Odlučiteľné a neodlučiteľné predpony v nemčine

V nemčine rovnako ako v slovenčine existuje veľa slovies, ktoré sú tvorené pomocou predpôn. Na rozdiel od slovenčiny, predpony v nemčine sú dvojaké a delíme ich na odlučiteľné a neodlučiteľné predpony.

Odlučiteľné predpony sú napríklad: auf-, an-, ab-, aus-, bei-, ein-, her-, hin-, mit-, nach-, vor-, zu-, zusammen-, zurück-

Sloveso aufräumen (upratať) má v sebe odlučiteľnú predponu auf-. To znamená, že predpona auf- sa od slova odlúči a pôjde na koniec celej vety.

Prítomný čas:
Susanne räumt das Zimmer auf. (Zuzana upratuje izbu)

Rozkazovací spôsob:
Räum das Zimmer auf! (Uprac izbu!)

Minulý čas:
Präteritum: Susanne räumte das Zimmer auf. (Zuzana upratovala izbu)
Perfektum: Susanne hat das Zimmer aufgeräumt. (Zuzana upratovala izbu)
• V perfekte vsúvame ge- medzi predponu a sloveso – aufgeräumt.

Vzťažné vety
Das ist das Mädchen, das jeden Tag das Zimmer aufräumt. (To je to dievča, ktoré upratuje izbu každý deň)
• Pozor! Vo vzťažných vetách dochádza k zmene. Sloveso ide na koniec, ale predpona ostáva spolu so slovesom. Taktiež to platí aj po spojkách ako dass, wenn – kde je nepriamy slovosled a sloveso ide nakoniec.

Neodlučiteľné predpony sú: be-, ge-, ent -, er-, ver-, zer-, emp-, miss-, hinter.
Slovesá s neodlučiteľnou predponou sa píšu spolu so slovesom.

Prítomný čas:
Sie erklärt Grammatik. (vysvetľuje gramatiku)

Minulý čas
Präteritum: Sie erklärte Grammatik. (vysvetľovala gramatiku)
Perfektum: Sie hat Grammatik erklärt. (vysvetľovala gramatiku)
• V perfekte pri slovesách s neodlučiteľnou predponou nedávame ge-!