Rozkazovací spôsob v nemčine – Imperatív

Rozkazovací spôsob v nemčine (imperatív) používame pri rozkazoch, pri požiadavkách, radách alebo pokynoch.

Imperatív môžeme tvoriť len pri osobách

 • 2. osobe jed. č. – du (ty)
 • 1. osobe mn. č. – wir (my)
 • 2. osobe mn. č. – ihr (vy – viacerí)
 • 3. osobe mn. č. – Sie (Vy – vykanie)

Imperatív pre 2. osobu j. č. “du” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “du” a koncovku -st, ostane tak iba koreň slovesa.

K slovesám, ktorých kmeň končí na -t,-d, -ig, -er alebo -el, pridávame v 2. osobe j. č. koncovku -e.

Príklady:

 • du kommst → Komm!
 • du gehst → Geh!
 • du wartest → Warte!
 • du anwortest → Antowerte!

Pri silných slovesách, ktoré sa nepravidelne časujú ako napr. nehmen, geben, ostáva kmeňová hláska zmenená.

 • du gibst → Gib!
 • du nimmst → Nimm!

Pri slovesách s prehláskou v 2. osobe j. č. prehláska v imperatíve vypadáva (namiesto “ä” je v imperatíve “a”.

 • du schläfst → Schlaf!
 • du fährst → Fahr!

Imperatív pre 2. osobu mn. č. “ihr” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “ihr”. Sloveso ostáva nezmenené vyčasované.

 • ihr kommt → Kommt!
 • ihr geht→ Geht!

Poznámka: Pri silných slovesách, ktoré majú zmenenú kmeňovú hlásku v 2. a 3. osobe j.č. (du, er, sie, es), pri 2. osobe mn. č. (ihr) nedochádza k zmene hlásky!!

 • ihr gebt → Gebt!
 • ihr nehmt → Nehmt!

V 1.osobe m.č. “wir” tvoríme rozkazovací spôsob tak, že zmeníme slovosled.

 • wir gehen → Gehen wir!
 • wir kommen → Kommen wir!
 • wir geben → Geben wir!
 • wir nehmen → Nehmen wir!

Rozkazovací spôsob v 3. osobe mn. č. – vykanie “Sie” tvoríme tiež obrátením slovosledu.

 • Sie bringen → Bringen Sie!
 • Sie erklären → Erklären Sie!
 • Sie geben → Geben Sie!

Nepravidelné tvary IMPERATÍVU

V nemeckej gramatike majú slovesá sein, haben a werden nepravidelné tvary aj v imperatíve:

sein – byť

 • du → Sei!
 • ihr → Seid!
 • wir → Seien wir!
 • Sie → Seien Sie!

haben – mať

 • du → Hab!
 • ihr → Habt!
 • wir → Haben wir!
 • Sie → Haben Sie!

werden – stať sa

 • du → Werde!
 • ihr → Werdet!
 • wir → Werden wir!
 • Sie → Werden Sie!