Kondicionály v angličtine

Podmienkové vety – Conditionals in English

Obsah článku

V anglickom jazyku poznáme 4 typy podmienkových viet. Postupne si každý podrobne rozoberieme. Dôležité je pochopiť princíp tvorenia podmienkových viet už pri prvom type kondicionálu, a pri ostatných to už bude hračka. 😊 Tak si ich poďme postupne rozobrať.

Aké kondicionály poznáme

Zero Conditional – Nultý kondicionál

First Conditional – Prvý kondicionál

Second Conditional – Druhý kondicionál

Third Conditional – Tretí kondicionál

Niektoré z týchto kondicionálov vieme dať aj do priebehového času – to si ukážeme pri Continuous Conditionals (Priebehové podmienkové vety). Druhý a tretí kondicionál vieme rôzne vo vetách zmiešať a vytvoriť až 6 spôsobov zmiešaných podmienkových viet – To si vysvetlíme pri Mixed Conditionals.

Z čoho sa skladá podmienková veta?

Každá podmienková veta sa skladá z 2 častí:

IF-clause – je to vedľajšia veta, ktorá v sebe obsahuje podmienku
Main clause – je to hlavná veta, ktorá obsahuje výsledok podmienky

Ukážeme si všeobecne na príklade:

Ak sa dotkneš ohňa, popáliš sa.

If-clause: Ak sa dotkneš ohňa, – je to tá podmienka, ktorá musí byť splnená, aby sa stal výsledok
Main clause: popáliš sa – výsledok podmienky, ktorý sa stane, ak je podmienka splnená

Pre podmienkové vety je typická spojka IF = ak. Pri jednotlivých podmienkach si ukážeme, aké iné spojky ešte môžeme použiť.

Začneme zľahka a predstavíme si najprv Nultý kondicionál / Zero conditional.

Zero Conditional – Nultý kondicionál

Je to prvý typ podmienkových viet  a jeho tvorenie je veľmi jednoduché.

Tvorenie: IF + present simple, … present simple

V hlavnej aj vedľajšej vete bude rovnaký čas – Present simple.  Vo vetách budú platiť všetky pravidlá pre čas Present simple. Pri 3. osobe jednotného čísla bude mať sloveso na konci –(e)s. Zápor budeme tvoriť pomocou DO + NOT a pri 3. osobe jednotného čísla DOES + NOT.

Použitie nultého kondicionálu

Tento prvý typ podmienkových viet používame vtedy:

– keď vieme, že výsledok podmienky sa VŽDY stane.
– keď hovoríme o všeobecných pravdách, zvykoch, alebo nejakých prírodných javoch.

Príklad na nultý kondicionál

IF we touch fire, we get burned.

Preklad: Ak sa dotkneme ohňa, popálime sa.
Hovoríme o všeobecnej pravde, čo sa stane, keď sa dotkneme ohňa. Výsledok všetci poznáme, čo sa stane, ide teda o všeobecný fakt, pravdu. Tento nultý kondicionál môžeme ale použiť aj vtedy, ak ide o subjektívnu pravdu. Týka sa to napríklad iba nás, ale ak je splnená podmienka, tak niečo vždy stane. Aj keď u druhého to platiť nemusí.

Príklad na nultý kondicionál

If I am hungry, I am very grumpy.

Preklad: Ak som hladný, som veľmi mrzutý.
Ten, kto to hovorí, tak pre neho to platí. Pre druhých to platiť nemusí, čo je v poriadku. Stačí, že ide o subjektívnu pravdu a ak je splnená podmienka, tak sa to stane, aj keď iba u jednotlivca.

Spojka WHEN

Pri nultom kondicionály môžeme použiť aj spojku WHEN = keď. Je to z toho dôvodu, že sa jedná o podmienku, ktorá sa vždy stane.
Môžeme vety teda preložiť aj: Keď sa chytíš ohňa, popáliš sa. Vyjadruje to lepšie to, že sa to určite stane.

