Škola – nemecké slovíčka a frázy

Slovná zásoba, slovíčka, frázy a vety na preklad na tému Familie zo slovenčiny do nemčiny.

Frázy

– Kedy začína vyučovanie? Bolo by dobre, prísť o niečo skôr?

Wann beginnt der Unterricht, bitte? Wäre es gut, ein bisschen früher zu kommen?

– Ako dlho/ do kedy trvá vyučovanie v pondelok/ … ?

Wie lange dauert der Unterricht am  Montag/ …?

– Kedy dostaneme rozvrh hodín? Bude sa rozvrh hodín ešte meniť?

Wann bekommen wir den Studienplan? Ist es möglich, dass der Studienplan noch verändert werden kann?

– Aké zošity potrebuje na matematiku/ nemčinu/ angličtinu?

Was für ein Heft braucht man für Mathe, Deutsch oder Englisch?

– Zošity máme zakúpiť alebo ich dostane?

Sollten wir diese Hefte kaufen oder bekommen wir sie in der Schule?

– Po vyučovaní môže chodiť do družiny? Ako to funguje? Do kedy treba prísť po dieťa?

Gibt es die Möglichkeit den Jugendhort zu besuchen? Wie verläuft es dort? Bis wann sollte man das Kind abholen?  

– Kde sa môžeme zahlásiť na obedy? Ako dlho vopred treba nahlásiť/ odhlásiť obedy?

Wo kann man sich an die Verköstigung melden? Ist es notwendig ein paar Tage voraus die Gedecke anzumelden oder abzumelden?  

– Aký prospech má môj syn/ moja dcéra?

Könnte ich nach dem Leistungsstand meines Kindes fragen?  

– Môžu deti navštevovať nejaké krúžky? Z akých si môžeme vybrať?

Können die Kinder auch verschiedene nebenschulische  Aktivitäten haben? Bieten Sie schon irgendwelche an?  

– Ako sú deti hodnotené v prvom roku? Dostanú už známky?

Wie ist die Bewertung der Kinder in der ersten Klasse? Bekommen sie Noten?  

– Treba dať vopred vedieť, že dcéra/ syn nepríde do školy?

Ist es  nötig voraus bekannt zu machen, dass mein Kind nicht in die Schule kommt?

– Mohli by ste mi dať na Vás kontakt (číslo/mail) v prípade, že by syn/ dcéra nemohli prísť do školy?

ären Sie so nett und könnten Sie mir bitte Ihr Telefon Nummer oder E-Mail Adresse geben, im Fall mein Son/ meine Tochter nicht in die Schule kommt?

– Môžem si prospech deti pozrieť aj na Vašej internetovej stránke? Kde dostaneme prihlásenie?

Kann ich den Leistungsstand meines Kindes auf ihre Webseite sehen? Wo kann ich die Anmeldungsangabe bekommen?

– Dostanú deti aj žiacku knižku alebo iba elektronickú?

Bekommen die Kinder auch das Schülertagebuch oder gibt es dieses Buch nur in der elektronischen Form?

– O rodičovskom združení zasielate vopred maily?

Die Info über den Elternabend schicken Sie per E-Mail?  

– Chodievate s deťmi aj na rôzne výlety?

Organisieren Sie auch die Ausflüge mit Kindern?  

Slovná zásoba k téme / Wortschatz zum Thema

Slovensky

Nemecky

1. stupeň

 die Unterstufe

2. stupeň

 die Oberstufe

bifľiť sa

 büffeln

biológia

 die Biologie

chémia

 die Chemie

cudzí jazyk

 die Fremdsprache

cvičenie

 die Übung

domáca úloha

 die Hausaufgabe

gymnázium

 das Gymnasium

informatika

 die Informatik

jasle

 die Kinderkrippe

koniec školského roku

 das  Schuljahresende

matematika

 die Mathematik/Mathe

materská škola

 der Kindergarten

nadaný

 begabt

náročný

 anspruchsvoll

našepkávať

 vorsagen

odborné vzdelanie

 die Berufausbildung

opakovať

 wiederholen

osobitná škola

 die  Sonderschule

písomný

 schriftlich

podvádzať

 schwindeln

pomocná škola

 die Hilfsschule

povinná školská dochádzka

 die Schulpflicht

povinný

 obligatorisch

predmet

 das Lehrfach

prednáška

 die Vorlesung

prepadnúť

 durchfallen

priemer  známok

 der Notendurchschnitt

prijímacia skúška

 die Aufnahmeprüfung

rozvrh hodín

 der Stundenplan

škôlka

 der Kindergarten

školský systém

 das Schulsystem

slovník

 das Vokabelheft

stredná škola

 die Mittelschule

študent

 der Student

študovať

 studieren

tabuľa

 die Tafel

ťahák

 der Spickzettel

telesná výchova

 der Sport

telocvičňa

 die Turnhalle

testovať

 testen

tréma

 das Lampenfieber

trieda

 die Klasse

triedny učiteľ

 der Klassenlehrer

učebná pomôcka

 das  Lehrmittel

učebnica

 das Lehrbuch

učilište

 die Berufschule

učiť- lernen

učiť sa naspamäť

 auswendig lernen

univerzita

 die Universität

urobiť skúšku

 die Prüfung bestehen

ústny

 mündlich

voliteľný

 fakultativ

všeobecné vzdelanie

 die  Allgemeinbildung

vysoká škola

 die Hochschule

vysvedčenie

 das Zeugnis

vysvetliť

 erklären

výučba

 die Lehre

vyučovanie

 der Unterricht

vzdelanie

 die Bildung

vzdelaný

 gebildet

začiatok školského roku

 der Schulbeginn

základná škola

 die Grundschule

zemepis

 die Erdkunde

známka

 die Note

zopakovať

 wiederholen

zošit

 das Heft