Životné prostredie – Umwelt

Slovná zásoba, slovíčka, frázy a vety na preklad na tému Umwelt – životné prostredie zo slovenčiny do nemčiny.

Slovensky Nemecky
zemetrasenie das Erdbeben
prírodná katastrofa die Naturkatastrophe
ochrana prírody die Naturschutz
životné prostredie/prostredie die Umwelt
klíma das Klima
odpad der Müll/der Abfall
nádrž der Behälter
látka der Stoff
škodlivina/škodlivá látka der Schadstoff
balenie die Verpackung
plast das Plastik/der Kunststoff
sáčok die Tüte
plastový sáčok die Plastiktüte
nevratná fľaša die Einwegflasche
zálohovaná fľaša die Pfandflasche
dóza die Dose
utrácanie/vyhadzovanie peňazí die Geldverschwendung
prostriedok das Mittel
ochrana der Schutz
prípravok na ochranu rastlín die Pflanzenschutzmittel
staré sklo das Altglas
starý papier das Altpapier
spaľovanie odpadu die Müllverbrennungsanlage
čistiareň die Kläranlage
skládka die Deponie
ozónová diera der Ozonloch
oteplenie die Klimaerwärmung
ekologické ökologisch
odlesnenie die Entwaldung
génová technika die Gentechnik
energetický zisk/získanie energie der Energiegewinn
veterná energia die Windkraft
vodná energia die Wasserkraft
slnečná energia die Sonnenenergie
znečisťovanie die Verschmutzung
znečisťovať životné prostredie die Umwelt verschmutzen
zaťažovať životné prostredie die Umwelt belasten
ochraňovať životné prostredie die Umwelt schützen
problém vyriešiť das Problem lösen
bojovať za životné prostredie für die Umwelt kämpfen
dávať pozor na životné prostredie auf die Umwelt achten
niečo proti znečisťovaniu životného prostredia robiť etwas gegen die Umweltverschmutzung tun
žiť priateľsky voči životnému prostrediu umweltfreundlich leben
uvedomele žiť/uvedomelý byť bewußt leben/sein
redukovať množstvo odpadu die Menge des Hausmülls reduzieren
pri nákupe dávať na niečo pozor/dávať na to pozor, aby sa neprodukovalo toľko veľa odpadu v domácnosti beim Einkauf auf etwas achten/darauf achten, dass nicht so viele Abfälle im Haushalt produziert werden
zabrániť zbytočnému odpadu unnötigen Abfall vermeiden
triediť odpad v domácnosti/separovať Müll im Haushalt sortieren/trennen
čerstvé nezabalené potraviny kupovať frische unverpackte Lebensmittel kaufen
na nákup zobrať látkovú tašku zum Einkaufen Stofftaschen mitnehmen
všetko vyhodiť alles wegwerfen
zbierať starý das Altpapier sammeln
elektrinu/vodu/benzín šetriť Strom/Wasser/Benzin sparen
veľa/málo energie spotrebovať viel/wenig Energie verbrauchen
priateľské k životnému prostrediu/biologicky rozložiteľné čistiace prostriedky použiť umwelfreundliche/biologisch abbaubare Putzmittel benutzen
podľa možnosti prestúpiť na verejnú dopravu je nach Möglichkeit auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen
zaťaženie životného prostredia die Umweltbelastung
znečistenie vody die Wasserverschmutzung
znečistenie vzduchu die Luftverschmutzung
znečistenie zeme die Bodenverschmutzung
znečistenie životného prostredia die Umweltverschmutzung

Phrasen

Alle wollen  zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß.
Všetci chcú naspäť k prírode, ale nikto pešo.

Fast alle Produkte, die wir täglich kaufen, sind in Einwegverpackungen aus Plastik verpackt.
Skoro všetky produkty, ktoré denne kupujeme, sú zabalené v jednorazových obaloch.

Die meisten Verpackungen aus Kunsstsoff können nur einmal verwendet werden, was zur Folge hat, dass die Umwelt belastet wird.
Väčšina balení z plastu sa môže  použiť len raz, čo má za následok, že sa zaťažuje životné prostredie.

Viele Abfälle können verwertet werden. Es ist wichtig, Haushaltsabfälle zu verwerten.
Veľa odpadu môže byť zužitkovaného. Je dôležité, domáci odpad zužitkovať.

Man soll alle Produkte in geringen Mengen kaufen, die wir dann  verbrauchen können.
Mali by sa kupovať produkty v malých množstvách, ktoré môžeme spotrebovať.

Eine Lösung, die Umwelt zu schützen, wäre auch, den Hausmüll zu trennen und ihn dann zum Container zu bringen. Altpapier könnte in die Altpapiertonne  gebracht werden, Altglas zum Glascontainer usw.
Riešenie, chrániť životné prostredie, by bolo tiež, domáci odpad triediť a potom ho odniesť do kontajnera. Starý papier by sa mohol odniesť do  kontajnera so starým papierom, staré sklo do kontajnera pre sklo atď.

Statt gebrauchte Artikel wegzuwerfen, sollte man sie lieber verkaufen.
Namiesto vyhadzovania použitých výrobkov, by sa mali radšej predať.

Aus Altglas können neue Flaschen gemacht/hergestellt werden.
Zo starého papiera sa môžu nové flaše urobiť/vyrobiť.

Aus  Altpapier können Handtücher und Toilettenpapier produziert werden.
Zo starého papiera sa môžu vyrobiť uteráky a toaletný papier.

Aus Alttextilien können neue Stoffe produziert werden.
Zo starého textilu sa môžu vyrobiť nové látky.

Um die Menge des Hausmülls zu reduzieren, muss man Stofftaschen statt Plastiktaschen zum Einkaufen mitnehmen.
Aby sa množstvo domáceho odpadu redukovalo, musia sa na nákup zobrať látkové tašky  namiesto plastových tašiek.

Der restliche Hausmüll wird auf Deponien entsorgt.
Zvyšný domáci odpad sa odstráni na skládke.

Es ist aber nicht möglich, den ganzen Müll zu verwerten, deshalb muss der restliche Hausmüll verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden.
Nie je ale  možné, všetok odpad zužitkovať, preto sa musí zvyšný domáci odpad spáliť alebo na skládke odstrániť.

Es ist nicht die richtige Lösung, den ganzen Müll auf Deponien zu entsorgen.
Nie je to správne riešenie, všetok odpad na skládku odviezť.

Man kann auch Wasser im Haushalt sparen. Indem  man täglich duscht statt badet.
Aj voda v domácnosti sa môže šetriť. Tým že sa denne sprchuje namiesto kúpania.

Es ist umweltfreundlich, zur Arbeit mit dem Bus statt mit dem Auto zu fahren. Dann spart man auch Geld.
Je priateľské k životnému prostrediu, do práce ísť autobusom namiesto autom. Potom sa šetria tiež peniaze.

Energie kann auch gespart werden, indem sparsame und umweltfreundliche Haushaltsgeräte gekauft werden.
Energia sa môže šetriť, tým že sa kúpia sporivé a priateľské k životnému prostrediu domáce spotrebiče.