Present Perfect Tense

Present Perfect – Predprítomný čas

Čas Present Perfect prekladáme ako predprítomný čas a často študentom robí problém, pretože v slovenskom jazyku takýto čas nemáme. Je to v podstate čas medzi minulosťou a prítomnosťou, ktorý zasahuje aj do budúcnosti. Všestranný čas. 😊 A hlavne často používaný, preto je určite dobré ho vedieť správne používať.

Ako sa tvorí Present Perfect

Present Perfect sa skladá z dvoch častí:

pomocného slovesá (auxiliary verb) TO HAVE – ktoré musíme prispôsobiť danej osobe, takže pri 3. osobe jednotného čísla má tvar HAS.

príčastia minulého (past participle) – je to v podstate 3. stĺpec pri nepravidelných slovesách (writen, done, been, …) a pri pravidelných slovesách má koncovku -ed (worked, called, …)

Forma: osoba + HAVE / HAS + PAST PARTICIPLE

Príklady:

have opened that window. = Otvoril som to okno.
She has called twice. = Volala dvakrát.
We have been to Japan. = Boli sme v Japonsku.

Zápor

Ako sa tvorí zápor

Zápor v čase Present perfect tvoríme jednoducho – k pomocnému slovesu HAVE pridáme zápor NOT.

Osoby I, you, we, they: HAVE + NOT → skrátená forma HAVEN´T

haven´t called her yet. = Ešte som jej nevolal.
You haven´t eaten so much today. = Dnes si veľa nejedol.
We haven´t visited them so far. = Doposiaľ sme ich nenavštívili.
They haven´t been to America. = Neboli (ešte) v Amerike.

Osoby he, she, it: HAS + NOT → skrátená forma HASN´T

He hasn´t tried caviar yet. = Ešte neskúšal kaviár.
She hasn´t spoken with her this week. = Ona s ňou tento týždeň nehovorila.
It hasn´t been difficult so far. = Doposiaľ to nebolo zložité.

Ako sa tvorí otázka v Present Perfect

Otázku tvoríme veľmi jednoducho – iba obrátime slovosled:

Have you seen John? = Videl si Johna?
Has she got my e-mail? = Dostala môj e-mail?

Otázky s opytovacím zámenom
Pri otázkach s opytovacím zámenom stojí opytovacie zámeno na začiatku otázky:

What have you done? = Čo si spravil?
Where has he put it? = Kam to položil?
Why has she left? = Prečo odišla?
How have you been? = Ako si sa mal?

Kedy sa používa Present Perfect

Tento čas používame pri viacerých situáciách. Hlavná je jedná vec, ktorú si musíme uvedomiť – čas Present Perfect používame pri neukončenom deji. Na rozdiel od času Past simple, kde máme jasne dané, že dej už nezasahuje do prítomnosti, pri Present perfect dej začal v minulosti a pokračuje nám do prítomnosti (a môže aj do budúcnosti). Čiže inak povedané situácia z minulosti má dôsledok v prítomnosti.

Pozor na preklad! Do slovenčiny tento čas prekladáme s minulým časom, nakoľko v slovenčine tento čas neexistuje. Musíme si ale uvedomiť, že nie je to klasický minulý čas v angličtine!

Present perfect – DEJ NIE JE UKONČENÝ!

Čas Present perfect používame pri nasledovných situáciách:

1. Situácia / Dej, ktorý začal v minulosti a pokračuje do prítomnosti:

have opened that window before this lesson. = Otvoril som okno pred touto hodinou.

Znamená to, že okno som otvoril pred hodinou, čiže dej začal v minulosti, ale okno môžeme stále vidieť otvorené, takže dej neskončil.

Na vyjadrenie neukončené deja môžeme použiť aj príslovky ako today, this morning, this year, … aby bolo jasné, že sa dej ešte neskončil. I have drunk two cups of coffee today. = Dnes som vypil dve šálky kávy.
Keďže dnešok ešte neskončil, môžem tých káv vypiť viac. Z toho dôvodu ide o neukončený dej.

