Podstatné mená v slovenčine

Podstatné mená (substantíva)

Podstatné mená sú hlavným slovným druhom, ktorý sa označuje aj ako substantívum. Slová, ktoré sa označujú ako podstatné mená, sú plnovýznamové a ohybné, pretože je ich možné v slovenskej gramatike skloňovať. Substantíva označujú osoby, zvieratá, veci, rastliny, vlastnosti, deje a vnútorné emočné stavy.

Druhy podstatných mien

V slovenčine sa podstatné mená rozlišujú podľa všeobecnosti a abstraktnosti.

Určujeme pri nich teda, či sú:

 • všeobecné alebo vlastné,
 • konkrétne (inak označované aj hmotné) alebo abstraktné (inak označované aj ako nehmotné).

Poďme si charakterizovať tieto druhy podrobnejšie.

Všeobecné podstatné mená

Všeobecné podstatné mená, označujú sa aj ako apelatíva, pomenúvajú osoby, zvieratá, veci a deje, keď nemáme na mysli nikoho a nič konkrétne. V texte sa píšu s malým písmenom na začiatku slova.

 • Osoby – človek, dieťa, chlapec, žena
 • Zvieratá – mačka, hus, žirafa, gorila
 • Veci – pohár, stolička, škola, autobus
 • Deje – pôrod, cvičenie, beh, turistika

Vlastné podstatné mená

Vlastné podstatné mená, inak aj propriá, označujú mená ľudí a bytostí, národy i národnosti, zemepisné názvy, pomenovania sviatkov, pamiatky, stavby, atď. a začínajú sa vždy na veľké začiatočné písmeno.

 • Mená ľudí a bytostí – Zuzana Čierna, Rex, Ježiš Kristus, Ľudovít I.
 • Národy a národnosti – Slovák, Čech
 • Zemepisné názvy – Austrália, Indický oceán, Slovenská republika, Karpaty, rieka Turiec, Žilina
 • Sviatky – Vianoce, Veľká noc, Deň matiek
 • Pamiatky – Oravský hrad, Bojnický zámok
 • Stavby (Most SNP, Kino 1. máj, Múzeum Martina Benku

Konkrétne podstatné mená

Konkrétne podstatné mená označujú osoby, zvieratá, veci a rastliny, ktoré sú hmotné.

 • Osoby – mama, rodič, kamarát, prezidentka
 • Zvieratá – pes, slon, myš, zajac
 • Veci – pero, kniha, počítač, stôl
 • Rastliny – ruža, ďatelina, smrek, púpava

Abstraktné podstatné mená

Abstraktné podstatné mená pomenúvajú určité vlastnosti, vnútorné stavy, deje, schopnosti či javy, ktoré nie sú hmatateľné.

Príklady sú:

 • vlastnosti – krása, múdrosť, bystrosť,
 • vnútorné stavy – láska, nešťastie,  náklonnosť,
 • deje – konferencia, búrka, príliv,
 • javy – hrom, hluk, minúta,
 • schopnosti – flexibilita, komunikatívnosť, dochvíľnosť.

Gramatické kategórie

Na to, aby ste zistili, či ide o slovný druh podstatných mien, si môžete položiť otázku KTO? ČO? Pri gramatickom rozbore sa určujú nasledovné gramatické kategórie:

 • rod,
 • číslo,
 • pád,
 • vzor
 • a LEN v mužskom rode sa určuje aj životnosť.

Rod podstatného mena môže byť mužský, ženský a stredný.

Číslo sa pri podstatných menách určuje jednotné (singulár) alebo množné (plurál).

Pád pri podstatných menách môže byť nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál alebo inštrumentál.

Vzory podstatných mien rozlišujeme podľa rodu, a to:

 • mužský rod – CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ, KULI,
 • ženský rod – ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ, GAZDINÁ, IDEA,
 • stredný rod – MESTO, SRDCE, DIEVČA, VYSVEDČENIE.

Životnosť sa určuje pri podstatných menách len v mužskom rode a rozdeľuje sa na životné a neživotné podstatné mená. Medzi tie životné patria osoby a zvieratá v mužskom rode (Peter, kôň, otec, učiteľ,…), medzi neživotné patria všetky ostatné podstatné mená mužského rodu (stôl, automobil, vitamín, časopis,…).

Vzory podstatných mien

Vzory podstatných mien slúžia v gramatike na zaradenie substantív v rodoch do skupín, podľa ktorých budú skloňované.

Mužský rod

V slovenčine poznáme pri mužskom rode tieto vzory:

 • chlap,
 • hrdina,
 • dub,
 • stroj,
 • a kuli.

