Škola – nemecké slovíčka a frázy

Slovná zásoba, slovíčka, frázy a vety na preklad na tému Schule zo slovenčiny do nemčiny.

Frázy

Wann beginnt der Unterricht, bitte? Wäre es gut, ein bisschen früher zu kommen?
Kedy začína vyučovanie? Bolo by dobre, prísť o niečo skôr?

Wie lange dauert der Unterricht am Montag/…?
Ako dlho/ do kedy trvá vyučovanie v pondelok/…?

Wann bekommen wir den Studienplan? Ist es möglich, dass der Studienplan noch verändert werden kann?
Kedy dostaneme rozvrh hodín? Bude sa rozvrh hodín ešte meniť?

Was für ein Heft braucht man für Mathe, Deutsch oder Englisch?
Aké zošity potrebuje na matematiku/ nemčinu/ angličtinu?

Sollten wir diese Hefte kaufen oder bekommen wir sie in der Schule?
Zošity máme zakúpiť alebo ich dostane?

Gibt es die Möglichkeit den Jugendhort zu besuchen? Wie verläuft es dort? Bis wann sollte man das Kind abholen?
Po vyučovaní môže chodiť do družiny? Ako to funguje? Do kedy treba prísť po dieťa?

Wo kann man sich an die Verköstigung melden? Ist es notwendig ein paar Tage voraus die Gedecke anzumelden oder abzumelden?
Kde sa môžeme zahlásiť na obedy? Ako dlho vopred treba nahlásiť/ odhlásiť obedy?

Könnte ich nach dem Leistungsstand meines Kindes fragen?
Aký prospech má môj syn/ moja dcéra?

Können die Kinder auch verschiedene nebenschulische Aktivitäten haben? Bieten Sie schon irgendwelche an?
Môžu deti navštevovať nejaké krúžky? Z akých si môžeme vybrať?

Wie ist die Bewertung der Kinder in der ersten Klasse? Bekommen sie Noten?
Ako sú deti hodnotené v prvom roku? Dostanú už známky?

Ist es nötig voraus bekannt zu machen, dass mein Kind nicht in die Schule kommt?
Treba dať vopred vedieť, že dcéra/ syn nepríde do školy?

Wären Sie so nett und könnten Sie mir bitte Ihr Telefon Nummer oder E-Mail Adresse geben, im Fall mein Son/ meine Tochter nicht in die Schule kommt?
Mohli by ste mi dať na Vás kontakt (číslo/mail) v prípade, že by syn/ dcéra nemohli prísť do školy?

Kann ich den Leistungsstand meines Kindes auf ihre Webseite sehen? Wo kann ich die Anmeldungsangabe bekommen?
Môžem si prospech deti pozrieť aj na Vašej internetovej stránke? Kde dostaneme prihlásenie?

Bekommen die Kinder auch das Schülertagebuch oder gibt es dieses Buch nur in der elektronischen Form?
Dostanú deti aj žiacku knižku alebo iba elektronickú?

Die Info über den Elternabend schicken Sie per E-Mail?
O rodičovskom združení zasielate vopred maily?

Organisieren Sie auch die Ausflüge mit Kindern?
Chodievate s deťmi aj na rôzne výlety?

Slovná zásoba k téme / Wortschatz zum Thema

Slovensky Nemecky
1. stupeň die Unterstufe
2. stupeň die Oberstufe
bifľiť sa büffeln
biológia die Biologie
chémia die Chemie
cudzí jazyk die Fremdsprache
cvičenie die Übung
domáca úloha die Hausaufgabe
gymnázium das Gymnasium
informatika die Informatik
jasle die Kinderkrippe
koniec školského roku das Schuljahresende
matematika die Mathematik/Mathe
materská škola der Kindergarten
nadaný begabt
náročný anspruchsvoll
našepkávať vorsagen
odborné vzdelanie die Berufausbildung
opakovať wiederholen
osobitná škola die Sonderschule
písomný schriftlich
podvádzať schwindeln
pomocná škola die Hilfsschule
povinná školská dochádzka die Schulpflicht
povinný obligatorisch
predmet das Lehrfach
prednáška die Vorlesung
prepadnúť durchfallen
priemer známok der Notendurchschnitt
prijímacia skúška die Aufnahmeprüfung
rozvrh hodín der Stundenplan
škôlka der Kindergarten
školský systém das Schulsystem
slovník das Vokabelheft
stredná škola die Mittelschule
študent der Student
študovať studieren
tabuľa die Tafel
ťahák der Spickzettel
telesná výchova der Sport
telocvičňa die Turnhalle
testovať testen
tréma das Lampenfieber
trieda die Klasse
triedny učiteľ der Klassenlehrer
učebná pomôcka das Lehrmittel
učebnica das Lehrbuch
učilište die Berufschule
učiť lernen
učiť sa naspamäť auswendig lernen
univerzita die Universität
urobiť skúšku die Prüfung bestehen
ústny mündlich
voliteľný fakultativ
všeobecné vzdelanie die Allgemeinbildung
vysoká škola die Hochschule
vysvedčenie das Zeugnis
vysvetliť erklären
výučba die Lehre
vyučovanie der Unterricht
vzdelanie die Bildung
vzdelaný gebildet
začiatok školského roku der Schulbeginn
základná škola die Grundschule
zemepis die Erdkunde
známka die Note
zopakovať wiederholen
zošit das Heft