Nesprávne používané slová v angličtine

V tomto článku sa pozrieme na slová, ktoré sú veľmi často nesprávne používané v anglickým jazyku. Niektoré sa pletú začiatočníkom, niektoré potrápia aj skúsených v anglickom jazyku. Poďme sa pozrieť, ktoré to sú.

two vs. to vs. too

Two – číslovka vyjadrujúca počet (dva)
There were two boys in the car.
= V aute boli dvaja chlapci.  

To – predložka k, ku, do, na, za  – spojka aby
We are travelling to Bratislava.
= Cestujeme do Bratislavy.

I told him not to come back.
= Povedal som mu, aby sa vrátil.

Too – tiež, príliš, veľmi veľa
He plays the guitar and sings, too.
= On hrá na gitare a tiež spieva.

It´s too late now.
= Je príliš neskoro teraz.

príliš neskoro

lose vs. loose

Lose – prehrať, stratiť / lose weight – schudnúť
He didn´t eat less so he couldn´t lose weight.
= Nejedol menej, tak nemohol schudnúť.

Loose – voľný, povolený, neutiahnutý
She lost so much weight and her pants were loose.
= Ona veľa schudla a nohavice jej boli voľné.

fewer vs. less

Fewer – menej – používa sa s počítateľnými podstatnými menami
There were fewer books than I thought.
= Bolo tam menej kníh ako som si myslel.

Less – menej – používa sa s nepočítateľnými podstatnými menami
We had less milk than we expected.
= Mali sme menej mlieka ako sme očakávali.

me vs. I vs. my

Me – ja / mne (v rôznych pádoch), ak hovoriaci hovorí o sebe (predmet)
She went there with me.
= Išla tam so mnou.

I – ja (podmet)
I went there yesterday morning.
= Išiel som tam včera ráno.

My – môj (privlastňovacie zámeno)
My friend comes from Germany.
= Môj priateľ pochádza z Nemecka.

priateľ

Their vs. There vs. They´re

Their – ich (privlastňovacie zámeno)
This is their car.
= Toto je ich auto.

There – tam (príslovka)
We can´t park there.
= My tam nemôžeme parkovať.

They´re – skrátené spojenie they + are – oni sú
They´re walking to the car.
= Oni idú k autu.

By vs. Buy vs. Bye

By – predložka od, za, podľa, pod, …. (viac využití)
This book was written by an unknown author.
= Túto knihu napísal neznámy autor.

Buy – sloveso kúpiť
I wanted to buy a cup of coffee.
= Chcel som si kúpiť kávu.

Bye – krátka forma goodbye – dovidenia
She said  „bye“ to her friend before she went out.
= Ona sa rozlúčila s jej priateľom predtým ako odišla.

goodbye

Can vs. May

Can – môcť (vyjadruje možnosť)
He took lessons so he can drive the car.
= Mal lekcie, tak môže teraz šoférovať.

May – smieť, môcť (vyjadruje povolenie)
His mom said: ,,You may drive my car.“
= Jeho mama povedala: ,,Smieš šoférovať moje auto.“

Affect vs. Effect

Affect [efekt] – sloveso: ovplyvniť, pôsobiť,
pods.meno: afekt, rozrušenie
Her experience affected her behaviour.  
= Jej skúsenosť ovplyvnila jej správanie.

Effect [ifekt] – sloveso: uskutočniť, vykonať
– pods. meno: účinok, efekt
It can cause a long-lasting effect.
= Môže to spôsobiť dlhotrvajúci efekt.

Who vs. Whom

Who – kto (hovorím o podmete)
Who is that woman?
= Kto je tamto žena?

Whom – koho, komu, ktorého (hovoríme o predmete)
To whom are you speaking?
= S kým rozprávaš?

Capital vs. Capitol

Capital – podst.meno: hlavné mesto, kapitál (peňažný), veľké písmeno
– príd.meno: hlavný, najdôležitejší

The capital city of Slovakia is Bratislava.
= Hlavné mesto Slovenska je Bratislava.

Capitol – snemovňa, parlament, sídlo vlády

Bratislava

Accept vs. Except

Accept – prijať
I accepted his explanation.
= Prijal som jeho vysvetlenie.

Except – okrem, až na, s výnimkou
She didn´t speak to him except to asnwer questions.
= Nehovorila s ním, iba mu odpovedala.

Lie vs. Lay

Lie – ležať; klamať
-ing form: lying
past form: lay

I lie in the garden every day.
= Ležím v záhrade každý deň.

Lay – položiť
ing form: laying
past form: laid

He lays his books on the table every night before he goes to bed.
= On pokladá svoju knihu na stôl každý večer predtým, ako ide spať.

ležať v záhrade

Bring vs. Take

Bring  – priniesť (pohyb smerom k nám)
Bring me your new book.
= Dones mi tvoju novú knihu.

Take – vziať (pohyb smer od nás)
She takes her toys to her room.
= Vzala hračky do svojej izby.

Borrow vs. Lend

Borrow – my si požičiavame od druhej osoby
Could I borrow a pen from your colleague?
= Môžem si požičať pero od tvojho kolegu?

Lend – my požičiavame niečo druhej osobe
I can lend you my pen.
= Ja ti môžem požičať moje pero.

Veríme, že Vám tento náš článok pomohol k objasneniu slov, ktoré sa často mýlia v anglickom jazyku. Ak sa ich nesprávne naučíme, keď sa začíname učiť jazyk, tak to pôjde s nami aj ďalej a potom sa naše zlozvyky horšie odstraňujú. Nikdy ale nie je neskoro naučiť sa ich používať správne, len to ide niekedy ťažšie. 🙂