15 najčastejších chýb začiatočníkov v angličtine

Každý, kto sa začína učiť cudzí jazyk je najskôr začiatočník. Keď sa začínate učiť angličtinu alebo akýkoľvek iný cudzí jazyk, je dôležité mať správne a pevné základy, na ktorých môžete potom ďalej stavať. Neuspokojte sa s tým, že veď sa nejako dohovoríte.

Hovorte už od začiatku správne a vyhnite sa najčastejším chybám začiatočníkov. My si teraz takých 15 najčastejších chýb z angličtiny ukážeme.

Vyjadrenie veku

Po slovensky povieme: Ja mám 26 rokov. Použijeme sloveso mať. Pozor!  Na vyjadrenie rokov v angličtine nikdy nepoužívame sloveso „have”, pretože v angličtine povieme „Ja som 26 rokov starý“ a nie „ja mám 26 rokov starý“. Použijeme prídavné meno old = starý. Takže pri vyjadrení rokov povieme to be __ years old.

WRONG: I have 26 years.
RIGHT: I am 26 years old.

Sloveso “like”

Za slovesom „like” môžeme dať buď priamo predmet: I like red apple alebo ďalšie slovo. Ďalšie sloveso spájame so slovesom like buď v -ing formou (gerundium) „dancing” alebo pridáme s neurčitkom „to dance”.

WRONG: I like dance.
RIGHT: I like dancing./ I like to dance.

Časovanie slovesa “have to”

Sloveso „have to“ znamená musieť a časuje sa nepravidelne, ako keby sme mali iba sloveso „to have“ = mať. V 3. osobe jednotného čísla (he, she, it) mení svoj tvar z have na has.

Ak by sme chceli vytvoriť zápor, potom si pomáhame pomocným slovesom do – v 3. osobe jednotného čísla does, čiže doesn´t. Za ním nasleduje sloveso have už nezmenenéZápor od slova have v tomto prípade netvoríme.

WRONG: Joe have to write a letter.
RIGHT: Joe has to write a letter.

 

Joe je 3.osoba (he) pri ktorej sa sloveso „have” časuje ako “has”.

Zápor

WRONG: Joe hasn´t to write a letter.
RIGHT: Joe doesn´t have to write a letter.
list

Sloveso “must”

Sloveso „musť“ znamená tiež musieť rovnako ako sloveso „have to“. Na rozdiel od slovesa „have to“ sa sloveso must nespája s ďalším slovesom s „to“.

WRONG: I must to learn English.
RIGHT: I must learn English.

Zápor slovesa must

– býva často nesprávne používaný. Zápor od slovesa must, čiže keď chceme povedať nemusieť je don´t / doesn´t have to. Je to jednotný zápor pre sloveso have to a aj must.

Pozor! Zápor MUSTN´T znamená NESMIEŤ, nie nemusieť. Vyjadrujeme tým teda zákaz.

WRONG: I mustn´t learn English now.
RIGHT: I don´t have to learn English.

 

O slovesách MUST a HAVE TO sme spracovali aj video, ktoré si môžete pozrieť tu.

Pomocné sloveso “does”

Pri 3. osobe jednotného čísla pridávame na konci slov koncovku -s (he works, she teaches, atď. ). Ak chceme vytvoriť otázku, pomáhame si pomocným slovesom DO, ktorý má tvar pri 3. osobne jednotného čísla DOES. Laicky hovoríme, že vo vete len raz „eskujeme“, takže ak sme použili pri otázke DOES, znamená to, že sme S už použili a nasleduje plnovýznamové sloveso bez koncovky -s.

WRONG: Does she drinks wine?
RIGHT: Does she drink wine?

 

Tvorenie otázky s pomocným slovesom DO / DOES je pri čase Present Simple, ktorý sme spracovali v tomto videu.

Vyjadrenie predmetu a podmetu

V angličtine musíme vždy vyjadriť predmet, ak si to sloveso vyžaduje. Pokiaľ nemáme konkrétne podstatné meno, použijeme zámeno IT. Rovnako to platí aj pri podmete. V angličtine musíme vždy vyjadriť osobu. Pokiaľ nevieme „kto“, tak použijeme zámeno IT. Napr. It is sunny. = Je slnečno. V slovenčine podmet vynecháme, v angličtine ho musíme vždy vyjadriť.

Predmet

WRONG: Yes, I like very much.
RIGHT: Yes, I like it very much.

