fbpx

Články

Škola – nemecké slovíčka a frázy

Škola – nemecké slovíčka a frázy

Slovná zásoba, slovíčka, frázy a vety na preklad na tému Familie zo slovenčiny do nemčiny.

Frázy

– Kedy začína vyučovanie? Bolo by dobre, prísť o niečo skôr?

Wann beginnt der Unterricht, bitte? Wäre es gut, ein bisschen früher zu kommen?

– Ako dlho/ do kedy trvá vyučovanie v pondelok/ … ?

Wie lange dauert der Unterricht am​​ Montag/ …?

– Kedy dostaneme rozvrh hodín? Bude sa rozvrh hodín ešte meniť?

Wann bekommen wir den Studienplan? Ist es möglich, dass der Studienplan noch verändert werden kann?

– Aké zošity potrebuje na matematiku/ nemčinu/ angličtinu?

Was für ein Heft braucht man für Mathe, Deutsch oder Englisch?

– Zošity máme zakúpiť alebo ich dostane?

Sollten wir diese Hefte kaufen oder bekommen wir sie in der Schule?

– Po vyučovaní môže chodiť do družiny? Ako to funguje? Do kedy treba prísť po dieťa?

Gibt es die Möglichkeit den Jugendhort zu besuchen? Wie verläuft es dort? Bis wann sollte man das Kind abholen?​​ 

– Kde sa môžeme zahlásiť na obedy? Ako dlho vopred treba nahlásiť/ odhlásiť obedy?

Wo kann man sich an die Verköstigung melden? Ist es notwendig ein paar Tage voraus die Gedecke anzumelden oder abzumelden?​​ 

– Aký prospech má môj syn/ moja dcéra?

Könnte ich nach dem Leistungsstand meines Kindes fragen?​​ 

– Môžu deti navštevovať nejaké krúžky? Z akých si môžeme vybrať?

Können die Kinder auch verschiedene nebenschulische​​ Aktivitäten haben? Bieten Sie schon irgendwelche an?​​ 

– Ako sú deti hodnotené v prvom roku? Dostanú už známky?

Wie ist die Bewertung der Kinder in der ersten Klasse? Bekommen sie Noten?​​ 

– Treba dať vopred vedieť, že dcéra/ syn nepríde do školy?

Ist es​​ nötig voraus bekannt zu machen, dass mein Kind nicht in die Schule kommt?

– Mohli by ste mi dať na Vás kontakt (číslo/mail) v prípade, že by syn/ dcéra nemohli prísť do školy?

ären Sie so nett und könnten Sie mir bitte Ihr Telefon Nummer oder E-Mail Adresse geben, im Fall mein Son/ meine Tochter nicht in die Schule kommt?

– Môžem si prospech deti pozrieť aj na Vašej internetovej stránke? Kde dostaneme prihlásenie?

Kann ich den Leistungsstand meines Kindes auf ihre Webseite sehen? Wo kann ich die Anmeldungsangabe bekommen?

– Dostanú deti aj žiacku knižku alebo iba elektronickú?

Bekommen die Kinder auch das Schülertagebuch oder gibt es dieses Buch nur in der elektronischen Form?

– O rodičovskom združení zasielate vopred maily?

Die Info über den Elternabend schicken Sie per E-Mail?​​ 

– Chodievate s deťmi aj na rôzne výlety?

Organisieren Sie auch die Ausflüge mit Kindern?​​ 

Slovná zásoba k téme / Wortschatz zum Thema​​ 

Slovensky

Nemecky

1. stupeň​​ 

​​ die Unterstufe

2. stupeň​​ 

​​ die Oberstufe

bifľiť sa​​ 

​​ büffeln

biológia​​ 

​​ die Biologie

chémia​​ 

​​ die Chemie

cudzí jazyk​​ 

​​ die Fremdsprache

cvičenie​​ 

​​ die Übung

domáca úloha​​ 

​​ die Hausaufgabe

gymnázium​​ 

​​ das Gymnasium

informatika​​ 

​​ die Informatik

jasle​​ 

​​ die Kinderkrippe

koniec školského roku​​ 

​​ das​​ Schuljahresende

matematika​​ 

​​ die Mathematik/Mathe

materská škola​​ 

​​ der Kindergarten

nadaný​​ 

​​ begabt

náročný​​ 

​​ anspruchsvoll

našepkávať​​ 

​​ vorsagen

odborné vzdelanie​​ 

​​ die Berufausbildung

opakovať​​ 

​​ wiederholen

osobitná škola​​ 

​​ die​​ Sonderschule

písomný​​ 

​​ schriftlich

podvádzať​​ 

​​ schwindeln

pomocná škola​​ 

​​ die Hilfsschule

povinná školská dochádzka​​ 

​​ die Schulpflicht

povinný​​ 

​​ obligatorisch

predmet​​ 

​​ das Lehrfach

prednáška​​ 

​​ die Vorlesung

prepadnúť​​ 

​​ durchfallen

priemer​​ známok​​ 

​​ der Notendurchschnitt

prijímacia skúška​​ 

​​ die Aufnahmeprüfung

rozvrh hodín​​ 

​​ der Stundenplan

škôlka​​ 

​​ der Kindergarten

školský systém​​ 

​​ das Schulsystem

slovník​​ 

​​ das Vokabelheft

stredná škola​​ 

​​ die Mittelschule

študent​​ 

​​ der Student

študovať​​ 

​​ studieren

tabuľa​​ 

​​ die Tafel

ťahák​​ 

​​ der Spickzettel

telesná výchova​​ 

​​ der Sport

telocvičňa​​ 

​​ die Turnhalle

testovať​​ 

​​ testen

tréma​​ 

​​ das Lampenfieber

trieda​​ 

​​ die Klasse

triedny učiteľ​​ 

​​ der Klassenlehrer

učebná pomôcka​​ 

​​ das​​ Lehrmittel

učebnica​​ 

​​ das Lehrbuch

učilište​​ 

​​ die Berufschule

učiť- lernen

 

učiť sa naspamäť​​ 

​​ auswendig lernen

univerzita​​ 

​​ die Universität

urobiť skúšku​​ 

​​ die Prüfung bestehen

ústny​​ 

​​ mündlich

voliteľný​​ 

​​ fakultativ

všeobecné vzdelanie​​ 

​​ die​​ Allgemeinbildung

vysoká škola​​ 

​​ die Hochschule

vysvedčenie​​ 

​​ das Zeugnis

vysvetliť​​ 

​​ erklären

výučba​​ 

​​ die Lehre

vyučovanie​​ 

​​ der Unterricht

vzdelanie​​ 

​​ die Bildung

vzdelaný​​ 

​​ gebildet

začiatok školského roku​​ 

​​ der Schulbeginn

základná škola​​ 

​​ die Grundschule

zemepis​​ 

​​ die Erdkunde

známka​​ 

​​ die Note

zopakovať​​ 

​​ wiederholen

zošit​​ 

​​ das Heft

 

Leave a Comment (0) ↓