Množné číslo v angličtine

Množné číslo v angličtine

V tomto článku a videu Vám predstavíme množné číslo v angličtine. Aj keď ide o pomerne jednoduchšiu časť anglickej gramatiky, občas dokáže potrápiť. Povieme Vám, ako sa množné číslo tvorí pravidelne, aké má výnimky, a tiež Vám vysvetlíme nepravidelné tvorenie.

Rovnako ako v slovenčine rozlišujeme pri podstatných menách aj v angličtine:

jednotné číslo (singulár → sg):         a book = kniha,           a car = auto
množné číslo (plurál → pl.):             books = knihy,            cars = autá

Ako vytvoriť množné číslo

Tvorenie množného čísla v angličtine delíme na pravidelné a nepravidelné. Pozrieme sa teraz na každé tvorenie zvlášť. Ako prvé si ukážeme ľahšiu formu – pravidelné tvorenie množného čísla podstatných mien v angličtine.

Pravidelné tvorenie

Pri pravidelnom tvorení pridávame k podstatnému menu príponu –s alebo -es. Ukážeme si teraz oba spôsoby:

1. Prípona –s
– k slovám na koniec pridávame iba písmeno s. Tvorí sa takto množné číslo od väčšiny podstatných mien:
book → books, dog → dogs

2. Prípona –es
Pri určitých podstatných menách tvoríme množné číslo tak, že pridáme koncovku -es. Je to po týchto podstatných menách:
slovo končí na –s, -ss, -sh, -ch, -x: class → classes, box → boxes
slová zakončené na –o: tomato  → tomatoes, potato → potatoes
ALE po cudzích a novo prebratých slovách je prípona iba –s: photo →photos, piano → pianos
slová zakončené na –y, ktoré nasleduje po spoluhláske sa mení –y na –ies: baby → babies , lady → ladies
ALE v slovách, ktoré končia na –y a pred ním sa nachádza samohláska, nedochádza k zmene, ale ostáva –ys koncovka: boy → boys, day → days

Nepravidelné tvorenie

Nepravidelné tvorenie množného čísla je také, že dochádza k zmene v kmeni podstatného mena, alebo má úplne iný tvar, prípadne sa jeho tvar v množnom čísle nemení. Nepravidelné tvorenie množného čísla podstatných mien v angličtine môžeme rozdeliť do viacerých skupín:

a) koncovka -f(e) sa mení v niektorých slovách na –ves:
knife → knives, wife → wives

b) zmena v kmeni, prípad. koncovka:

singulárplurálpreklad
manmen= muži
womanwomen= ženy
footfeet= nohy
toothteeth= zuby
childchildren= deti
goosegeese= husy
mousemice= myši
oxoxen= voly

c) rovnaký tvar v singulári aj v pluráli:
fish = ryba  → fish = ryby
salmon = losos → salmon = lososy,
sheep = ovca → sheep = ovce

Nožnice

Podstatné mená len v pluráli

Existuje skupina podstatných mien v anglickom jazyku, ktoré vystupujú iba v množnom čísle. V slovenčine sa takéto podstatné mená nazývajú pomnožné podstatné mená. Potom je druhá skupina podstatných mien, ktoré naoko pôsobia akoby boli v množnom čísle, lebo majú koncovku -(e)s, ale sloveso ide za nimi ako pri jednotnom čísle. Je dôležité tieto dve skupiny vedieť rozlíšiť. Pozrieme sa teraz na ne.

1. nasleduje sloveso v pluráli – názvy predmetov zložených z dvoch častí:

trousers = nohavice → These trousers are black.
scissors = nožnice → My scissors are on the table.
Pri počítaní sa používa a pair / two pairs of trousers = pár / dva páry nohavíc
Ďalšie príklady:
people = ľudia, clothes = šaty, goods = tovar

b) nasleduje sloveso v singulári – názvy:
– vied a predmetov – physics = fyzika, politics = politika
– niektorých chorôb – measles = osýpky
– niektoré zemepisné názvy a organizácie – Athens, the United Nations,
The United Nations is an organisation…

Video: Podstatné mená