EN_hovorova2

Hovorová angličtina | 2. časť

Hovorová angličtina sa trošku líši od tej, ktorú sa učíme v škole. V bežnej komunikácií sa slová často skracujú a môžeme sa stretnúť s takými výrazmi, ktoré nám ani slovník nenájde. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie skrátené tvary v hovorovej angličtine a povieme si bližšie o ich použití. Keďže je ich veľmi veľa, venujeme sa len tým veľmi často sa vyskytujúcim a ostatné sme spísali do tabuľky. Po anglicky ich nazývame Informal Contractions.

GONNA

Skrátená tvar od formy budúceho času TO BE GOING TO = chystať sa, mať v pláne

Skrátená forma „gonna“ teda znamená vyjadrenie budúcnosti „to be going to“. Vždy sa používa so slovesom TO BE:
I´m gonna stay at home tonight. = Dnes večer ostanem doma.
She´s gonna like it. = Bude sa jej to páčiť.

Tvorenie otázky

Keďže sloveso GONNA, resp. “going to” tvoríme pomocou TO BE a chceme vytvoriť otázku alebo zápor, riadime sa pravidlami, ktoré platia pri slovese TO BE.

Otázku otvoríme obrátením slovosledu:
Are you gonna be at home on Friday? = Budeš doma v piatok?
Za formou GONNA ide vždy ďalšie sloveso v neurčitku.

Tvorenie záporu

Zápor tvoríme pridaním NOT k slovesu TO BE:
She isn´t gonna buy a new car. = Ona sa nechystá kúpiť si nové auto.

WANNA

Skrátená forma od veľmi známeho slovesa  WANT TO = chcieť.
Skrátená forma „wanna“ sa používa pri všetkých osobách, hoci dochádza ku gramatickej chybe. Pri 3. osobe jednotného čísla (he, she, it) má sloveso „want to“ na konci –s → He wants, ale ak máme túto skrátenú formu, povieme iba He wanna (nie He wannas).

Čoraz viac sa ale začína používať forma WANSTA pri 3. osobe jednotného čísla od slovesa wanna.

He wansta come with us. = On chce ísť s nami.

Tvorenie otázky

Pri otázkach taktiež používame pomocne sloveso DO alebo DOES.
Oznamovacia veta: I wanna go with you. = Chcem ísť s tebou.
Otázka: Do you wanna go with me? = Chceš ísť so mnou?
Otázka v 3. osobe: What does she wanna do? = Čo chce robiť?

V oznamovacej vete v 3. osobe jednotného čísla nedávame k slovesu wanna na konci -s, ale ak tvoríme otázku alebo zápor, používame pomocné sloveso does.

Tvorenie záporu

Zápor tvoríme klasicky ako pri dlhej forme, pomocou pomocného slovesa DO + NOT (don´t) alebo pri 3. osobe DOES + NOT (doesn´t).

He doesn´t wanna be with me anymore. = Už viac so mnou nechce byť.
They don´t wanna stay at home. = Oni nechcú zostať doma. 

GOTTA

Skrátená forma od slovesa HAVE GOT TO = musieť
Sloveso ,,have got to“, resp. jeho skrátená forma ,,gotta“ znamená musieť. Toto sloveso je viac známe práve v skrátenej forme.

Používa sa buď samostatne a jeho tvar je rovnaký v každej osobe:
I gotta go. = Musím ísť.
He gotta study tonight. = Dnes večer sa musí učiť.

alebo sa sloveso have vyjadrí:
I have gotta go. – častejšie v skrátenej podobe I´ve gotta go.
He has gotta go. – He´s gotta go.

Tvorenie otázky

Otázku vytvoríme obrátením slovosledu:
Have you got to / gotta go home early? = Musíš ísť domov skôr?
Has he got to / gotta pay cash? = Musí platiť v hotovosti?

Tvorenie záporu

Zápor tvoríme od slovesa HAVE → HAVEN´T resp. HAS → HASN´T
I haven´t got to / gotta be with him at home. = Nemusím byť s ním doma.
She hasn´t got to / gotta come today. = Ona dnes nemusí prísť.

