Hovorová angličtina | 2. časť

gonna, wanna, gotta … či čo to?

Sú Vám tieto slová známe, ale slovník Vám ich nenašiel? Ide o výrazy hovorovej angličtiny, ktoré sa v bežnej komunikácií veľmi často vyskytujú. Poďme sa pozrieť na ich význam, určite ho poznáte. 🙂

GONNA

= to be going to = chystať sa, mať v pláne
Skrátená forma „gonna“ znamená vyjadrenie budúcnosti „to be going to“. Vždy sa používa so slovesom TO BE:
I´m gonna stay at home tonight. = Dnes večer ostanem doma.
She´s gonna like it. = Bude sa jej to páčiť.

Keďže sloveso GONNA, resp. “going to” tvoríme pomocou TO BE a chceme vytvoriť otázku alebo zápor, riadime sa pravidlami, ktoré platia pri slovese TO BE.
Otázku otvoríme obrátením slovosledu:
Are you gonna be at home on Friday? = Budeš doma v piatok?

Zápor tvoríme pridaním NOT k slovesu TO BE:
She isn´t gonna buy a new car. = Ona sa nechystá kúpiť si nové auto.

WANNA

= want to = chcieť
Skrátená forma „wanna“ sa používa pri všetkých osobách, hoci dochádza ku gramatickej chybe. Pri 3. osobe jednotného čísla (he, she, it) má sloveso „want to“ na konci –s → He wants ALE He wanna.

Zápor tvoríme klasicky ako pri dlhej forme, pomocou pomocného slovesa DO + NOT (don´t) alebo pri 3. osobe DOES + NOT (doesn´t).
Pri otázkach taktiež používame pomocne sloveso DO alebo DOES.
I wanna go with you. = Chcem ísť s tebou.
He doesn´t wanna be with me anymore. = Už viac so mnou nechce byť.
What does she wanna do? = Čo chce robiť?

GOTTA

= have got to = musieť
Sloveso ,,have got to“, resp. jeho skrátená forma ,,gotta“ znamená musieť. Toto sloveso je viac známe práve v skrátenej forme.
Používa sa buď samostatne, rovnako v každej osobe:
I gotta go. = Musím ísť.
He gotta study tonight. = Dnes večer sa musí učiť.

alebo sa sloveso have vyjadrí:
I have gotta go. – častejšie v skrátenej podobe I´ve gotta go.
He has gotta go. – He´s gotta go.

Zápor tvoríme od slovesa HAVE → HAVEN´T resp. HAS → HASN´T
I haven´t got to/ gotta be with him at home. = Nemusím byť s ním doma.
She hasn´t got to/ gotta come today. = Ona dnes nemusí prísť.

Otázku vytvoríme obrátením slovosledu:
Have you got to/ gotta go home early? = Musíš ísť domov skôr?
Has he got to/ gotta pay cash? = Musí platiť v hotovosti?

Pozor!
Je rozdiel v tvorení záporu a otázok medzi HAVE GOT TO a HAVE TO. Obe slovesá znamenajú ,,musieť“, ale od slovesa HAVE TO tvoríme zápor a aj otázku pomocným slovesom DO/ DOES (+not)Do I have to speak loudly? = Musím hovoriť nahlas?
She doesn´t have to call him. = Nemusí mu zavolať.
Sloveso HAVE GOT TO môžeme použiť iba v prítomnom čase!