Pár príkladových viet s nultým kondicionálom:

🇬🇧 If we don´t get enough sleep, we get tired
🇸🇰 Keď nemáme dosť spánku, sme unavení.

🇬🇧 If you put ice in the sun, it melts.
🇸🇰 Keď položíš ľad na slnko, roztopí sa.

🇬🇧 If I call my dog, he comes.
🇸🇰 Keď zavolám svojho psa, príde.
V tomto prípade ide opäť o subjektívnu pravdu, týka sa to iba môjho psa

Zmeny v Nultom kondicionáli

Pri nultom kondicionále môže prísť k zmene času – Present simple môžeme zameniť za Present continuous, ak chceme zdôrazniť priebeh:

If clause + Present continuous

🇬🇧 If Matt is driving, he doesn’t talk on his phone.
🇸🇰 Keď Matt šoféruje, nerozpráva do telefónu.

🇬🇧 If I’m not working at home, my wife is happy.
🇸🇰 Keď nepracujem doma, moja žena sa teší.

Modálne slovesá v hlavnej vete

V hlavnej vete môžeme tiež použiť modálne slovesá, v tom prípade by to bolo takto:

🇬🇧 If you don´t have your driving licence, you can´t drive.
🇸🇰 Ak nemáš vodičák, nemôžeš šoférovať.

Žena v aute

Stále sa jedná o podmienku, ktorá keď je splnená, tak sa výsledok stane. V tomto prípade vždy platí, že keď nemáš vodičák, nemôžeš šoférovať.

Video na Nultý kondicionál

First Conditional – Prvý kondicionál

Je to druhý typ podmienkových viet  a jeho tvorenie je tiež jednoduché, ale musíme mať na pamäti vždy jedno pravidlo: Za spojkou IF nemôže ísť nikdy forma budúceho času WILL!

Tvorenie: IF + Present simple, … WILL + infinitive

Vo vedľajšej vete bude Present simple. Budú platiť všetky pravidlá pre čas Present simple. Pri 3. osobe jednotného čísla bude mať sloveso na konci –(e)s. Zápor budeme tvoriť pomocou DO + NOT a pri 3. osobe jednotného čísla DOES + NOT.

V hlavnej vete dochádza k zmene oproti nultému kondicionálu. V hlavnej vete budeme mať formu budúceho čas WILL a za ním bude nasledovať sloveso v neurčitku (v základnom tvare). Ak budeme v hlavnej vete chcieť vytvoriť zápor, tak ho vytvoríme klasicky pomocou NOT – WILL + NOT. Často sa používa skrátená forma WON´T.

Použitie prvého kondicionálu

Tento druhý typ podmienkových viet používame vtedy:

– keď hovoríme o niečom, čo sa môže stať v budúcnosti – je to viac ako pravdepodobné
– opisujeme možné veci, ktoré sa môžu ľahko uskutočniť v budúcnosti, ak je splnená podmienka.

IF it rains, we will stay at home.

Dážď a sme doma

Preklad: Ak bude pršať, ostaneme doma.
Pozor! Do slovenčiny to môžeme prekladať budúcim časom za spojkou IF, v angličtine sa musíme držať pravidla, že forma budúceho času WILL pôjde až v druhej časti súvetia.

🇬🇧 If you don´t leave now, you will miss the train.
🇸🇰 Ak teraz neodídeš, zmeškáš vlak.

Zhrnutie používania prvého kondicionálu

– možné plány (possible plans)
🇬🇧 If we go to Vienna, we will visit a zoo.
🇸🇰 Ak pôjdeme do Viedne, navštívime zoo.

– sľuby (promises)
🇬🇧 If I come earlier, I will help you.
🇸🇰 Ak prídem skôr, pomôžem ti.

– varovania (warnings)
🇬🇧 If you touch that wire, you will get an electric shock.
🇸🇰 Ak sa dotkneš toho kábla, dostaneš elektrický šok.

– hrozby (threats)
🇬🇧 If you don´t come before midnight, you will sleep outside with the dog.
🇸🇰 Ak sa nevrátiš pred polnocou, budeš spať vonku so psom.

