Modálne slovesá v nemčine

Modálne slovesá v nemčine tvoria samostatnú skupinu a patria k najviac využívaným slovesám. Viažu na seba ďalšie sloveso a vyjadrujú napr. vôľu, nevyhnutnosť alebo možnosť niečo urobiť.

Pri časovaní modálnych slovies dochádza k zmene hlásky v jednotnom čísle a slovesá v 1. a 3. osobe j.č. majú rovnaký tvar.

dürfen – smieť
1. ich darf
2. du darfst
3. er darf, sie darf, es darf
1. wir dürfen
2. ihr dürft
3. sie dürfen, Sie dürfen

Beispiel: Smiem sa niečo opýtať? Darf ich etwas fragen?
Používa sa ako zdvorilostná forma

müssen – musieť
1. ich muss
2. du musst
3. er muss, sie muss, es muss
1. wir müssen
2. ihr müsst
3. sie müssen, Sie müssen

Beispiel: Musím sa dnes učiť. Ich muss heute lernen.

können – môcť, vedieť (zručnosť)
1. ich kann
2. du kannst
3. er kann, sie kann, es kann
1. wir können
2. ihr könnt
3. sie können, Sie können

Beispiel: Môcť: Nemôžem dnes prísť, som chorý. Ich kann nicht heute kommen, ich bin krank.
Vedieť(zručnosť): Neviem spievať. Ich kann nicht singen.

sollen – mať povinnosť
1. ich soll
2. du sollst
3. er soll, sie soll, es soll
1. wir sollen
2. ihr sollt
3. sie sollen, Sie sollen

Beispiel: Dnes si musím/mám poupratovať a nakúpiť. Heute soll ich aufräumen und einkaufen.
Prekladá sa to ako musieť alebo ak človek niečo má urobiť.

mögen – mať rád
1. ich mag
2. du magst
3. er mag, sie mag, es mag
1. wir mögen
2. ihr mögt
3. sie mögen, Sie mögen

Beispiel: Mám rád svoju sestru. Ich mag meine Schwester.
Mám rád tancovanie. Ich mag tanzen.

wollen – chcieť
1. ich will
2. du willst
3. er will, sie will, es will
1. wir wollen
2. ihr wollt
3. sie wollen, Sie wollen

Beispiel: Chcem ísť domov. Ich will nach Hause gehen.

wissen – vedieť (informáciu)
1. ich weiß
2. du weißt
3. er weiß, sie weiß, es weiß
1. wir wissen
2. ihr wisst
3. sie wissen, Sie wissen

Beispiel: Neviem, ako sa volá to dievča. Ich weiß nicht, wie das Mädchen heißt.
Toto sloveso používame, ak hovoríme o nejakej vedomosti, nie o zručnosti. (Ale: Viem kresliť – Ich kann malen)

möchten – chcieť (chcel by som)
4. ich möchte
5. du möchtest
6. er möchte, sie möchte, es möchte
4. wir möchten
5. ihr möchtet
6. sie möchten , Sie möchten

Beispiel: Chcel by som mať psa. Ich möchte einen Hund haben.
Toto sloveso sa používa pri vyjadrení priania.

Pozor!!: Modálne sloveso vo vete vyčasujeme a druhé sloveso dávame na koniec v neurčitku, čiže v základnom tvare.

Ich will essen.
Ich kann nicht tanzen.