Pozor!
Je rozdiel v tvorení záporu a otázok medzi HAVE GOT TO a HAVE TO. Obe slovesá znamenajú ,,musieť“, ale od slovesa HAVE TO tvoríme zápor a aj otázku pomocným slovesom DO / DOES (+not)Do I have to speak loudly? = Musím hovoriť nahlas?
She doesn´t have to call him. = Nemusí mu zavolať.

Sloveso HAVE GOT TO môžeme použiť iba v prítomnom čase!

DUNNO

Toto pekné slovo môžete počuť pomerne často. Znamená totiž DON´T KNOW. = Neviem. Medzi teenagermi veľmi obľúbené.

Musíme vyjadriť osobu, pretože DUNNO znamená iba „don´t know“ bez osoby. Môžete sa stať, že keď Vám niekto takto odpovie a osobu ani nezapočujete. Po správnosti ale musíme osobu vyjadriť.
Vo všetkých osobách má rovnaký tvar: I dunno, he dunno, they dunno.

Where will Sue arrive? – I dunno.           
= Kedy príde Sue? – Ja neviem.   

Would you like pizza for dinner? – We dunno.        
= Chceli by ste na večeru pizzu – My nevieme.

GIMME

Spojenie, ktoré môžete často počuť v pesničkách. Znamená GIVE ME = daj mi. Väčšinou je to vo forme rozkazovacieho spôsobu (imperatívu).

Gimme your phone, please.                            
= Daj mi tvoj telefón, prosím.    

Can you gimme her number?                       
= Môžeš mi dať jej číslo?

HAFTA

Skrátená forma od slovesa HAVE TO = musieť. Za týmto výrazom nasleduje ďalšie sloveso v neurčitku. Otázku tvoríme pomocou pomocného slovesa DO / DOES a zápor pomocou DON´T a DOESN´T.

You hafta stay here. = Musíš tu zostať.

Do I hafta come before mignight? = Musím prísť pred polnocou?

She doesn´t hafta answer you. = Nemusí ti odpovedať.

KINDA

S týmto výrazom sa veľmi často stretávame v hovorovej angličtine. Je zložené zo slov KIND OF = (tak) trochu ako príslovka, alebo keď chceme vyjadriť druh alebo typ niečoho.

She was kinda surprised. = Bola trochu prekvapená.

What kinda music do you like? = Čo za hudbu / Aký druh hudby počúvaš?

LEMME

Skrátená forma od spojenia LET ME – dovoľ mi, nechaj ma. Za týmto výrazom nasleduje ďalšie sloveso v neurčitku. Otázku tvoríme pomocou pomocného slovesa DO a zápor pomocou DON´T. Používame to v prvej osobe jednotného čísla.

Lemme go! = Nechaj ma ísť.

Do you lemme call him? = Dovolíš mi zavolať mu?

OUTTA

Skrátená forma od OUT OF = von, z, od ako predložky alebo v zmysle odísť.

I´d better get outta here! = Ja radšej padám!

Get outta here! = Odísť z tadeto!

Podobná je aj skrátená forma OUGHTA od slovesa OUGHT TO = mal by si.
You oughta stay here. = Mal by si to zostať.

AIN´T

Veľmi často používaný tvar v hovorovej reči, ktorý predstavuje zápor od slovesa TO BE – am not / is not / are not v prítomnom čase.
Namiesto klasického záporu od slovesa to be, kde sa mení jeho tvar → I´m not, he isn´t, you aren´t použijeme pri každej osobe tvar AIN´T.

Takže budeme mať:
I´m not. = Ja nie som. → I ain´t   
You aren´t. = Ty nie si. → You ain´t.      
He isn´t = On nie je. → He ain´t.    
           
We aren´t. = My nie sme. → We ain´t.
You aren´t. = Vy nie ste. → You ain´t.
They aren´t. = Oni nie sú. → They ain´t.

Môžeme to použiť v zápornej oznamovacej vete alebo v zápornej otázke prítomnom čase:

They ain´t at work.= Oni nie sú v práci.                              
She ain´t with him. = Ona s ním nie je.

Sloveso AIN´T môže byť aj skrátená forma od have not / has not pri čase Present Perfect:

He ain´t done it yet. = Ešte to nespravil.
Carla ain´t finished the report. = Carla nedokončila tu správu.  

