Životné prostredie – Umwelt

Slovná zásoba, slovíčka, frázy a vety na preklad na tému Umwelt - životné prostredie zo slovenčiny do nemčiny.

Wortschatz

Slovensky

Nemecky

zemetrasenie

das Erdbeben

prírodná katastrofa

die Naturkatastrophe

ochrana prírody

die Naturschutz

životné prostredie/prostredie

die Umwelt

klíma

das Klima

odpad

der Müll/der Abfall

nádrž

der  Behälter

látka

der Stoff

škodlivina/škodlivá látka

der Schadstoff

balenie

die Verpackung

plast

das Plastik/der Kunststoff

sáčok

die Tüte

plastový sáčok

die Plastiktüte

nevratná fľaša

die Einwegflasche

zálohovaná fľaša

die Pfandflasche

dóza

die  Dose

utrácanie/vyhadzovanie peňazí

die Geldverschwendung

prostriedok

das Mittel

ochrana

der Schutz

prípravok na ochranu rastlín

die Pflanzenschutzmittel

staré sklo

das Altglas

starý papier

das Altpapier

spaľovanie odpadu

die  Müllverbrennungsanlage

čistiareň

die Kläranlage

skládka

die Deponie

ozónová diera

der Ozonloch

oteplenie

die Klimaerwärmung

ekologické

ökologisch

odlesnenie

die Entwaldung

génová technika

die Gentechnik

energetický zisk/získanie energie

der  Energiegewinn

veterná energia

die Windkraft

vodná energia

die Wasserkraft

slnečná energia

die Sonnenenergie

znečisťovanie

die Verschmutzung

znečisťovať životné prostredie

die Umwelt verschmutzen

zaťažovať životné prostredie

die Umwelt  belasten

ochraňovať životné prostredie

die Umwelt schützen

problém vyriešiť

das Problem lösen

bojovať za životné prostredie

für die Umwelt kämpfen

dávať pozor na životné prostredie

auf die Umwelt achten

niečo proti znečisťovaniu životného  prostredia robiť

etwas gegen die Umweltverschmutzung tun

žiť priateľsky voči životnému prostrediu

umweltfreundlich leben

uvedomele žiť/uvedomelý byť

bewußt leben/sein

redukovať množstvo odpadu

die Menge des Hausmülls reduzieren

pri nákupe dávať na  niečo pozor/dávať na to pozor, aby sa neprodukovalo toľko veľa odpadu v domácnosti

beim Einkauf auf etwas achten/darauf achten, dass nicht so viele Abfälle im Haushalt produziert werden

zabrániť zbytočnému odpadu

unnötigen Abfall vermeiden

triediť  odpad v domácnosti/separovať

Müll im Haushalt sortieren/trennen

čerstvé nezabalené potraviny kupovať

frische unverpackte Lebensmittel kaufen

na nákup zobrať látkovú tašku

zum Einkaufen Stofftaschen mitnehmen

všetko vyhodiť

alles wegwerfen

zbierať starý

das Altpapier sammeln

elektrinu/vodu/benzín šetriť

Strom/Wasser/Benzin sparen

veľa/málo energie spotrebovať

viel/wenig Energie verbrauchen

priateľské k životnému prostrediu/biologicky rozložiteľné čistiace prostriedky použiť

umwelfreundliche/biologisch abbaubare Putzmittel benutzen

podľa možnosti prestúpiť na verejnú dopravu

je nach Möglichkeit auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen

zaťaženie životného prostredia

die Umweltbelastung

znečistenie vody

die  Wasserverschmutzung

znečistenie vzduchu

die Luftverschmutzung

znečistenie zeme

die Bodenverschmutzung

znečistenie životného prostredia

die Umweltverschmutzung

Phrasen

Alle wollen  zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß.
Všetci chcú naspäť k prírode, ale nikto pešo.

Fast alle Produkte, die wir täglich kaufen, sind in Einwegverpackungen aus Plastik verpackt.
Skoro všetky produkty, ktoré denne kupujeme, sú zabalené v jednorazových obaloch.

Die meisten Verpackungen aus Kunsstsoff können nur einmal verwendet werden, was zur Folge hat, dass die Umwelt belastet wird.
Väčšina balení z plastu sa môže  použiť len raz, čo má za následok, že sa zaťažuje životné prostredie.

Viele Abfälle können verwertet werden. Es ist wichtig, Haushaltsabfälle zu verwerten.
Veľa odpadu môže byť zužitkovaného. Je dôležité, domáci odpad zužitkovať.

Man soll alle Produkte in geringen Mengen kaufen, die wir dann  verbrauchen können.
Mali by sa kupovať produkty v malých množstvách, ktoré môžeme spotrebovať.

Eine Lösung, die Umwelt zu schützen, wäre auch, den Hausmüll zu trennen und ihn dann zum Container zu bringen. Altpapier könnte in die Altpapiertonne  gebracht werden, Altglas zum Glascontainer usw.
Riešenie, chrániť životné prostredie, by bolo tiež, domáci odpad triediť a potom ho odniesť do kontajnera. Starý papier by sa mohol odniesť do  kontajnera so starým papierom, staré sklo do kontajnera pre sklo atď.

Statt gebrauchte Artikel wegzuwerfen, sollte man sie lieber verkaufen.
Namiesto vyhadzovania použitých výrobkov, by sa mali radšej predať.

Aus Altglas können neue Flaschen gemacht/hergestellt werden.
Zo starého papiera sa môžu nové flaše urobiť/vyrobiť.

Aus  Altpapier können Handtücher und Toilettenpapier produziert werden.
Zo starého papiera sa môžu vyrobiť uteráky a toaletný papier.

Aus Alttextilien können neue Stoffe produziert werden.
Zo starého textilu sa môžu vyrobiť nové látky.

Um die Menge des Hausmülls zu reduzieren, muss man Stofftaschen statt Plastiktaschen zum Einkaufen mitnehmen.
Aby sa množstvo domáceho odpadu redukovalo, musia sa na nákup zobrať látkové tašky  namiesto plastových tašiek.

Der restliche Hausmüll wird auf Deponien entsorgt.
Zvyšný domáci odpad sa odstráni na skládke.

Es ist aber nicht möglich, den ganzen Müll zu verwerten, deshalb muss der restliche Hausmüll verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden.
Nie je ale  možné, všetok odpad zužitkovať, preto sa musí zvyšný domáci odpad spáliť alebo na skládke odstrániť.

Es ist nicht die richtige Lösung, den ganzen Müll auf Deponien zu entsorgen.
Nie je to správne riešenie, všetok odpad na skládku odviezť.

Man kann auch Wasser im Haushalt sparen. Indem  man täglich duscht statt badet.
Aj voda v domácnosti sa môže šetriť. Tým že sa denne sprchuje namiesto kúpania.

Es ist umweltfreundlich, zur Arbeit mit dem Bus statt mit dem Auto zu fahren. Dann spart man auch Geld.
Je priateľské k životnému prostrediu, do práce ísť autobusom namiesto autom. Potom sa šetria tiež peniaze.

Energie kann auch gespart werden, indem sparsame und umweltfreundliche Haushaltsgeräte gekauft werden.
Energia sa môže šetriť, tým že sa kúpia sporivé a priateľské k životnému prostrediu domáce spotrebiče.