– presvedčenie niekoho (persuade someone)
🇬🇧 If you help me, I will buy you coffee.
🇸🇰 Keď mi pomôžeš, kúpim ti kávu.

Káva

Modálne slovesá v hlavnej vete

V hlavnej vete môžeme namiesto formy budúceho času použiť aj modálne slovesá. Potom už WILL nedávame.

Napríklad:

🇬🇧 If Matt is nice to me, I may buy him a toy. 
🇸🇰 Ak bude Matt ku mne milý, možno mu kúpim hračku.

🇬🇧 If you train harder, you might win the competition.  
🇸🇰 Ak budeš trénovať tvrdšie, môžeš vyhrať súťaž.

🇬🇧 If he doesn´t come, he could have a problem.
🇸🇰 Ak nepríde, mohol by mať problém.

Písanie čiarky v podmienkových vetách

Nie je jedno ako zapíšeme súvetie v podmienkových vetách. Musíme dať pozor, ako budeme písať čiarku.

Ak bude súvetie začínať s vedľajšou vetou, vtedy hlavnú vetu oddelíme čiarkou:
🇬🇧 If it rains, we will cancel the trip.
🇸🇰 Ak bude pršať, zrušíme výlet.
Čiarku sme dali pred hlavnou vetou!

Ak bude súvetie začína s hlavnou vetou, vtedy pred vedľajšou vetou čiarku nepíšeme:
🇬🇧 You will miss the train if you don´t hurry.
🇸🇰 Ak sa nebudeš ponáhľať, zmeškáš vlak.
Čiarku pred vedľajšou / podmienkovou vetou nepíšeme!

Spojky v podmienkových vetách

Okrem spojky IF, môžeme použiť aj spojku WHEN = keď. Význam ostane rovnaký, pretože je pravdepodobné, že sa niečo udeje, ak je splnená podmienka.
🇬🇧 If you help me, I will buy you coffee.
🇸🇰 Ak mi pomôže, kúpiť ti kávu = Keď mi pomôžeš, kúpiť ti kávu.
V nultom a prvom kondicionály to so spojkou WHEN = keď aj pri preklade do slovenčiny znie prirodzenejšie.

Okrem spojky IF a WHEN môžeme použiť aj ďalšie spojky:

UNLESS (if not) = keď nie / pokiaľ nie
🇬🇧 I won´t stay in New York unless I get a well-paid job.
🇸🇰 Pokiaľ nedostanem dobre platenú prácu, nezostanem v New Yorku.

AS LONG AS = pokiaľ, ak, za predpokladu, že
🇬🇧 You can go out as long as you are back by midnight.
🇸🇰 Môžeš ísť von za predpokladu, že sa vrátiš do polnoci.

AS SOON AS = len čo, hneď ako
🇬🇧 I will leave as soon as my husband arrives.
🇸🇰 Odídem, len čo pride môže manžel.

IN CASE = v prípade, ak, keby
🇬🇧 I will give you a key in case I’m not at home.
🇸🇰 Dám ti kľúč v prípade, že nebudem doma.

Kľúč

Pozor pri preklade!
V slovenčine povieme – Dám ti kľúč v prípade, že nebudem doma. Vo vedľajšej vete sme použili budúci čas.
ALE! V angličtine to prekladáme s prítomným časom (present simple), takže by to znelo – Dám ti kľúč v prípade, že nie som doma.

Video na Prvý kondicionál

Zero and First Conditional –
Porovnanie nultého a prvého kondicionálu

V prehľadnej tabuľke sa pozrieme na porovnanie Nultého a Prvého kondicionálu. Porovnáme si ich použitie, ako ich tvoríme a ukážeme si príkladové vety.

Zero ConditionalFirst Conditional
– všeobecné pravdy, zvyky
– výsledok podmienky sa vždy stane
– opisuje, čo sa stane všeobecne
– niečo, čo sa môže stať v budúcnosti
– musí byť splnená podmienka
– opisuje určitú situáciu
Tvorenie:
If + present simple, … present simple
Tvorenie:
If + present simple, … WILL + infinitive
Príklady:
🇬🇧 If you stand in the rain, you get wet.
🇸🇰 Keď stojíš na daždi, zmokneš.