Toto sloveso môže nahradiť aj iné slovesá – napríklad vo forme HAVE GOT / HAS GOT, prípadne zápor pomocných slovies – don´t, didn´t, atď.

Na tomto slovese je zvláštna jedná vec. Ako dobré vieme, v anglickej vete nemôžu byť dva zápory. Ibaže pri tomto slovese v hovorovej reči je možné, že aj napriek tomu, že tvorí sám zápor, môžeme k nemu vo vete dať ďalší zápor na zdôraznenie:

She ain´t got no time for me. = Nemá na mňa vôbec čas.
There ain´t nothing I can do. = Nie je nič, čo môžem spraviť.

Zoznam skrátených foriem – List of informal constructions

Skrátenie s YOU

Spisovná formaHovorová formaPríkladové vety
don´t youdontchaDontcha speak any foreign language ? = Nehovoríš žiadnym cudzím jazykom?
didn´t youdidntchaDidntcha do that? = Nespravil si to?
won´t youwontchaWontcha come today? = Neprídeš dnes?
what are youwhatcha / watchaWhatcha watching? = Čo pozeráš?
got yougotchaI gotcha! = Dostal som ťa!
bet youbetchaI betcha they don´t know the answer. = Stavím sa s tebou, že oni nevedia odpoveď.

Skrátenie s OF

Spisovná formaHovorová formaPríkladové vety
kind ofkindaHe kinda speaks weird. = On hovorí trochu divne.
out ofouttaThe lift is outta service. = Výťah je mimo prevádzky.
cup ofcuppaGive me cuppa tea, please. = Daj mi šálku čaju, prosím.
sort ofsortaI´m sorta in trouble. = Som trochu v problémoch.
a lot ofa lottaI don´t have a lotta time today. = Dnes nemám veľa času.

Skrátenie s TO

Spisovná formaHovorová formaPríkladové vety
got togottaShe gotta go now. = Musí teraz ísť.
going togonnaAre you gonna call her? = Chystáš sa jej zavolať?
need toneedaI needa more money. = Potrebujem viac peňazí.
want towannaShe wanna sell her car. = Chce predať auto.
have tohaftaDo you hafta work this weekend? = Musíš pracovať tento víkend?
has tohastaMary hasta go to the doctor. = Mary musí ísť k doktorovi.
supposed tosupposetaWe´re supposeta stay here. = Máme tu zostať.
used tousetaI useta eat here. = Zvykol som tu jedávať.

Skrátenie s HAVE

Spisovná formaHovorová formaPríkladové vety
would havewouldaI would have called you, but I couldn´t find my phone. = Zavolal by som ti, ale nemohol som nájsť telefón.
I would have he would have
they would have   Možné všetky osoby
I´da he´da they´daI´da called you, but I didn´t have you number. = Zavolal by som ti, ale nemal som tvoj číslo.  
could havecouldaShe coulda come with you. = Mohla ísť s tebou.
should haveshouldaI shoulda told you. = Mal som ti to povedať.
must havemustaHe musta been nervous. = Musel byť nervózny.
might havemightaYou mighta left your wallet at work. = Je možné, že si si nechať peňaženku v práci.

Táto skrátená forma je od minulého času modálnych slovies.

Iné skrátenia

Spisovná formaHovorová formaPríkladové vety
let melemmeLemme do that! = Nechaj ma spraviť to!
give megimmeGimme some time! = Daj mi čas.
don´t knowdunnoI dunno when she will come. = Neviem, kedy ona príde.
tell themtellemTellem I won´t come today. = Povedz im, že dnes neprídem.
come onc´monC´mon! We are late! = Poďme! Meškáme!

Záver

Hovorová angličtina sa líši od tej spisovnej a treba dať pozor, v akých situáciách ju používame. Používa sa skôr v komunikácií, kedy sa veľmi často stáva, že slová prirodzene skracujeme. Môžeme sa s ňou stretnúť aj v písomnej komunikácií medzi kamarátmi a známymi. V škole sa tieto výrazy veľmi neučia, pretože je dôležité poznať spisovný jazyk, ale je dobré ich poznať. Môžeme sa ocitnúť v komunikácií s kolegami, priateľmi, kde je tá reč uvoľnená, neformálna a nedbá sa až tak na spisovnosť.