Nekonečno
2. Opakujúce sa situácie / deje,  pri ktorých čas nie je bližšie špecifikovaný:

I have visited Madrid many times. = Navštívil som Madrid veľakrát.
Nemáme presne určené, kedy to bolo, iba vieme, že som bol v Madride veľakrát a stále do toho Madridu ísť môžem, pretože čas nie je ukončený.

Na opakujúci sa dej sa môžeme spýtať HOW MANY TIMES = koľkokrát

How many times have you been to Spain? = Koľkokrát si bol v Španielsku?

3. Situácie / Deje, pri ktorých nie je dôležité kedy sa niečo stalo, ale ČO sa stalo.

– opäť ale platí, že musí ísť o neukončený dej, prípadne dôsledok toho vidíme

My mother has cooked dinner. = Moja mama uvarila večeru.

Nevieme, kedy večeru varila, ale to nie je v tomto prípade dôležité. Čo je hlavné a dôležité je to, že tú večeru môžeme vidieť, cítiť, vieme, že je uvarená.

Video: Tvorenie a využitie času Present Perfect

Present Perfect a príslovky JUST, ALREADY, YET

Čas Present perfect sa často používa s príslovkami just, already a yet.

Príslovka JUST

Príslovku JUST prekladáme ako práve (teraz). Chceme ňou zdôrazniť, že sa práve teraz niečo udialo.

Spojka JUST sa vo vete nachádza medzi pomocným slovesom have / has a príčastí minulým:

I have just eaten.
Práve som jedol.

She has just arrived.
Ona práve teraz prišla.

Spojku JUST môžeme použiť aj v otázke:

Have you just called him?
Práve si mu volal?

What has she just done?
Čo práve teraz spravila?

Príslovka ALREADY

Príslovku ALREDY prekladáme ako . Zdôrazňujeme tým, že sa niečo už udialo. Udialo sa to ešte skôr, ako o tom hovoríme.

Spojka ALREADY sa vo vete nachádza medzi pomocným slovesom have / has a príčastí minulým, alebo môže stáť aj na konci vety.

Can you write to Sarah? – I have already written to her.
Môžeš napísať Sarah? Už som jej napísal.

She has already made decision.
Už sa rozhodla.

You must see the new movie! – I have already seen it.
Už som ho videl.

Spojka already môže byť použitá aj v otázkach:

Have you already told her?
Už si jej povedal?

Príslovka YET

Pozor, túto spojku čítame ako JET (nie džet!). Pri tejto spojke rozlišujeme jej preklad podľa toho, či sa nachádza v otázke alebo v zápore.

V zápornej vete ju prekladáme ako ešte (nie) – ešte sa niečo nestalo.
V otázke ju prekladáme ako . Chceme sa spýtať, či sa niečo už stalo.  

Príslovka YET stojí na konci zápornej vety alebo na konci otázky.

I haven´t been to Japan yet.
Ešte som nebol v Japonsku.

Has she had breakfast yet?
raňajkovala?

Video: Príslovky JUST, ALREADY a YET

Predložky SINCE a FOR v čase Present Perfect

Pri čase Present perfect môžeme vyjadriť, ako dlho niečo trvá, prípadne od kedy to trvá. Stále nesmieme zabúdať, že dej nie je ukončený, iba si môžeme presne definovať dĺžku alebo začiatok daného deja. Na to nám poslúžia dve predložky SINCE a FOR. Pozrieme sa teraz na rozdiel medzi nimi.

Predložka SINCE

Predložku SINCE používame vtedy, keď sa chceme spýtať od kedy daný dej trvá. Definuje nám bod začiatku deja.

Sophia has lived in Paris since 2010. = Sofia žije v Paríži OD 2010.

Predložka since nám teda predstavuje bod, kedy začal tento dej. Sofia začala žiť v Paríži v roku 2010 a dej neskončil, stále tam žije.

Predložka FOR

S predložkou FOR vyjadrujeme ako dlho už niečo trvá. Vyjadrujeme priebeh deja, ktorý začal v minulosti a stále trvá do prítomnosti. V slovenčine to niekedy vyjadríme bez nejakej predložky alebo príslovky, no v angličtine to musíme vždy vyjadriť!

She has lived in Paris FOR 11 years. = Žije v Paríži UŽ 11 rokov.