Vzor CHLAP

Životné podstatné mená ukončené na spoluhlásku a samohlásku o.

pád singulár plurál
nominatív chlap chlapi
genitív chlapa chlapov
datív chlapovi chlapom
akuzatív chlapa chlapov
lokál chlapovi chlapoch
inštrumentál chlapom chlapmi

Vzor HRDINA

Životné podstatné mená ukončené na samohlásku a.

pád singulár plurál
nominatív hrdina hrdinovia
genitív hrdinu hrdinov
datív hrdinovi hrdinom
akuzatív hrdinu hrdinov
lokál hrdinovi hrdinoch
inštrumentál hrdinom hrdinami
Hrdina

Vzor DUB

Neživotné podstatné mená ukončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.

pád singulár plurál
nominatív dub duby
genitív duba dubov
datív dubu dubom
akuzatív dub duby
lokál dube duboch
inštrumentál dubom dubmi

Vzor STROJ

Neživotné podstatné mená ukončené na mäkkú spoluhlásku.

pád singulár plurál
nominatív stroj stroje
genitív stroja strojov
datív stroju strojom
akuzatív stroj stroje
lokál stroji strojoch
inštrumentál strojom strojmi

Vzor KULI

Životné podstatné mená cudzieho pôvodu ukončené na samohlásky i, í, y, e, ä, ö, ü.

pád singulár plurál
nominatív kuli kuliovia
genitív kuliho kuliov
datív kulimu kuliom
akuzatív kuliho kuliov
lokál kulim kulioch
inštrumentál kulim kuliami

Ženský rod

V slovenčine poznáme pri ženskom rode tieto vzory: ženy, ulica, dlaň, kosť a gazdiná.

Vzor ŽENA

Podstatné meno končí na samohlásku a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska.

pád singulár plurál
nominatív žena ženy
genitív ženy žien
datív žene ženám
akuzatív ženu ženy
lokál žene ženách
inštrumentál ženou ženami

Vzor ULICA

Podstatné meno končí na samohlásku a, pred ktorou je mäkká spoluhláska.

pád singulár plurál
nominatív ulica ulice
genitív ulice ulíc
datív ulici uliciam
akuzatív ulicu ulice
lokál ulici uliciach
inštrumentál ulicou ulicami
Ulica

Vzor DLAŇ

Podstatné meno končí na spoluhlásku a v genitíve jednotného čísla má príponu -e.

pád singulár plurál
nominatív dlaň dlane
genitív dlane dlaní
datív dlani dlaniam
akuzatív dlaň dlane
lokál dlani dlaniach
inštrumentál dlaňou dlaňami

Vzor KOSŤ

Podstatné meno končí na spoluhlásku a v genitíve jednotného čísla má príponu -i.

pád singulár plurál
nominatív kosť kosti
genitív kosti kostí
datív kosti kostiam
akuzatív kosť kosti
lokál kosti kostiach
inštrumentál kosťou kosťami

Vzor GAZDINÁ

Výhradne podstatné mená gazdiná, švagriná, testiná, ujčiná, stryná, kňažná, kráľovná, cisárovná, cárovná, šľachtičná, princezná.

pád singulár plurál
nominatív gazdiná gazdiné
genitív gazdinej gazdín
datív gazdinej gazdinám
akuzatív gazdinú gazdiné
lokál gazdinej gazdinách
inštrumentál gazdinou gazdinami

Vzor IDEA

Podstatné mená zakončené na príponu -ea.

pád singulár plurál
nominatív idea idey
genitív idey ideí
datív idei ideám
akuzatív ideu idey
lokál idei ideách
inštrumentál ideou ideami

Stredný rod

V slovenčine poznáme pri strednom rode tieto vzory: mesto, srdce, vysvedčenie a dievča.

Vzor MESTO

Podstatné meno ukončené na príponu -o.

pád singulár plurál
nominatív mesto mestá
genitív mesta miest
datív mestu mestám
akuzatív mesto mestá
lokál meste mestách
inštrumentál mestom mestami

Vzor SRDCE

Podstatné meno ukončené na príponu -e.

pád singulár plurál
nominatív srdce srdcia
genitív srdca sŕdc
datív srdcu srdciam
akuzatív srdce srdcia
lokál srdci srdciach
inštrumentál srdcom srdcami
srdce

Vzor VYSVEDČENIE

Podstatné meno ukončené na príponu -ie.

pád singulár plurál
nominatív vysvedčenie vysvedčenia
genitív vysvedčenia vysvedčení
datív vysvedčeniu vysvedčeniam
akuzatív vysvedčenie vysvedčenia
lokál vysvedčení vysvedčeniach
inštrumentál vysvedčením vysvedčeniami

Vzor DIEVČA

Podstatné meno ukončené na príponu -a/ä.

pád singulár plurál
nominatív dievča dievčatá
genitív dievčaťa dievčat
datív dievčaťu dievčatám
akuzatív dievča dievčatá
lokál dievčati dievčatách
inštrumentál dievčaťom dievčatami

Pomnožné podstatné mená

V slovenskom jazyku existuje ešte ďalší druh podstatných mien, a to sú pomnožné podstatné mená. Táto skupina podstatných mien má množný gramatický tvar slova aj napriek tomu, že označuje len jednu vec.

