Starý a mladý. Veselý a smutný

Prídavné mená

Prídavné mená sú jedným z gramatických slovných druhov, ktoré vyjadrujú určité príznaky vecí, pričom ide o ohybný slovný druh, pretože je možné ho skloňovať alebo stupňovať. Používanie prídavných mien v hovorenom a písanom jazyku dokáže recipientovi bližšie priblížiť vlastnosti vecí, dejov alebo okolností.

Ako delíme prídavné mená?

Prídavné mená, respektíve adjektíva, sa delia na dve hlavné skupiny vzhľadom k statickým príznakom, ktoré pomenúvajú:

 • vlastnostné prídavné mená (sem spadajú akostné a vzťahové prídavné mená)
 • privlastňovacie prídavné mená (delia sa na individuálne a druhové)

Aké druhy prídavných mien poznáme?

Poďme si spolu rozobrať jednotlivé druhy prídavných mien.

Akostné prídavné mená

Akostné prídavné mená slúžia na pomenovanie príznaku, ktorý pozorujeme zmyslami. Vidíme, že sneh je biely, cítime, že čaj je horúci, počujeme, že siréna je hlasná.

Vzťahové prídavné mená

Vzťahové prídavné mená pomenúvajú vzťah podstatných mien k iným veciam, napríklad páperová bunda, bavlnená plienka, betónová stena, zlatý prsteň.

Privlastňovacie prídavné mená

Privlastňovacie prídavné mená zase vyjadrujú určitý vlastnícky vzťah k podstatným menám, a to sú napríklad Sládkovičova škola, mamina kabelka, Adamova kniha. Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa privlastňujú jednotlivým osobám či zvieratám (Zuzkin, priateľov, babičkina, susedove), druhové sa privlastňujú celému druhu zvierat alebo ľudí (psie, mačacie, sloní, myšací).

Gramatické kategórie prídavných mien

Pri gramatickom rozbore viet a slovných druhov sa pri prídavných menách určujú vždy gramatické kategórie:

 • rod,
 • číslo,
 • pád,
 • vzor
 • a v niektorých prípadoch aj stupeň.

Rod prídavných mien sa určí na základe rodu prídavného mena, pred ktorým stoja (rody poznáme: mužský, ženský a stredný).

Číslo sa určuje singulár (jednotné) alebo plurál (množné).

Pád prídavného mena môže byť nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál alebo inštrumentál.

Vzor, podľa ktorého sa adjektíva skloňujú, sú pekný, cudzí, otcov, matkin a páví.

Pravidlom je, že adjektíva sa zásadne zhodujú v rode, čísle a páde s podstatným menom, ktoré po nich nasleduje.

Stupňovanie prídavných mien

Stupňovanie prídavných mien, čo je znak ohybnosti slovného druhu, je v slovenskom jazyku možné buď:

 • pravidelným spôsobom,
 • alebo nepravidelným spôsobom.

Pri pravidelnom stupňovaní (napr. nízky, veselý, rýchly…) ostáva koreň prídavného mena nezmenený, mení sa prípona -ší/-ejší (v 2. a 3. stupni) a pridáva sa prípona naj- (v 3. stupni). Pri nepravidelnom stupňovaní (napr. pekný, malý, zlý…) sa mení celý koreň daného prídavného mena.

Porovnanie

Príklady na pravidelné stupňovanie:

 • rýchly, rýchlejší, najrýchlejší
 • veselá, veselšia, najveselšia

Príklady na nepravidelné stupňovanie:

 • pekný, krajší, najkrajší
 • zlá, horšia, najhoršia

Vzory a skloňovanie prídavných mien

Druhým znakom ohybnosti prídavných mien je ich skloňovanie, ktoré sa vždy vzťahuje na podstatné meno, na ktoré sa adjektívum viaže. To znamená, že pri mužskom rode je zakončenie prídavných mien koncovkou -ý, pri ženskom rode je to koncovka -á a pri strednom rode koncovka -é. Pri správnom skloňovaní prídavných mien je nutné vedieť vzor, podľa ktorého sa analogicky skloňujú.

Ako sme už spomenuli, vzory skloňovania prídavných mien v slovenčine sú:

 • pekný
 • cudzí
 • otcov
 • matkin
 • páví

Podľa vzoru pekný sa skloňujú prídavné mená, ktoré sú ukončené (pred ohýbacou príponou) na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.

