Väzby prídavných mien s predložkami

Pri učení sa anglického jazyka často robíme chyby v používaní predložiek. Niektoré prídavné mená v angličtine na seba viažu iné predložky, ako v slovenčine, a preto je dôležité, naučiť sa tieto rozdiely.

Ponúkame Vám prehľadnú tabuľku najčastejšie používaných väzieb prídavných mien s predložkami.

Väzba prídavného mena s predložkou v angličtine

Väzba prídavného mena s predložkou v slovenčine

absent from
Peter was absent from schol yesterday.

chýbať, byť neprítomný na
Peter včera chýbal v škole.

afraid of  
I am afraid of darkness.

mať strach z, báť sa čoho
Bojím sa tmy.

amazed at/by
The traveler was amazed by the beautiful view.

ohromený čím
Cestovateľ bol ohromený prekrásnym výhľadom.

angry/annoyed about/at sth
He was really angry/annoyed about it.

nahnevaný kvôli
Bol kvôli tomu naozaj nahnevaný.

angry/annoyed with sb
Are you angry/annoyed with me?

nahnevaný na niekoho
Hneváš sa na mňa?

awful/bad at
I am awful/bad at sports.

hrozný/zlý v
Nie som dobrý v športe./ Som hrozný v športe.

bored by/ with
I am bored by this film.

znudený, unudený
Tento film ma nudí.

capable of
He is capable of everything.

schopný čoho
Je schopný všetkého.

clever at (doing) sth
He is clever at concealing his feelings about her

chytrý v niečom
Je chytrý v skrývaní svojich citov k nej.

contrary to
Contrary to the others, I didn´t enjoy my job.

opačný k/ ku, narozdiel od
Na rozdiel od ostatných, mňa moja práca nebavila.

crazy about
They are crazy about ice-hockey.

zbláznený do
Sú zbláznení do hokeja.

curious about
She was curious about my personal life.

zvedavý na
Bola zvedavá na môj osobný život.

dependent on
He is dependent on the others.

závislý od
Je závislý od ostatných.

different from/ to
You are very different from other girls.

odlišný od
Si veľmi odlišná od ostatných dievčat.

eager for
I was eager for change.

chtivý čoho/ nemôcť sa dočkať
Nemohol som sa dočkať zmeny.

excited about/ at/ by/ over
She was excited by his idea.

rozrušený čím
Bola som nadšený jeho nápadom.

faithful to
The film wasn´t very faithful to the book.

verný komu
Film nebol príliš verný knihe.

famous for
He became famous for this film.

slávny čím
Stál sa slávnym týmto filmom.

fed up with
I am fed up with her complaints.

znechutený, otrávený
Som znechutený jej sťažnosťami.

fond of  
He is fond of pointing out her weaknesses.

mať rád
Rád poukazuje na jej slabé stránky.

frightened of
My sister was frightened of dogs.

báť sa čoho
Moja sestra sa bála psov.

full of
He is full of energy.

plný čoho
Je plný energie.

good at
She is good at mathematics.

dobrý v čom
Je dobrá v matematike.

grateful of sb for sth
I am grateful of my friends for their support.

vďačný komu za čo
Som vďačný svojim priateľom za ich podporu.

guilty of  
He is guilty of murder.

vinný čím
Je vinný z vraždy.

happy about/ with/ for
I am happy for your success.

byť rád
Som rád, že sa ti darí.

interested in
I am interested in music.

zaujímať sa o
Zaujímam sa o muziku.

jealous of
She was jealous of his wealth.

žiarlivý na
Závidela mu jeho bohatstvo.

keen on sth
You are not keen on doing it.

nadšený niečim  
Veľmi sa ti do toho nechce.

kind to  
She is very kind to me.

milý na
Je na mňa veľmi milá.

late for  
We are late for train.

neskoro na
Meškáme na vlak.

mad about
I am mad about that boy.

byť zbláznený do
Som zbláznená do toho chlapca.

mad at
She is mad at her boyfriend.

nahnevaný na
Ona je nahnevaná na svojho priateľa.

married to
She is married to a film star.

vydatá/ženatý za
Ona je vydatá za filmovú hviezdu.

nervous of
Are you nervous of that exam?

nervózny z
Si nervózny z tej skúšky?

pleased about/ with
I will be very pleased to help you.

byť potešený, rád
Veľmi rád Vám pomôžem.

proud of
My parents are proud of me.

byť hrdý na
Moji rodičia sú na mňa hrdí.

ready for
Is she ready for a big surprise?

pripravený na
Je pripravená na veľké prekvapenie?

rich in
Fruit is rich in minerals.

bohatý na, obsahujúci množstvo
Ovocie je bohaté na vitamíny.

right about
You are right about him.

mať pravdu v/o
Máš o ňom pravdu.

sad about
Don´t be sad about it!

smutný kvôli/ pre
Nebuď smutný kvôli tomu!

satisfied with
She is satisfied with his results.

spokojný s
Je spokojná s jeho výsledkami.

scared of
You don´t need to be scared of him.

báť sa čoho
Nemusíš sa ho báť.

sick of
I am sick of waiting.

znechutený z/ mať plné zuby
Mám plné zuby čakania.

similar to  
You look similar to your brother.

vyzerať ako
Vyzeráš ako tvoj brat.

sorry about/ for
I am sorry for not telling you how I feel.

ľutovať, mrzieť
Mrzí ma, že som ti nepovedala, ako sa cítim.

sure of/ about
You can be sure of it.

byť si istým čím
Môžeš si byť tým istý.

surprised about/ at/ by
Was she surprised by his new girlfriend?

prekvapený čím
Prekvapila ju jeho nová priateľka?.

terrible at
I am terrible at being punctual.

hrozný v niečom
Som hrozný v chodení na čas.

thankful to sb for sth
I am thankful to my teacher for helping me.

byť vďačný niekomu za niečo
Som vďačný svojmu učiteľovi, že mi pomáhal.

tired of
I am tired of it.

unavený čím, otrávený
Už ma to nebaví.

worried about
Don´t be worried about him. He will be ok.

ustarostený pre/ kvôli
Netráp sa kvôli nemu.Bude v poriadku.

wrong about
She was wrong about it.

mýliť sa v
Mýlila sa v tom