🇬🇧 If you put water in the freezer, it becomes ice.
🇸🇰 Keď dáš vodu do mrazničky, stane sa z nej ľad.

🇬🇧 If I drink coffee at night, it takes me a long time to fall asleep.
🇸🇰 Keď v noc pijem kávu, dlho nemôžeme zaspať.
Príklady:
🇬🇧 If you ask a teacher, he will tell you.
🇸🇰 Keď sa spýtaš učiteľa, povie ti.

🇬🇧 If we go out for dinner, I will order a pizza.
🇸🇰 Keď pôjdeme na večeru von, objednám si pizzu.

🇬🇧 She will be late if the train is delayed.
🇸🇰 Budeš meškať, ak vlak bude mať omeškanie.

Video na porovnanie Nultého a Prvého kondicionálu

Second Conditional – Druhý kondicionál

Je to tretí typ podmienkových viet a jeho tvorenie je o niečo zložitejšie, ako pri prvých dvoch kondicionáloch. Aj pri tomto kondicionály ale musíme mať na pamäti vždy jedno pravidlo: Za spojkou IF nemôže ísť nikdy forma budúceho času will! – v tomto prípade WOULD.

Tvorenie: IF + past simple, … WOULD + infinitive

Vo vedľajšej vete bude Past simple. Tu dochádza k zmene oproti prvým dvom kondicionálom. Budú platiť všetky pravidlá pre čas Past simple. Sloveso má pri všetkých osobách rovnaký tvar a zápor budeme tvoriť pomocou DID + NOT – skrátená forma DIDN´T.

V hlavnej vete tiež dochádza k zmene. Namiesto formy WILL budeme mať jeho minulý tvar WOULD. Za ním bude nasledovať sloveso v neurčitku (v základnom tvare). Ak budeme v hlavnej vete chcieť vytvoriť zápor, tak ho vytvoríme klasicky pomocou NOT – WOULD + NOT. Často sa používa skrátená forma WOULDN´T.

Použitie druhého kondicionálu

Druhý kondicionál používame vtedy, ak:

– hovoríme o niečom v prítomnosti, čo nie je možné, aby sa stalo, je to menej pravdepodobné
– vyjadrujeme veci, ktoré sa pravdepodobne v budúcnosti nestanú (sny, priania)

If I won a lottery, I would buy a car.

Preklad: Keby som vyhral v lotérií, kúpil by som si auto.

Výhra

🇬🇧 If I knew his name, I would tell you.
🇸🇰 Keby som poznal jeho meno, povedal by som ti ho.

Môžete si všimnúť, že do slovenčiny tieto vety prekladáme so spojkou KEBY. Vyjadrujeme tým, že sa jedno o viac-menej nereálnu skutočnosť. Hovoríme o tom, čo by bolo keby.

If I were…
V druhom kondicionály sa často stretnete s formuláciou If I were …  Nie je to nesprávne! Pri druhom kondicionály sa používa pri 1. osobe a 3. osobe jednotného čísla tvar minulého času skôr WERE ako was – I were, he were, she were, it were. Správny je samozrejme was, ale pri druhom kondicionály platí takáto výnimka.

Napríklad:
🇬🇧 If I were you, I wouldn´t call him again.
🇸🇰 Keby som bol tebou, nevolal by som mu znova.

🇬🇧 If he were older, he could stay at the party longer.
🇸🇰 Keby bol starší, mohol by na párty ostať dlhšie.
Namiesto would môžeme použiť aj minulý tvar od slovesa can – could.

What would you do if…

Veľmi často sa stretávame aj s touto otázkou v druhom kondicionály. Je to dobrý príklad toho, kedy používame tento druhý kondicionál. Otázkou What would you do if… – Čo by si robil keby… sa pýtame v danom momente na nie veľmi reálne veci (až úplne nereálne).

