Rozkazovací spôsob v nemčine – Imperatív

Rozkazovací spôsob v nemčine (imperatív) používame pri rozkazoch, pri požiadavkách, radách alebo pokynoch.

Imperatív môžeme tvoriť len pri osobách:

  • 2.osobe j.č. – du (ty)
  • 1.osobe m.č. – wir (my)
  • 2.osobe m.č. – ihr (vy – viacerí)
  • 3.osobe m.č. – Sie (Vy – vykanie)

Imperatív pre 2.osobu j.č. “du” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “du” a koncovku -st, ostane tak iba koreň slovesa.
K slovesám, ktorých kmeň končí na -t,-d, -ig, -er alebo -el, pridávame v 2.osobe j.č. koncovku -e.

Príklady:
du kommst → Komm!
du gehst → Geh!
du wartest → Warte!
du anwortest → Antowerte!

Pri silných slovesách, ktoré sa nepravidelne časujú ako napr. nehmen, geben, ostáva kmeňová hláska zmenená.
du gibst → Gib!
du nimmst → Nimm!

Pri slovesách s prehláskou v 2. osobe j.č. prehláska v imperatíve vypadáva (namiesto “ä” je v imperatíve “a”.
du schläfst → Schlaf!
du fährst → Fahr!

Imperatív pre 2.osobu m.č. “ihr” tvoríme tak, že vynecháme osobné zámeno “ihr”. Sloveso ostáva nezmenené vyčasované.
ihr kommt → Kommt!
ihr geht→ Geht!

Poznámka: Pri silných slovesách, ktoré majú zmenenú kmeňovú hlásku v 2. a 3. osobe j.č. (du, er, sie, es), pri 2.osobe m.č. (ihr) nedochádza k zmene hlásky!!
ihr gebt → Gebt!
ihr nehmt → Nehmt!

V 1.osobe m.č. “wir” tvoríme rozkazovací spôsob tak, že zmeníme slovosled.

wir gehen → Gehen wir!
wir kommen → Kommen wir!
wir geben → Geben wir!
wir nehmen → Nehmen wir!

Rozkazovací spôsob v 3.osobe m.č. – vykanie “Sie” tvoríme tiež obrátením slovosledu.
Sie bringen → Bringen Sie!
Sie erklären → Erklären Sie!
Sie geben → Geben Sie!

NEPRAVIDELNÉ TVARY IMPERATÍVU

V nemeckej gramatike majú slovesá sein, haben a werden nepravidelné tvary aj v imperatíve:

sein – byť
du → Sei!
ihr → Seid!
wir → Seien wir!
Sie → Seien Sie!

haben – mať
du → Hab!
ihr → Habt!
wir → Haben wir!
Sie → Haben Sie!

werden – stať sa
du → Werde!
ihr → Werdet!
wir → Werden wir!
Sie → Werden Sie!