Frázy: Obchodná emailová komunikácia

Komunikujete denne so zahraničnými klientmi alebo partnermi prostredníctvom mailu po anglicky? Naše frázy obchodnej komunikácie Vám pomôžu lepšie a odbornejšie sformulovať mail. Tak poďme na to! Let´s get down to business!

Orders – Objednávky

V tejto časti si ukážeme, ako vhodne sformulovať vety, ktoré sa týkajú objednávok – ich potvrdenie, zrušenie alebo informovanie o stave objednávky.

Objednávka

Thank you for your quotation of…
Ďakujem za Vašu cenovú ponuku (predbežný výpočet)

We are pleased to place an order with your company for…
Sme potešení, že môžeme zabezpečiť objednávku s Vašou spoločnosťou pre…

We would like to cancel our order n°…
Chceli by sme zrušiť objednávku číslo…

Please confirm receipt of our order.
Prosím, potvrďte prijatie objednávky.

I am pleased to acknowledge receipt of your order n°…
S potešením potvrdzujem prijatie Vašej objednávky číslo…

Your order will be processed as quickly as possible.
Vaša objednávka bude spracovaná tak rýchlo, ako to bude možné.

It will take about (two / three) weeks to process your order.
Potrvá to približne 2-3týždne, kým spracujeme Vašu objednávku.

We can guarantee you delivery before… (date)
Garantujeme Vám dodanie pred (dátumom)..

Unfortunately these articles are no longer available / are out of stock.
Bohužiaľ, tieto produkty nie sú viac k dispozícií / sú vypredané.

Prices – Ceny

Ako správne napísať požiadavku na cenovú ponuku alebo ako informovať zákazníka, či klienta ohľadom Vašej cenovej ponuky si ukážeme v tejto časti.

Cena

Please send us your price list.
Prosím, zašlite nám Vašu cenovú ponuku.

You will find enclosed / attached our most recent catalogue and price list.
V prílohe nájdete náš najnovší katalóg a cenovú ponuku.

Please note that our prices are subject to change without notice.
Prosím všimnite si, že naše ceny je možné zmeniť bez upovedomenia.

We have pleasure in enclosing a detailed quotation.
Radi Vám priložíme detailnú cenovú ponuku.

We can make you a firm offer of…
Môžeme Vám spraviť konečnú ponuku.

Referring to payment – Odvolanie sa na platbu

Niekedy sa stane, že Váš klient zabudne uhradiť platbu a potrebujete ho na to upozorniť. Ukážeme Vám pár možností.

Platba

Our terms of payment are as follows…
Naše doba splatnosti je nasledujúca…

Our records show that we have not yet received payment of…
Naše záznamy ukazujú, že sme ešte neobdržali platbu.

According to our records…
Podľa našej evidencie / záznamov…

Please send payment as soon as possible.
Prosím, zašlite nám platbu tak skoro, ako je to možné.

You will receive a credit note for the sum of…
Obdržíte dobropis sumy…

Enclosing documents – Pripojenie dokumentov

Ak do prílohy pripojíte nejakú súbor alebo dokument, môžete na neho upozorniť nasledovne:

I am enclosing…
Pripájam v  prílohe…

Please find enclosed / attached…
Prosím, nájdite v prílohe…

You will find enclosed / attached…
V prílohe nájdete…

Príloha v maile

Malý chyták: Áno je to tu opäť. Slovíčka, ktoré majú takmer totožný význam, sú medzi sebou veľmi ľahko zameniteľné, takže je ich použitie v praxi niekedy plné problémov a zmätku. ENCLOSED verzus ATTACHED.

V mailovej komunikácii sa slovíčka enclosed používa vtedy, ak sme pripojili nejaký graf alebo obrázok priamo do tela e-mailu. Email sám o sebe obsahuje túto prílohu, inými slovami, príloha je súčasťou samotného emailu. V tomto prípade môžeme adresátovi napísať:  Statistic graphs you have requested are enclosed. = Štatistiky, ktoré ste si vyžiadali, nájdete v maile.

Mimo mailov zasa tento výraz použijeme, ak pribalíme niečo extra napríklad do balíka. Predstavte si, že posielate zákazníkovi na dobierku tovar, plus ako bonus mu do krabice pribalíte ešte katalóg a vzorkovník, je to niečo extra. V tomto kontexte by to vyzeralo asi takto: Please find enclosed our new catalogue and color chips. = V balíku nájdete pribalený náš nový katalóch a vzorkovník farieb.

Vráťme sa však do online priestoru. Každá príloha, ktorú pripneme k nášmu e-mailu je attached. Kľúčové slovo je priložíme / pripneme ju, nie je teda súčasťou samotného textu, ale je to niečo virtuálne prispinkovanéPlease find attached the invoice and confirmation of your stay in our hotel. = V prílohe nájdete vašu faktúru a potvrdenie o ubytovaní v našom hoteli.