Napríklad:
🇬🇧 What would you do if the police called you now?
🇸🇰 Čo by si robil, keby ti teraz zavolala polícia?

🇬🇧 What would you do if I kissed you right now?
🇸🇰 Čo by si robila, keby som ťa teraz pobozkal?

Video na Druhý kondicionál

Porovnanie Prvého a Druhého kondicionálu

V prehľadnej tabuľke sa pozrieme na porovnanie Prvého a Druhého kondicionálu. Porovnáme si ich použitie, ako ich tvoríme a ukážeme si príkladové vety.

First ConditionalSecond Conditional
– niečo, čo sa môže stať v budúcnosti
– musí byť splnená podmienka
– opisuje určitú situáciu
– niečo, čo nie je možné, aby sa stalo v prítomnosti
nepravdepodobné, že sa stane v budúcnosti
– vyjadrenie snov, prianí
Tvorenie:
If + present simple, … WILL + infinitive
Tvorenie:
If + past simple, … WOULD + infinitive
Príklady:
🇬🇧 If you ask a teacher, he will tell you.
🇸🇰 Keď sa spýtaš učiteľa, povie ti.

🇬🇧 If we go out for dinner, I will order a pizza.
🇸🇰 Keď pôjdeme na večeru von, objednám si pizzu.

🇬🇧 She will be late if the train is delayed.
🇸🇰 Budeš meškať, ak vlak bude mať omeškanie.
Príklady:
🇬🇧 If I won much money, I would buy a new house.
🇸🇰 Keby som vyhral veľa peňazí, kúpil by som si nový dom.

🇬🇧 If I were you, I wouldn´t go there alone.
🇸🇰 Keby som bol tebou, nešiel by som tam sám.

🇬🇧 What would you do if you had a lot of money?
🇸🇰 Čo by si robil, keby si mal veľa peňazí?

Video na porovnanie Prvého a Druhého kondicionálu

Third Conditional – Tretí kondicionál

Tretí kondicionál je zo všetkých kondicionálov najťažší. Ale nie nenaučiteľný. 😊
Treba ale pozorne pochopiť, z akých častí sa skladá a porozumieť jeho využitiu.

Tvorenie: IF + past perfect, … WOULD + have + past participle

Vo všetkých poučkách nájdete takúto štruktúru tretieho kondicionálu. Vo vedľajšej vete sa nachádza predminulý čas Past Perfect. Určite je dobré si tento čas aj zvlášť naštudovať. Pomôže to potom k pochopeniu tretieho kondicionálu.

Čas Past Perfect sa skladá zo slovesa HAD + past participle – čiže príčastie minulé. Je to tretí stĺpec pri nepravidelných slovesách (gone, been, writen) a pri pravidelných slovesách pridávame iba koncovku -ed (worked, cleaned). Takže tento čas Past Perfect sme si rozmenili na drobné – vždy pri každej osobe bude pomocné sloveso HAD a príčastie minulé.

V hlavnej vete budeme mať sloveso WOULD, ktoré opäť ostáva nezmenené pri všetkých osobách. A ak niekomu pomôže, tak spojenie HAVE + Past participle, keď si spojíme dokopy, dostaneme vlastne Present Perfect. Toto tiež ostáva vo vete nezmenené a je jedno, aká to je osoba.

Použitie tretieho kondicionálu

Pri treťom kondicionály si musíme uvedomiť jednu najdôležitejšiu vec – hovoríme o deji, ktorý sa už stal! Takže tretí kondicionál používame vtedy, keď:

– hovoríme o situácií, ktorá sa v minulosti nestala / stala, ale predstavujeme si iný výsledok
– podmienka sa už nedá splniť, dej už prebehol – spätne sa k tomu vraciame

If I had bought a ticket, I would have gone by bus.

Preklad: Keby som si bol kúpil lístok, išiel by som autobusom.

Autobus

Lenže lístok som si nekúpil a musel som ísť pešo. Takže sme sa k situácií, ktorá sa stala v minulosti spätne vrátili. Výsledok už nezmeníme, iba hovoríme, čo sa mohlo stať, keby sme v minulosti spravili inak.

