Učenie sa gramatiky

Väzby prídavných mien s predložkami

V tomto článku sa pozrieme na väzby prídavných mien s predložkami. Niektoré prídavné mená v angličtine na seba viažu iné predložky ako v slovenčine, a preto je dôležité, naučiť sa tieto rozdiely.

Tabuľka: Väzby prídavných mien

Ponúkame Vám prehľadnú tabuľku najčastejšie používaných väzieb prídavných mien s predložkami.

Adjectives with prepositions in EnglishPrídavného mena s predložkou v slovenčine
🇬🇧 absent from
= chýbať, byť neprítomný na
Peter was absent from schol yesterday.
= Peter včera chýbal v škole.
🇬🇧 afraid of
= mať strach z, báť sa čoho  
I am afraid of darkness.
= Bojím sa tmy.
🇬🇧 amazed at / by
= ohromený čím
The traveler was amazed by the beautiful view.
= Cestovateľ bol ohromený prekrásnym výhľadom.
🇬🇧 angry / annoyed about / at something
= nahnevaný kvôli
He was really angry / annoyed about it.
= Bol kvôli tomu naozaj nahnevaný.
🇬🇧 angry / annoyed with sb
= nahnevaný na niekoho
Are you angry / annoyed with me?
= Hneváš sa na mňa?
🇬🇧 awful / bad at
= hrozný / zlý v
I am awful / bad at sports.
= Nie som dobrý v športe./ Som hrozný v športe.
🇬🇧 bored by / with
= znudený, unudený
I am bored by this film.
= Tento film ma nudí.
🇬🇧 capable of
= schopný čoho
He is capable of everything.
Je schopný všetkého.
🇬🇧 clever at (doing) sth
= chytrý v niečom
He is clever at concealing his feelings about her.
= Je chytrý v skrývaní svojich citov k nej.
🇬🇧 contrary to
= opačný k/ ku, narozdiel od
Contrary to the others, I didn´t enjoy my job.
= Na rozdiel od ostatných, mňa moja práca nebavila.
🇬🇧 crazy about
= zbláznený do
They are crazy about ice-hockey.
= Sú zbláznení do hokeja.
🇬🇧 curious about
= zvedavý na
She was curious about my personal life.
= Bola zvedavá na môj osobný život.
🇬🇧 dependent on
= závislý od
He is dependent on the others.
= Je závislý od ostatných.
🇬🇧 different from / to
=
odlišný od
You are very different from other girls.
Si veľmi odlišná od ostatných dievčat.
🇬🇧 eager for
= chtivý čoho / nemôcť sa dočkať
I was eager for change.
= Nemohol som sa dočkať zmeny.
🇬🇧 excited about / at / by / over
=
rozrušený čím
She was excited by his idea.
= Bola nadšená jeho nápadom.
🇬🇧 faithful to
=
verný komu
The film wasn´t very faithful to the book.
= Film nebol príliš verný knihe.
🇬🇧 famous for
=
slávny čím
He became famous for this film.
= Stál sa slávnym týmto filmom.
🇬🇧 fed up with
=
znechutený, otrávený
I am fed up with her complaints.
= Som znechutený jej sťažnosťami.
🇬🇧 fond of  
= mať rád
He is fond of pointing out her weaknesses.
= Rád poukazuje na jej slabé stránky.
🇬🇧 frightened of
=
báť sa čoho
My sister was frightened of dogs.
= Moja sestra sa bála psov.
🇬🇧 full of
=
plný čoho
He is full of energy.
= Je plný energie.
🇬🇧 good at
=
dobrý v čom
She is good at mathematics.
= Je dobrá v matematike.
🇬🇧 grateful of sb for sth
=
vďačný komu za čo
I am grateful of my friends for their support.
= Som vďačný svojim priateľom za ich podporu.
🇬🇧 guilty of  
= vinný čím
He is guilty of murder.
= Je vinný z vraždy.
🇬🇧 happy about / with / for
=
byť rád
I am happy for your success.
= Som rád, že sa ti darí.
🇬🇧 interested in
=
zaujímať sa o
I am interested in music.
Zaujímam sa o muziku.
🇬🇧 jealous of
=
žiarlivý na
She was jealous of his wealth.
= Závidela mu jeho bohatstvo.
🇬🇧 keen on sth
=
nadšený niečim
You are not keen on doing it.
= Veľmi sa ti do toho nechce.
🇬🇧 kind to  
= milý na
She is very kind to me.
= Je na mňa veľmi milá.
🇬🇧 late for  
= neskoro na
We are late for train.
= Meškáme na vlak.
🇬🇧 mad about
=
byť zbláznený do
I am mad about that boy.
= Som zbláznená do toho chlapca.
🇬🇧 mad at
=
nahnevaný na
She is mad at her boyfriend.
= Ona je nahnevaná na svojho priateľa.
🇬🇧 married to
= vydatá / ženatý za
She is married to a film star.
= Ona je vydatá za filmovú hviezdu.
🇬🇧 nervous of
=
nervózny z
Are you nervous of that exam?
= Si nervózny z tej skúšky?
🇬🇧 pleased about / with
=
byť potešený, rád
I will be very pleased to help you.
= Veľmi rád Vám pomôžem.
🇬🇧 proud of
=
byť hrdý na
My parents are proud of me.
= Moji rodičia sú na mňa hrdí.
🇬🇧 ready for
=
pripravený na
Is she ready for a big surprise?
= Je pripravená na veľké prekvapenie?
🇬🇧 rich in
=
bohatý na, obsahujúci množstvo
Fruit is rich in minerals.
= Ovocie je bohaté na vitamíny.
🇬🇧 right about
=
mať pravdu v / o
You are right about him.
= Máš o ňom pravdu.
🇬🇧 sad about
=
smutný kvôli / pre
Don´t be sad about it!
= Nebuď smutný kvôli tomu!
🇬🇧 satisfied with
=
spokojný s
She is satisfied with his results.
= Je spokojná s jeho výsledkami.
🇬🇧 scared of
=
báť sa čoho
You don´t need to be scared of him.
= Nemusíš sa ho báť.
🇬🇧 sick of
=
znechutený z/ mať plné zuby
I am sick of waiting.
= Mám plné zuby čakania.
🇬🇧 similar to  
= vyzerať ako
You look similar to your brother.
= Vyzeráš ako tvoj brat.
🇬🇧 sorry about / for
=
ľutovať, mrzieť
I am sorry for not telling you how I feel.
= Mrzí ma, že som ti nepovedala, ako sa cítim.
🇬🇧 sure of / about
=
byť si istým čím
You can be sure of it.
= Môžeš si byť tým istý.
🇬🇧 surprised about / at / by
=
prekvapený čím
Was she surprised by his new girlfriend?
= Prekvapila ju jeho nová priateľka?.
🇬🇧 terrible at
=
hrozný v niečom
I am terrible at being punctual.
= Som hrozný v chodení na čas.
🇬🇧 thankful to sb for sth
=
byť vďačný niekomu za niečo
I am thankful to my teacher for helping me.
= Som vďačný svojmu učiteľovi, že mi pomáhal.
🇬🇧 tired of
=
unavený čím, otrávený
I am tired of it.
= Už ma to nebaví.
🇬🇧 worried about
=
ustarostený pre / kvôli
Don´t be worried about him. He will be ok.
= Netráp sa kvôli nemu.Bude v poriadku.
🇬🇧 wrong about
=
mýliť sa v
She was wrong about it.
= Mýlila sa v tom.