Tieto pomnožné slová sa tiež skloňujú len v množnom čísle a nemajú svoj tvar v jednotnom čísle. Sú to napríklad podstatné mená: nožnice, dvere, Malacky, hodinky, Karpaty, nohavice,…

Pri pomnožných podstatných menách môže byť o čosi náročnejšie určiť ich rod a vzor. Je nutné sa pozrieť na to, na aké hlásky sú ukončené v nominatíve a v datíve.

ukončenie v nominatíve ukončenie v datíve vzor
á/a ám/am mesto
ia/a iam/am srdce
y om dub
y ám/am žena
e om stroj
e iam/am ulica

Zvieracie podstatné mená

V mužskom rode nastáva pri zvieracích podstatných menách zmena pri vzore, podľa ktorého sa skloňujú v jednotnom a množnom čísle. Zvieracie podstatné mená, ktoré sú v jednotnom čísle zakončené na spoluhlásku (kôň, pes, vták, slon,…), sa skloňujú podľa vzoru chlap.

Zvieratá

Keď je ukončenie tohto druhu podstatného mena v množnom čísle na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, skloňujú sa v pluráli podľa vzoru dub (slon, jastrab, pes, potkan,…). Ostatné zvieracie podstatné mená, ktoré sú v množnom čísle ukončené na mäkkú spoluhlásku, sú v pluráli skloňované podľa vzoru stroj (kôň, medveď, srnec, myš…).

Nesklonné podstatné mená

Globalizáciou vo svete v gramatike a slovnej zásobe čoraz viac dochádza k naturalizácii cudzích slov. Ide o proces prirodzeného a postupného začleňovania slov z cudzích jazykov do slovenčiny.

Pri niektorých z nich dochádza k javu, kedy sú adaptované do slovenského jazyka v pôvodnom znení a neskloňujú sa, teda nemajú pádové formy. To znamená, že vo všetkých pádoch sa používa základný tvar slova, ktorý je nemenný. Ako príklad uvádzame slová taxi, menu, alibi, madam, tofu, interview, tarif.

Slovesné podstatné mená

Slovesné substantíva, označované aj ako verbálne podstatné mená, pomenúvajú dej, no nie sú vo forme slovesa, a teda nejde o infinitív. Ich tvar slova končí na príponu -nie alebo –tie. Sú to podstatné mená ako napríklad behanie, učenie, varenie, spievanie, zavretie, kráčanie.

Všetky slovesné substantíva majú v slovenčine stredný rod a ich skloňovanie je podľa vzoru vysvedčenie. V teórii sa tento druh slov často zaraďuje aj do slovies a je označovaný ako neurčitý tvar slovesa, záleží od prístupu teoretikov.

Diktát na podstatné mená

Dnes je sobota ráno, slnko svieti a my sa s rodičmi a našim psom Rexom chystáme na výlet do Tatier. Vlak nám zo stanice odchádza už o desať minút. Lístky sme si kúpili cez internet a cesta na nástupište nám trvá len chvíľu. Dnešný hlavný plán je nenáročná turistika na vodopád Skok. Minulé leto sme tam už raz boli, takže viem presne, čo nás čaká.

Cesta hore nie je veľmi náročná a trvá asi dve hodiny. V cieli si dáme pripravenú desiatu a pôjdeme naspäť dole, kde sa zastavíme v reštaurácii na obed. Moja voľba je jasná. Dám si typické slovenské halušky s bryndzou a rodičia si dajú pirohy. Ak nám ešte ostane čas, pôjdeme sa prejsť okolo Štrbského plesa.

Tam to mám rád, pretože je terén rovný a Rex sa môže vybehať. Podvečer nasadneme na spiatočný rýchlik a domov do Žiliny sa dostaneme ešte pred zotmením. Teším sa na tento výlet, pretože už sme dlho v Tatrách neboli a ja turistiku a chodenie po horách milujem. Rád trávim čas so svojou rodinou a Rexom v prírode.