Video: Predložky SINCE a FOR

Príslovky NEVER a EVER

Veľmi často sa môžete stretnúť s časom Present perfect a príslovkami NEVER a EVER. Môžeme povedať, že hovorím o životnej skúsenosti.

Príslovka EVER

Príslovka EVER znamená (vôbec) niekedy. Či už sme vôbec niekedy niečo spravili, videli, zažili, jedli, atď.
Môžeme ju použiť aj v otázke a vtedy ju prekladáme ako nikdy, ale sloveso musí byť v zápore. To sa týka iba otázky.

Have you ever…?

Veľmi často sa stretneme s otázkou Have you ever…?
Už si niekedy…?

Napríklad:

Have you ever been to English speaking countries?
Už si niekedy bol v anglicky hovoriacich krajinách?

Have you ever tried milk with honey?
Už si niekedy skúšal mlieko s medom?

Ever v otázke vo význame nikdy:
Haven´t you ever been abroad?
Nikdy si nebol v zahraničí?

Príslovka NEVER

Príslovka NEVER znamená nikdy. Pri nej treba dať pozor, rovnako ako v ktoromkoľvek čase vyjadruje zápor, takže sloveso bude v kladnej forme.

I have never seen her so angry. = Nikdy som ju nevidel takú nahnevanú.
I have never arrived so late at work  = Nikdy som neprišiel do práce tak neskoro.

Video: Príslovky EVER a NEVER

Rozdiel medzi GONE a BEEN v čase Present Perfect

Na prvý pohľad jednoduché slovesá, ale v čase Present perfect nás pri preklade vedia trošku potrápiť.

Sloveso BEEN

– je to príčastie minulé (past participle) od slovesa TO BE = byť
Ak použijeme vo vete I have been – znamená to, že niekde sme boli a už sme sa vrátili.

have been to the shop.
Bol som v obchode (ale už som sa vrátil). Použili sme čas Present perfect, lebo dej ešte neskončil a do toho obchodu ešte môžeme ísť.

Ak použijeme výraz I have been znamená to aj navštíviť.

Napríklad:
I have been to China.
Bol som / Navštívil som Čínu.

Sloveso GONE

– je to príčastie minulé od slovesa TO GO = ísť
Ak použijeme vo vete I have gone – znamená to, že niekde sme išli a ešte sme sa nevrátili.

Where is Fedor? – He has gone to the shop.
Išiel do obchodu (a ešte sa nevrátil).

Fedora nevidíme, takže to, že odišiel do obchodu ešte stále trvá.

Video: Rozdiel medzi BEEN a GONE

Porovnanie časov: Past simple a Present Perfect

Pozrieme sa ešte na rozdiel medzi časmi Past simple a Present Perfect. Tým, že oba časy prekladáme v slovenčine minulým časom, môžem nám robiť problém tieto časy rozlíšiť.

Present  Perfect

Slovo present nám napovedá, že sa bude jednať o prítomnosť. Čas Present perfect používame:

– ak hovoríme, že niečo sa stalo v minulosti, ale následok toho vidíme v prítomnosti – ide o neukončený dej,
– keď nevieme, kedy presne sa niečo stalo, dôležité je, čo sa stalo,
nemôžeme ho použiť so slovami, ktoré presne vyjadrujú minulý čas – yesterday, last week, two years ago, …
– používame slová vyjadrujúce neukončený dej – today, this week, tonight, …
– ak hovoríme o nejakej životnej skúsenosti – čo sme zažili, ale ešte zažiť môžeme: I have been to London twice.
– ak hovoríme o novinkách – čo sa práve stalo: Julie has broken her ankle.

Past simple

Slovo past nám napovedá, že o pôjde o minulosť. Táto minulosť nám ale nezasahuje do prítomnosti. Dej začal a aj skončil v minulosti. Tento čas používame:

– so slovami, ktoré jasne vyjadrujú ukončenie deja: yesterday, last week, two days ago, in 2010…
– ak ide o ukončenú udalosť, ktorá nemá následok v prítomnosti
– pri otázkach What time?… / When…?
What time did you arrive? – Pýtame sa na konkrétny čas