Tretí kondicionál a modálne slovesá

Namiesto slovesa WOULD môžeme použiť aj modálne slovesá:

🇬🇧 If we had come earlier, we could have got better seats.
🇸🇰 Keby sme boli prišli skôr, mohli sme mať lepšie sedadlá.

🇬🇧 If he had known, he might have come, too.
🇸🇰 Keby to bol vedel, mohol tiež prísť.

Príkladové vety v treťom kondicionály

🇬🇧 If I hadn’t eaten so much, I wouldn’t have felt sick.
🇸🇰 Keby som nebol býval jedol tak veľa, nebolo by mi zle.

🇬🇧 If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the train.
🇸🇰 Keby sme si zobrali taxík, nezmeškali by sme vlak.

🇬🇧 I would have gone out yesterday if I had had some money.
🇸🇰 Išiel by som včera von, keby som mal nejaké peniaze.

🇬🇧 I would have understood them if they had spoken a bit slower.
🇸🇰 Rozumel by som im, keby hovorili o trochu pomalšie.

Video na Tretí kondicionál

Porovnanie všetkých kondicionálov

O každom kondiciály sme si povedali zvlášť a ukázali si aj menšie porovnanie. Teraz sa pozrieme na porovnanie všetkých štyroch kondicionálov naraz. V prehľadnej tabuľke si ukážeme, ako sa mení tvorenie pri každom kondicionály. Potom si uvedieme jednú vetu do všetkých štyroch kondicionáloch a porovnáme si preklad.

Zero Conditional – Nultý kondicionál

If + Present simple, … Present simple
–  všeobecne platné fakty a pravdy; niečo, čo sa vždy stane
First Conditional – Prvý kondicionál

If + Present simple, … + WILL + infinitive
– ak je splnená podmienka, výsledok sa uskutoční; budúcnosť
Second Conditional – Druhý kondicionál

If + Past simple, … + WOULD + infinitive
– podmienka nie je veľmi reálna, vyjadrenie túžby, prianí  
Third Contidional – Tretí kondicionál

If + Past perfect, … + WOULD + have + past participle
– vyjadrenie podmienky v minulosti, niečo čo sa mohlo stať ale nestalo

Porovnanie všetkých kondicionálov vo vetách

Zero Conditional       
🇬🇧 If I have money, I go to the shop. 
🇸🇰 (Vždy) Keď mám peniaze, ide do obchodu.

First Conditional       
🇬🇧 If I have enough money, I will go to the shop. 
🇸🇰 Keď budem mať peniaze, pôjdem do obchodu.

Second Conditional  
🇬🇧 If I had enough money, I would go to the shop. 
🇸🇰 Keby som mal peniaze, išiel by som do obchodu.

Third Conditional     
🇬🇧 If I had had enough money, I would have gone to the shop. 
🇸🇰 Keby som bol býval mal peniaze, bol by som išiel do obchodu.

Video na porovnanie všetkých kondicionálov

Continuous Conditional – Priebehové podmienkové vety

Vyššie sme si popísali klasické podmienkové vety, v ktorých používame jednoduché časy ako napr. Present simple alebo Past simple. V podmienkových vetách  môžeme tiež ale použiť priebehový čas, ak chceme vyjadriť priebeh deja v podmienke. Do priebehového času môžeme dať podmienky v prvom, druhom a treťom kondicionály. V nultom to možné nie je. Pozrieme sa teraz, ako to bude v jednotlivých kondicionáloch vyzerať.

First Continuous Conditional – Prvý priebehový kondicionál

Základná forma prvého kondicionálu je: If + present simple, … will + infinitive

Ak chceme vytvoriť priebehový kondicionál, máme 2 možnosti:

1. Namiesto času Present simple dáme čas Present continuous. Takže forma potom bude vyzerať takto:

IF + Present continuous, … WILL + infinitive

🇬🇧 If you are looking for Marcus, you will find him in his office.
🇸🇰 Ak práve teraz hľadáš Marcusa, nájdeš ho v jeho kancelárií.
V tomto prípade sa jedná o dej v prítomnosti – present action

🇬🇧 If they are staying for few days, we will go to the park together.
🇸🇰 Ak by u nás zostali na pár dni, išli by sme do parku.
V tomto prípade hovoríme o pláne v budúcnosti. A ako vieme, čas Present continuous môžeme použiť aj na vyjadrenie plánov v blízkej budúcnosti.