Podmet

WRONG: Is sunny.
RIGHT: It is sunny.

Vyjadrenie poschodia

Predložky všeobecne bývajú často nesprávne používané v anglickom jazyku. Niekedy sa nezhodujú s predložkami v slovenčine, a preto nás dokážu dostať do úzkych.
Na vyjadrenie poschodia vždy používame predložku „on”, nikdy nie „in”.

WRONG: My office is in the first floor.
RIGHT: My office is on the first floor.
prvé poschodie

Predložky, ktoré zvyknú robiť problém nie len pri poschodiach, sme spracovali v tomto videu.

Good vs. Well

Slová good a well sa často mýlia, i keď jazyk sa vyvíja a v americkej angličtine budete viac počuť good aj ako príslovku. Ale slovo „good” je prídavné meno, znamená dobrý a keď vyjadrujeme príslovku – dobre, použijeme slovo „well”.

WRONG: He speaks English very good.
RIGHT: He speaks English very well.

 

Príslovkám vo všeobecnosti a tiež aj slovám good a well a rozdielu medzi nimi sa venujeme v tomto videu.

Everybody je jednotné číslo

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá a slovo everybody v nás vyvoláva pocit množného čísla, správa sa ako ktorékoľvek iné podstatné meno v jednotnom čísle. To znamená, že za ním nasleduje sloveso v 3. osobe jednotného čísla a v tomto prípade ma sloveso „have” tvar „has”.

WRONG: Everybody have problems.
RIGHT: Everybody has problems.

Some vs. Any

Rozdielov medzi slovami some a any je niekoľko. Ten hlavný je v otázkach, keď očakávame kladnú odpoveď. Vtedy použijeme zámeno „some”. Zámeno „any” používame hlavne pri negatívnych vetách a otázkach s negatívnou odpoveďou.

WRONG: Would you like any milk?
RIGHT: Would you like some milk?

Go to bed

V spojení „go to bed“ nedávame člen. Rovnako je to aj v spojení „go to work“ alebo „go to school“.

WRONG: I´m going to the bed.
RIGHT: I´m going to bed.

Are you going?

V angličtine musíme dať pozor na správne použitie časov. Učenie sa časov v angličtine býva otravné a nie veľmi obľúbené, ale musíme pochopiť, že v angličtine časmi veľa povieme. Nesú význam, ktorý v slovenčine „obkecáme“ inak, ale v angličtine to povieme daným časom.

Najbežnejšia chyba je pri použití časov Present simple a Present continuous. Ak sa chceme spýtať: Ideš dnes večer von? Musíme použiť Present continuous. Ak by sme použili Present simple, znamená to, že sa pýtame, či chodíš von všeobecne a nepýtame sa na situáciu, ktorá sa deje dnes.

WRONG: Do you go out tonight?
RIGHT: Are you going out tonight?

Rozdiely medzi časmi Present simple a Present continuous nájdete v tomto videu.

Vyjadrenie otázky “ako dlho”

Na vyjadrenie otázky “ako dlho” niečo robíme, musíme použiť čas Present perfect. Znamená to, že sa pýtame na niečo, čo začalo v minulosti a pokračuje až do prítomnosti, resp. do budúcnosti. Na takúto situáciu nám slúži presne tento predprítomný čas. Nemôžeme sa spýtať časom Present simple.

WRONG: How long do you know Joe?
RIGHT: How long have you known Joe?

Vysvetlenie a použitie času Present Perfect nájdete v tomto videu.

Sloveso “agree”

Tejto pomerne častej chybe veľmi nerozumieme, prečo sa vyskytuje. Sloveso „agree“ je plnovýznamové sloveso, správa sa ako ktorékoľvek iné (work, sleep, write). To znamená, že pred ním v oznamovacej vete nestojí sloveso to be. Sloveso agree znamená súhlasiť. Ak by sme pred to dali ešte sloveso to be – I am agree – znamenalo by to Ja som súhlasím. Však to veľmi nedáva zmysel, však? 😊

WRONG: I am agree with you.
RIGHT: I agree with you.

Predložka “on”

Predložka ON má tiež svoje zaužívané použitie s rôznymi kategóriami slov. Takouto častou kategóriou sú dni v týždni, ktoré vždy budeme spájať s predložkou ON. A čo je ešte dôležité, nedávame člen.

WRONG: I´ll see you the Friday.
RIGHT: I´ll see you on Friday.