Ak je niečo attached mimo internetového sveta znamená to, že príloha nejakým spôsobom fyzicky prichytená k inému dokumentu (scvaknutá zošívačkou, spinkou, špendlíkom atď.).

Closing remarks – Poznámky na záver mailu

Ukončiť mail môžete viacerými spôsobmi, napríklad poďakovať, spýtať sa, či má druhá strana nejaké otázky alebo sa slušne rozlúčiť. Ako na to? Pozrieme sa v tejto časti.

Ozvať sa

If we can be of any further assistance, please let us know.
Ak Vám môžeme akokoľvek pomôcť, prosím, dajte nám vedieť.

If I can help in any way, please do not hesitate to contact me.
Ak budete potrebovať pomoc, prosím, neváhajte nás kontaktovať.

If you require more information…
Ak potrebujete viac informácií…

For further details…
Pre ďalšie  detaily…

Thank you for taking this into consideration.
Ďakujeme Vám, že zoberiete toto do úvahy.

Thank you for your help.
Ďakujeme za Vašu pomoc.

We hope you are happy with this arrangement.
Dúfame, že ste spokojný s našou dohodou.

We hope you can settle this matter to our satisfaction.
Dúfame, že vyriešite túto záležitosť k našej spokojnosti.

Referring to future business – Odvolávanie sa na ďalší obchod

Ak máte záujem spolupracovať s nejakou firmou alebo obchodným partnerom, môžete Vašu spoluprácu spomenúť nasledovne:

We look forward to a successful working relationship in the future.
Tešíme sa na ďalší úspešný obchod v budúcnosti.

We would be (very) pleased to do business with your company.
Budeme sa tešiť ďalšej spolupráce s Vašou firmou.

I would be happy to have an opportunity to work with your firm.
Budeme veľmi radi, ak dostaneme príležitosť spolupracovať s Vašou firmou.

Referring to future contact – Odvolávanie sa na budúci kontakt

V záverečnej časti mailu môžete v prípade dohodnutého stretnutia ešte pripomenúť deň stretnutia, alebo iba slušne spomenúť, že sa na stretnutie tešíte.

Schôdzka

I look forward to seeing you next week.
Tešíme sa, že Vás uvidíme budúci týždeň.

Looking forward to hearing from you soon.
Tešíme sa na Vašu skorú odpoveď.

Looking forward to receiving your comments / feedback.
Budeme sa tešiť na Vaše postrehy.

I look forward to meeting you on the (date e.g. August 28).
Tešíme sa na stretnutie dňa…

I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Oceníme, ak dostaneme od Vás odpovede čo najskôr, ako sa Vám podarí.

An early reply would be appreciated.
Oceníme Vašu skorú odpoveď.

Ending business E-mails – Ukončenie obchodných e-mailov

Mail môžeme ukončiť podľa toho, či osobu poznáme alebo ide o formálny mail. Môžete to byť napríklad:

Sincerely / Yours Sincerely 
So srdečným pozdravom
– používa sa pri pozdrave, ak dotyčnú osobu poznáme osobne alebo po mene

Yours Faithfully
S úctou
– používa sa pri pozdrave, ak dotyčnú osobu nepoznáme osobne alebo nevieme jej meno. Napríklad keď začíname email slovami Dear sir or madam (Vážený pán, vážená pani)

Regards / Best regards 
S pozdravom
– používa sa pri formálnej komunikácií a pozdrave

Best regards

Malý chyták: So všetkými týmito frázami na záver mailu, s ktorými sa stretnete v úradnej alebo pracovnej korešpondencii, má iný level zdvorilosti.

Formálne: Yours sincerely; Sincerely, Yours Faithfully, Faithfully

Poloformálne: With best regards; With kindest regards; Warmest regards

Neformálne: Regards; Kind regards; Best regards

Osobné/ Slangové: Yours truly; Cheers; Love

Slovíčka

ASAP (as soon as possible) Čo najrýchlejšie ako je to možné
Long time no see Dlho sme sa nevideli.
FYI (for your information) Pre Vašu informáciu (aby ste vedeli)
In behalf of (In behalf of my client Mr. Smith) V mene (v menej môjho klienta pána Smitha)
Please, double check Prosím, ešte raz preverte / skontrolujte
ETA (estimated time of arrival) Odhadovaný čas príchodu
CC (carbon copy)
Please, put me in cc of all your further e-mails
Kópia v emaily
=  Prosím, daj ma do kópie v každom ďalšom emaile
Attachment
Please, see attached your invoice.
Príloha
Prosím, Vaša faktúra v prílohe.
e.g. (example given) napr. (napríklad)
RSVP/ ár es ví pí /
odvodené z francúzkeho  Répondez s’il vous plaît (Please reply )
Prosím, odpovedzte (väčšinou sa táto fráza používa pri pozvánkach)
W / (with) s
w/o (without) bez
Please forward Prosím, prepošlite.
Sorry for the inconvenience Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.