Park

2. Namiesto času Present simple použijeme budúcu formu „to be going to“ a vyzerá to takto:

IF + to be going to, … WILL + infinitive

🇬🇧 If I am going to catch the flight, I will have to leave now.
🇸🇰 Ak sa chystám stihnúť let, budem musieť teraz odísť.

🇬🇧 We will need more wine if you are going to invite more friends.
🇸🇰 Budeme potrebovať viac vína, ak sa chystáme pozvať viac priateľov.

Pri prvom kondicionály sme v podmienkovej vete (if-clause) použili namiesto času Present simple buď Present continuous alebo budúcu formu „going to“.

Second Continuous Conditional – Druhý priebehový kondicionál

V druhom kondicionály ide všeobecne skôr o nereálne podmienky. Continuous – priebeh používame na vyjadrenie fiktívnej situácie, ktorá by sa mohla stať v danom momente.
Základná forma druhého kondicionálu je: If + past simple, … would + infinitive

Aj pri druhom kondicionály môžeme vytvoriť dva typy priebehových viet:

1. Continuous in the IF-clause – Priebeh v podmienkovej vete

If + past continuous, … would + infinitive

🇬🇧 If the sun were shining, we would go to the beach.
🇸🇰 Keby by slnko svietilo, išli by sme na pláž.
Myslíme tým v tomto momente, keby svietilo, chceme vyjadriť ten priebeh.

🇬🇧 If Jim were sitting here, we would ask him the question.
🇸🇰 Keby by tu teraz sedel Jim, položili by sme mu otázku.
Ide o situáciu, ktorá sa práve teraz deje, ale vyjadrujeme tým fiktívnu možnosť – keby tu Jim sedel, ale nesedí.

2. Continuous in the result clause – Priebeh v hlavnej vete

🇬🇧 If I were in Hawaii, I would be lying on the beach.
🇸🇰 Keby som bola na Havaji, ležal by som práve na pláži.
Chceme vyjadriť ten priebeh, čo by som robil, keby som bol teraz na Havaji.

🇬🇧 If my brother were here, he would be talking about his job.
🇸🇰 Ak by tu bol teraz môj brat, hovorili by o svojej práci.

Third Continuous Conditional – Tretí priebehový kondicionál

Tretí kondicionál je podmienka, ktorá vyjadruje situáciu, ktorá sa mohla stať, ale nestala sa. Vraciame sa k tomu spätne.
Základná forma druhého kondicionálu je: If + past perfect, … would + have+ past participle
Priebeh v treťom kondicionály nám tiež vyjadruje fiktívnu situáciu, ktorá sa mohla stať v tom danom momente v minulosti.

Môžeme opäť vytvoriť dva typy priebehu v treťom kondicionály:

1. Continuous in the IF-clause – Priebeh v podmienkovej vete

If + past perfect continuous, … would + have + past particile

🇬🇧 If I had been talking to him when he said that I would have punched him in the face.
🇸🇰 Ak by som s ním ja bol býval hovoril, keď to povedal, bol by som ho udrel do tváre.
Ale som s ním nehovoril, keď to povedal, tak som ho tváre neudrel.

Úder

2. Continuous in the result clause – Priebeh v hlavnej vete

If + past perfect , … would + have + been + -ing

🇬🇧 If she had missed her train, he would have been waiting for her at the station for hours.
🇸🇰 Ak by bola bývala zmeškala vlak, boli by sme ju čakali na stanici hodiny.
Našťastie vlak ale nezmeškala a my sme ju nemuseli dlho čakať.

Video na Continuous conditional