
Akuzatív pávích pávie
Lokál pácích pávích
Inštrumentál pávími pávími

Diktát na prídavné mená

Každý žiak základnej školy sa teší do školy v prírode. Je to skvelý týždeň mimo svojho bydliska, kde je pripravený zábavný, ale aj náučný program pre celú triedu. Niekedy je zvykom sa pár hodín do dňa aj učiť.

Je škoda, keď je niekto chorý a nemôže na tento dlho očakávaný výlet ísť. Výlety do krásnej slovenskej prírody s triedou sú nezabudnuteľné. Program je plný športových aktivít, prechádzok po okolí a vedomostných hier. Každý deň je iný a vy sa nebudete chcieť vrátiť domov. Zvyčajne sa o denný a večerný program postarajú mladí animátori a učiteľky majú na starosť bežnú výučbu. Záleží na každej základnej škole, aký typ školy v prírode zvolí.

Obyčajne je trvanie päť pracovných dní. Príchod je v pondelok v ranných hodinách a odchod v piatok v poobedných hodinách. Strava je pre prítomných žiakov zabezpečená trikrát denne. Po skončení budete plní zážitkov, spomienok a dobrej nálady. Váš školský kolektív si bude omnoho bližší ako pred výletom.

Ak máte možnosť sa ako celá trieda na škole v prírode zúčastniť, určite tak urobte. Uvidíte, že sa vám bude páčiť a vrátite sa nabití energiou a šťastní. Bude to odmena za náročný školský rok.