 Singulár (jednotné číslo)
PádMužský rodŽenský rodStredný rod
Nominatívpeknýpeknápekné
Genitívpeknéhopeknejpekného
Datívpeknémupeknejpeknému
Akuzatívpekného (životné)peknúpekné
 pekný (neživotné)  
Lokálpeknompeknejpeknom
Inštrumentálpeknýmpeknoupekným

 Plurál (množné číslo)
PádMužský životný rodMužský neživotný, ženský, stredný rod
Nominatívpeknípekné
Genitívpeknýchpekných
Datívpeknýchpekným
Akuzatívpeknýchpekné
Lokálpeknýchpekných
Inštrumentálpeknýmipeknými

Podľa vzoru cudzí sú skloňované adjektíva, ktoré sú ukončené (pred ohýbacou príponou) na mäkkú spoluhlásku.

 Singulár (jednotné číslo)
PádMužský rodŽenský rodStredný rod
Nominatívcudzícudziacudzie
Genitívcudziehocudzejcudzieho
Datívcudziemucudzejcudziemu
Akuzatívcudzieho (životné)cudziucudzie
 cudzí (neživotné)  
Lokálcudzomcudzejcudzom
Inštrumentálcudzímcudzoucudzí

 Plurál (množné číslo)
PádMužský životný rodMužský neživotný, ženský, stredný rod
Nominatívcudzícudzie
Genitívcudzíchcudzích
Datívcudzímcudzím
Akuzatívcudzíchcudzie
Lokálcudzíchcudzích
Inštrumentálcudzímicudzími

Vzory otcov a matkin majú prípony skloňovania rovnaké a podľa nich sa skloňujú individuálne prídavné mená ukončené príponami -ov a -in.

 Singulár (jednotné číslo)
PádMužský rodŽenský rodStredný rod
Nominatívotcovotcovaotcovo
Genitívotcovhootcovejotcovho
Datívotcovmuotcovejotcovmu
Akuzatívotcovho (životné)otcovuotcovo
 otcov (neživotné)  
Lokálotcovomotcovejotcovom
Inštrumentálotcovýmotcovouotcovým

 Plurál (množné číslo)
PádMužský, ženský, stredný rod
Nominatívotcovi / otcove
Genitívotcových
Datívotcovým
Akuzatívotcových / otcove
Lokálotcových
Inštrumentálotcovými

Podľa vzoru páví sú skloňované všetky druhové prídavné mená, ktoré majú ukončovaciu príponu -í.

 Singulár (jednotné číslo)
PádMužský rodŽenský rodStredný rod
Nominatívpávípáviapávie
Genitívpáviehopávejpávieho
Datívpáviemupávejpáviemu
Akuzatívpávieho (životné)páviupávie
 páví (neživotné)  
Lokálpávompávejpávom
Inštrumentálpávímpávoupávím

 Plurál (množné číslo)
PádMužský životný rodMužský neživotný, ženský, stredný rod
Nominatívpávípávie
Genitívpávíchpávích
Datívpávímpávím
Akuzatívpávíchpávie
Lokálpácíchpávích
Inštrumentálpávímipávími

Diktát na prídavné mená

Každý žiak základnej školy sa teší do školy v prírode. Je to skvelý týždeň mimo svojho bydliska, kde je pripravený zábavný, ale aj náučný program pre celú triedu. Niekedy je zvykom sa pár hodín do dňa aj učiť. Je škoda, keď je niekto chorý a nemôže na tento dlho očakávaný výlet ísť. Výlety do krásnej slovenskej prírody s triedou sú nezabudnuteľné. Program je plný športových aktivít, prechádzok po okolí a vedomostných hier. Každý deň je iný a vy sa nebudete chcieť vrátiť domov. Zvyčajne sa o denný a večerný program postarajú mladí animátori a učiteľky majú na starosť bežnú výučbu. Záleží na každej základnej škole, aký typ školy v prírode zvolí. Obyčajne je trvanie päť pracovných dní. Príchod je v pondelok v ranných hodinách a odchod v piatok v poobedných hodinách. Strava je pre prítomných žiakov zabezpečená trikrát denne. Po skončení budete plní zážitkov, spomienok a dobrej nálady. Váš školský kolektív si bude omnoho bližší ako pred výletom. Ak máte možnosť sa ako celá trieda na škole v prírode zúčastniť, určite tak urobte. Uvidíte, že sa vám bude páčiť a vrátite sa nabití energiou a šťastní. Bude to odmena za náročný školský rok.